Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 2004

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 2004

Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 2004

Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 2004

Kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 2004

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 2004

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 2004

Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 2004

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 2004

Spievajte Hospodinovi pieseň novú, spievaj Hospodinovi, celá zem!

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 2004

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Register to read more...

Streda, 11. augusta 2004

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.

Register to read more...

Štvrtok, 12. augusta 2004

Takto hovorí Hospodin: ...tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.

Register to read more...

Piatok, 13. augusta 2004

Kiežby ma ľud môj poslúchal!

Register to read more...

Sobota, 14. augusta 2004

Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, ktorý formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem.

Register to read more...

Nedeľa, 15. augusta 2004

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky?

Register to read more...

Pondelok, 16. augusta 2004

Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! Nezatvrďte si srdce.

Register to read more...

Utorok, 17. augusta 2004

Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj!

Register to read more...

Streda, 18. augusta 2004

Tvoj láskavý zámer s nami!

Register to read more...

Štvrtok, 19. augusta 2004

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť, a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu.

Register to read more...

Piatok, 20. augusta 2004

Či vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa.

Register to read more...

Sobota, 21. augusta 2004

Boh viedol ľud okľukou cez púšť pri Červenom mori.

Register to read more...

Nedeľa, 22. augusta 2004

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.

Register to read more...

Pondelok, 23. augusta 2004

Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Register to read more...

Utorok, 24. augusta 2004

Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím, ...aby som vedel, aký som pominuteľný!

Register to read more...

Streda, 25. augusta 2004

Boh je nám Boh záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.

Register to read more...

Štvrtok, 26. augusta 2004

Ó, Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou.

Register to read more...

Piatok, 27. augusta 2004

Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!

Register to read more...

Sobota, 28. augusta 2004

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Nedeľa, 29. augusta 2004

Jeho zbor bude pevne stáť predo mnou.

Register to read more...

Pondelok, 30. augusta 2004

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu a odstránim nemoc od teba.

Register to read more...

Utorok, 31. augusta 2004

Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny.

Register to read more...

KALENDÁR