Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. mája 1998

Dobrorečte Hospodinu všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania! Dobroreč, duša moja, Hospodinu! Celá zem je dielom Božím, tak aj celá zem - všetci ľudia mali by Boha oslavovať, plesať a ospevovať slávu Jeho mena. Nedeľa Jubilate je vlastne výzvou k plesaniu._x000D_ Viera v Boha a v Ježiša Krista je základom trvalej radosti. Túto prežíval apoštol Pavel, ktorý aj nás vyzýva: "Radujte sa v Pánu vždycky!" (F 4,4). Kto je zakotvený v Kristovi, je novým stvorením, ktoré plesá v Bohu a zvelebuje Božie dielo. Kresťan je vierou obnovený a znovuzrodený. Všetko sa mu javí ako nové, Božím Duchom obnovené. Tu naplno platia slová: "Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové." (2K 5,17).