Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. augusta 1998

Hospodin si vyhliadol Abraháma, aby prikazoval svojím synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo. Voda je nezničiteľná hmota. Môžeš ju uvariť, zmraziť, stále bude existovať buď ako para, voda alebo ľad. Božiu lásku tiež nemôžeš zničiť. Boh svoje stvorenia miluje nekonečnou láskou. Tak ako si vyvolil vybraných služobníkov Abraháma, Mojžiša, apoštola Pavla, Luthera, vyvolil si aj všetkých ľudí, aby ich obdaril svojou láskou a záujmom a medzi nimi aj teba. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho (J 3,16). Môžeš však túto Božiu lásku odmietnuť a ostať mŕtvy duševne a duchovne, alebo prijať milosť od Boha a rozdávať lásku skutkami a zvesťou radostnej správy o nekonečnej Božej láske iným ľuďom.