Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. júla 1998

Aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Ak mŕtvi nie sú vzkriesení, tak potom: Jedzme, pime, lebo zajtra umrieme (1Kor 15,32; Iz 22,13). Obidva tieto texty varovným spôsobom poukazujú na skutočnosť, že mnoho ľudí napĺňa svoj život iba zábavou a tým, aby mali naplnené len základné fyziologické potreby. Tak uvažuje a koná ten, kto nepozná večný rozmer pre svoj život, ktorý je nám daný vo vzkriesenom Pánovi Ježišovi. Jedenie, pitie a ďalšie dobré veci však pochádzajú zhora od Otca a sú dobrým darom. Ukazuje sa tu rozpor. Môže dobré od Hospodina spôsobiť zlé? Pripomeňme si, že aj sloboda, ktorú Pán Boh pri stvorení dal človeku, je dobrá a človek ju použil na zlé. Prijímajme Božie dary (pokrmy i každé ďalšie požehnanie) s vďakou. Stále pamätajme na to, aby dary nezatienili Darcu. Tie Božie dary nie sú len pre časnosť, ale najdokonalejším darom je Pán Ježiš a je to dar aj pre večnosť. Modlime sa o to, aby každý kresťan, získaval zárobok "čistým" spôsobom.