Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. mája 1998

Ľud uveril; keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa. Je dôležité dokazovať vieru životom. Izraelci, keď počuli posolstvo Božie sklonili sa a klaňali. To bol jeden z prejavov ich zbožnosti. Tak dokazovali svoju vieru - poslušnosťou, pokorou. Dnes ide vlastne o to isté: dokazovať svoju vieru životom. Žiť hodne svojho kresťanského povolania. Skloniť sa a klaňať pred naším Pánom. Na našom správaní má byť vidno, komu patríme, koho poslúchame. Občas na to zabúdame. Je dobré, že máme svojich farárov, ktorí nás napomínajú Neurazme sa, ak náhodou nepoužijú správne slovo, ak nám nerozumejú. Veď oni tiež žijú v svojej situácii ktorá nemusí byť ľahká. Keď nás zabudnú napomínať, napomínajme my ich.