Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. mája 1998

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo. Dôverovať zasľúbeniam Božím, to je cesta vpred. Ak nedôveruješ, nepohneš sa. Len dôverou rozumieme, dôverou cítime Božiu ruku, ktorá je nad nami, dôverou v Božie zasľúbenia vidíme správny smer i pre dnešný deň. Toto je riziko viery - byť pevne presvedčený o Božích zasľúbeniach už vtedy, keď sú ešte nie splnené. Žiť v závislosti na Bohu, doslova "visieť na Bohu", to je dobrý životný štýl. Nie pasívne, ale v aktívnej službe lásky. Ja konám, čo je potrebné, ale výsledok prenechávam na Boha. Kresťan je zároveň úplne závislý na Bohu i úplne slobodný k aktívnemu životu.