Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. septembra 1998

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo On je náš Boh. Na sklonku života zvolal staručký Jozua predstaviteľov izraelských kmeňov do Sichemu, aby im ešte naposledy položil na srdce, ba až zmluvou zaviazal, že majú slúžiť jedine Hospodinovi. Bolo to veľmi potrebné, lebo modloslužba okolitých národov, ich bezuzdný spôsob života veľmi zvádzal aj príslušníkov Izraela. Jozua sám išiel príkladom, keď verejne prehlásil: "Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi". Aký veľký význam má osobný príklad, neohrozené svedectvo, to dokazuje práve odpoveď ľudu, naše dnešné heslo: "Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh". Podobne vyzýva ku bdelosti a vernosti aj pisateľ listu Židom. Píše o konci vekov, keď Boh zatrasie zemou aj nebom, "aby zostalo, čo sa nemôže otriasť" (Žid 12,27), a to je to večné neotrasiteľné Božie kráľovstvo, pripravené Božím verným Kristovou obeťou. Jeho predchuť a závdavok môžeme poznávať už teraz, keď slúžime "Bohu podľa Jeho ľúbosti s úctou a bázňou". Pane Bože, posilňuj nás vo viere a zmocňuj ku vernej službe len Tebe!