Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. novembra 1998

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať. Boh zasľúbil ustanoviť strážcov na hradbách Jeruzalema, ktorí budú verní svojmu poslaniu. To, že sa my dnes hlásime k cirkvi, je dôkazom toho, že Boh drží svoje slovo. V každej generácii vzbudí strážcov - kazateľov, ktorí zvestujú evanjelium, Božie skutky v dejinách a Jeho zasľúbenia. Vo svojej práci sa stretávajú s mnohými prekážkami, ale v Božej sile nesú zvesť o záchrane a nádeji ďalej. Ani páľava slnka, búrka či mráz ich neodradí od ich poslania. Boh, ktorý je s nimi, je väčší ako všetky možné prekážky, ktoré sa im môžu postaviť do cesty. Každý kazateľ je potvrdením tohoto Božieho zasľúbenia. Ďakuj za neho Bohu, aby svoju prácu robil ochotne a radostne. Jeho radosť bude i tvojou radosťou.