Slovak Czech English German Polish

August

Streda, 01. augusta 2001

Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti!

Register to read more...

Štvrtok, 02. augusta 2001

Jonatán odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahy dôverou v Boha.

Register to read more...

Piatok, 03. augusta 2001

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa kto odvráti, či sa späť nevráti?

Register to read more...

Sobota, 04. augusta 2001

Teraz, Hospodine Bože, splň naveky slovo a čiň, ako si hovoril.

Register to read more...

Nedeľa, 05. augusta 2001

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov.

Register to read more...

Pondelok, 06. augusta 2001

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Register to read more...

Utorok, 07. augusta 2001

Samuel povedal ľudu: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, ... ale odstúp to odo mňa, že by som sa prestal modliť za vás.

Register to read more...

Streda, 08. augusta 2001

Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Register to read more...

Štvrtok, 09. augusta 2001

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Register to read more...

Piatok, 10. augusta 2001

Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.

Register to read more...

Sobota, 11. augusta 2001

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.

Register to read more...

Nedeľa, 12. augusta 2001

Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa.

Register to read more...

Pondelok, 13. augusta 2001

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Register to read more...

Utorok, 14. augusta 2001

Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce.

Register to read more...

Streda, 15. augusta 2001

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Register to read more...

Štvrtok, 16. augusta 2001

Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídiel môžem plesať.

Register to read more...

Piatok, 17. augusta 2001

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Register to read more...

Sobota, 18. augusta 2001

Či nie je moje slovo ako oheň? - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Nedeľa, 19. augusta 2001

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo jemu patrí múdrosť i sila!

Register to read more...

Pondelok, 20. augusta 2001

Neznesväcujte moje sväté meno.

Register to read more...

Utorok, 21. augusta 2001

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena.

Register to read more...

Streda, 22. augusta 2001

Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 23. augusta 2001

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno.

Register to read more...

Piatok, 24. augusta 2001

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Sobota, 25. augusta 2001

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, ... kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.

Register to read more...

Nedeľa, 26. augusta 2001

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.

Register to read more...

Pondelok, 27. augusta 2001

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Utorok, 28. augusta 2001

Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené.

Register to read more...

Streda, 29. augusta 2001

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Register to read more...

Štvrtok, 30. augusta 2001

Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 31. augusta 2001

Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín!

Register to read more...

KALENDÁR