Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. novembra 1998

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti. Smrť - slovo, ktoré sa pomaly vytráca zo slovníka našej generácie. Naháňa hrôzu a vyvoláva v duši moderného človeka nepríjemné pocity. Ale evanjelium má pre nás radostnú správu i v otázke smrti. V Ježišovom kríži a zmŕtvychvstaní bol zlomený osteň smrti. Smrť už viacej nemá moci nad naším životom, lebo Pán Ježiš smrť premohol. Tak ako On, tak i my raz prejdeme víťazne bránou smrti do večného života. Kto vo viere vo vzkrieseného Krista tu na zemi žije, v hodine smrti prechádza z časnosti do večnosti, kde nás bude čakať Ten, ktorého sme tu na zemi nadovšetko milovali a ktorému sme slúžili.