Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 01. februára 2004

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi platia Jeho súdy.

Register to read more...

Pondelok, 02. februára 2004

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.

Register to read more...

Utorok, 03. februára 2004

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Register to read more...

Streda, 04. februára 2004

Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Štvrtok, 05. februára 2004

Bude to jeden deň - známy len Hospodinovi - ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo.

Register to read more...

Piatok, 06. februára 2004

Všetok ľud s velikým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Register to read more...

Sobota, 07. februára 2004

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Register to read more...

Nedeľa, 08. februára 2004

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Register to read more...

Pondelok, 09. februára 2004

Plesajte Bohu, našej sile

Register to read more...

Utorok, 10. februára 2004

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jáko-bovým, a budem dúfať v Neho.

Register to read more...

Streda, 11. februára 2004

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Register to read more...

Štvrtok, 12. februára 2004

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba.

Register to read more...

Piatok, 13. februára 2004

Či nie je moje slovo ako oheň - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Sobota, 14. februára 2004

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť,... sláva Hospodinova naplnila Boží dom.

Register to read more...

Nedeľa, 15. februára 2004

Mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje skutky zvestoval.

Register to read more...

Pondelok, 16. februára 2004

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným.

Register to read more...

Utorok, 17. februára 2004

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

Streda, 18. februára 2004

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre.

Register to read more...

Štvrtok, 19. februára 2004

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Register to read more...

Piatok, 20. februára 2004

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého.

Register to read more...

Sobota, 21. februára 2004

Národy poznajú, že ja, Hospodin som Svätý.

Register to read more...

Nedeľa, 22. februára 2004

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia.

Register to read more...

Pondelok, 23. februára 2004

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Utorok, 24. februára 2004

Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!

Register to read more...

Streda, 25. februára 2004

V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje.

Register to read more...

Štvrtok, 26. februára 2004

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Register to read more...

Piatok, 27. februára 2004

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí: obnovujú sa každého rána.

Register to read more...

Sobota, 28. februára 2004

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Register to read more...

Nedeľa, 29. februára 2004

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce.

Register to read more...

KALENDÁR