Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. júla 1998

Hospodin žije! Požehnaná moja skala! Smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista - to je najväčší div, najdôležitejší skutok, najväčší prejav Božej lásky. Je to základný pilier našej viery. Ak by Pán Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych, daromná je naša viera. Pán Ježiš nielen vstal, aby odišiel k Otcovi, ale mnohým svedkom sa po vzkriesení ukazoval. Hospodin žije! Svedčí nám o tom Písmo Starej aj Novej zmluvy. Aj život každého z nás má svedčiť o tom, že poznáme živého Pána. Živý Hospodin je tu pripodobnený ku skale. Skala, to je symbol stálosti - Pán Boh je verný vo svojom diele pri človeku, symbol pevnosti a sily - moc Božia je nepodlomiteľná, symbol ochrany - skala, ktorou je Hospodin, mi slúži ako úkryt pred nepriateľom, skala ako symbol zdroja života - z Hospodina pramení život, a tento život ako prúd živej vody, slúži pre občerstvenie mnohých. Pán Boh je tvojou skalou aj dnes. Ďakuj za to.