Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. júna 1998

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme. Izrael - vyvolený ľud - mal byť duchovným služobníkom Hospodinovým. Často však svojho Pána sklamal. V čase vystúpenia proroka Izaiáša bol ľud v babylonskom zajatí. - Prorok v tejto časti knihy predpovedá príchod a dielo Služobníka Hospodinovho. Kresťania spoznávajú v Ňom Spasiteľa sveta. - Ak Izrael počul zasľúbenie o vyslobodení zo zajatia, nový Izrael - kresťania - priznávajú sa k Ježišovi ako Záchrancovi sveta. Boh Ho povolal "ku spáse, za svetlo národom," za Osloboditeľa väzňov. On nás vyslobodzuje z najťažšieho žalára - z moci diabla. On sám sa priznáva k dávnemu proroctvu: "Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach." Prijmime vďačne Jeho zvesť i Jeho službu.