Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. októbra 1998

Keď si poviem: Nebudem ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, ako by bol žhavý oheň. Oheň v srdci a kostiach... To je silný obraz toho, čo znamená, keď Boh do človeka vloží svoje posolstvo: "Choď a zvestuj!" Jonášovi sa zdalo, že od tohoto posolstva utečie, neutiekol. Aj apoštol Pavol poznal neodkladnú naliehavosť vyhlásiť - odovzdať toto posolstvo - bál sa ho zadržať "pre seba". Posolstvo je oná "dobrá zvesť" - evanjelium Ježiša Krista. Pavol hovorí o kázaní evanjelia. To je rozhodujúci význam nášho poslania - "kázať" - je ohlasovať, svedčiť. Bojazliví a tí, ktorí hádam nemajú ten "oheň v srdci", hovoria, že stačí svedčiť životom, bez slov. Pavol píše ináč, i Pán Ježiš hovorí ináč: "...ktokoľvek ma vyzná pred ľuďmi..." Oheň v srdci sa musí prejaviť v našom svedectve - ináč nás spáli.