Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. decembra 1998

Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie. Aké veľké znamenia Daniel spomína a aké divy. Hádam odkedy je zem zemou neudialo sa takmer nič, čo by sa vymykalo prírodným zákonom. Ale ľudia už nedokážu pochopiť, že najväčším znamením je to, že prírodné zákony platia a fungujú napriek ľudskej porušenosti a hriechu. Lebo Boh - Otec Stvoriteľ posiela slnko aj dážď na spravodlivých, aj na nespravodlivých. Kto z nás by bol taký štedrý k svojim nepriateľom ako On. Či nie je divom, že napriek stáročnému drancovaniu zeme z našej strany, táto zem ešte dáva miliardám ľudí obživu a život? Nie je to dostatočný dôvod, aby sme sa klaňali Tomu, ktorý stvoril nebo i zem?