Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. mája 1998

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Bohoslužobná hodina to je chvíľa, keď je otvorený chrám a konajú sa bohoslužby, modlitebné chvíle, biblické hodiny. Je dobre, ak je bohoslužobná hodina pevne stanovená, ak je zaužívaná po celé generácie. Je dobre ak zvykneme na túto hodinu aj deti a vnúčence. Ak sa naučíme všetci v tú hodinu vstupovať do chrámov. V dnešnej dobe nie je možné vždy zachovať nedeľu z rôznych dôvodov. Ale bohoslužobnú hodinu je možné dodržať takmer vždy. Na hodinku si môžeme urobiť čas. Bohoslužobná hodina je dôležitá pre zdravý rytmus života.