Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. decembra 1998

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé! Ak má človek odzrkadľovať obraz svojho Spasiteľa - Ježiša Krista, musí žiť v láske. Nevieme ešte s určitosťou povedať, čo nás dnes čaká, do akých situácií budeme postavení. Ale vieme s určitosťou, čo od nás očakáva náš Pán, že ho budeme milovať z celého srdca, z celej mysle a z celej sily. On nás takto miluje a všetko Jeho konanie s nami je motivované láskou. Advent to je reč lásky, ktorá prichádza do biedy nášho života, do našej smrti, a tak Sviatky, ktoré sú predo dvermi, odhaľujú našu biedu, lebo sme dlžníkmi, ktorí nechápu, že vykúpenie a záchrana sa musí prejaviť láskou k bratovi a sestre... Pane, pomáhaj nám, aby sme nielen počas Vianoc, ale po celý život boli poslami Tvojej lásky, aby sme nezostali v smrti starého života, ale moci Tvojho Ducha v láske. Pomôž nám počas týchto dní vypnúť televízor a otvoriť sa Tvojej láske. Pane zmiluj sa nad nami a daj, aby Tvoja láska menila prítomnosť našich dní.