Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. augusta 1998

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom? Po spravodlivosti a čistote túži človek napriek tomu, alebo práve preto, že si je vedomý svojej nedokonalosti. Je to vzdych prameniaci z úprimnej viery a vedomého vzťahu k Bohu, čo nám podáva ťažko skúšaný Jób. Je to túžba starozmluvného človeka, zbaviť sa hriechu, ktorý ho oddeľuje od Boha. Na prelome dôb vypočul Boh tieto túžby a poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby "sa vydal za nás, vykúpil nás z každej neprávosti a očistil si vzácny ľud, horliaci za dobré skutky".