Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. júla 1998

Hospodin mu povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy Gideon postavil tam oltár Hospodinu a nazval ho "Hospodin je spása". V čom sa podobali Gedeón s učeníkom Tomášom? Obaja mali strach. Obaja prijali Božiu zvesť o pokoji. Ak máme strach v rôznych životných situáciách, pamätajme, že len Pán Boh nám môže darovať opravdový pokoj. Kazateľ Božieho Slova poradil žene, ktorá mala vážne manželské problémy: "Buď vezmete vaše problémy do svojich rúk a to bude pravdepodobne koniec vášho manželstva, alebo ich vložíte do Božích rúk a budete trpezlivo čakať, čo On urobí." Výsledok bol pokoj medzi manželmi.