Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. mája 1998

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji. Veriaci kresťan sa spolieha na Božie vedenie v každom čase a v každom prostredí. Boh je všadeprítomný a všemohúci. Preto pomáha vždy a všade každému, kto sa porúča do Božej vôle. Prorok Izaiáš upozorňuje na Božie vedenie a plnenie ľudských túžob "aj vo vyprahlom kraji". To sa najasnejšie dokázalo pri putovaní izraelského ľudu z egyptského otroctva cez sinajskú púšť do zasľúbenej zeme. Boh tento ľud viedol počas 40 rokov a nedal mu zahynúť hladom a smädom._x000D_ Božia opatera neposkytuje nám len materiálne dary chlieb a vodu. Aj za tieto máme byť Bohu vďační. Ponúka nám aj duchovné dary cez svojho Syna a nášho spasiteľa Ježiša Krista. On je naším chlebom". Sýtime sa ním? Ak áno, nikdy nebudeme lačnieť a žízniť.