Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. júna 1998

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti ani uprednostňovania osôb ani úplatkárstva. Hospodin je vševedúci. Slobodne si povoláva ľudí do svojej služby. Vyvolil si Jákoba - nie Ézava; Júdu - nie Rúbena. My sa neraz rozhodujeme podľa svojich nesprávnych pocitov. Skúsený kňaz Samuel mal pomazať druhého izraelského kráľa. Upriamil sa na urastených starších synov Izaiových. Hospodin mu to nedovolil. "Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce" (1S 16,7). Kráľom sa stal najmladší Dávid. Jeho potomok kráľ Jóšáfat usiloval sa odviesť svoj ľud od modlárstva. Poverených sudcov zaviazal súdiť spravodlivo. Dôvodom je sám Hospodin. On nikoho svojvoľne neuprednostňuje. Neprijíma úplatky. - Aj v kresťanskej cirkvi uprednostňovali niekedy ľudí (podľa bohatstva, postavenia, "zásluh"). Jakub to jasne nazýva hriechom. - Ani my nebuďme "prijímačmi osôb." Nepoznáme všetko. Pozná to však Sudca živých i mŕtvych Pán Ježiš.