Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. novembra 1998

V Hospodina dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou. Koľko neochoty a zlého prijatia sa dostalo slovenskému Evanjelickému Spevníku. V koľkých zboroch alebo v koľkých rodinách sa dívali na toto dielo ako na nutné zlo. No uvedomme si, že každý žalm v Biblii, každá pieseň v Tranosciu alebo Spěvníku bola raz novonapísaná a ľuďom neznáma. Veriaci človek úprimne žije s Bohom a má svoje skúsenosti s Jeho pomocou a požehnaním. Takému človeku nie je možné zostať potichu a nevyjadriť požehnanie viery vždy novým spôsobom. Veď túto tvorivosť do nás vložil sám Pán Boh, aby sme svoju fantáziu a schopnosti využili na oslavu Božieho mena. Spievanie a skladanie nových piesní je veľkým zdrojom Božieho pokoja a radosti. Preto, ak nám Písmo Sväté radí: ducha neuhášajte, chápme tieto slová aj v spojitosti s prácou Ducha Svätého pri tvorbe novodobých žalmov a radostných piesní. Hľadajme v každom novom popevku tú zvesť o Bohu, ktorú tam Pán Boh vkladá prostredníctvom svojich služobníkov, tvorivých duchov našej doby. Tešme sa už dnes na nové piesne, ktoré popri starých budú znieť na oslavu Boha, v ktorom plesá naše srdce.