Slovak Czech English German Polish

Júl

Piatok, 01. júla 2005

Hospodin nezavrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo.

Register to read more...

Sobota, 02. júla 2005

Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Nedeľa, 03. júla 2005

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!

Register to read more...

Pondelok, 04. júla 2005

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Utorok, 05. júla 2005

Hospodin, tvoj Boh,... pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti.

Register to read more...

Streda, 06. júla 2005

Nech sa nenájde u teba ... veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. ... Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci.

Register to read more...

Štvrtok, 07. júla 2005

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Register to read more...

Piatok, 08. júla 2005

Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako zasľúbil.

Register to read more...

Sobota, 09. júla 2005

Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie.

Register to read more...

Nedeľa, 10. júla 2005

Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana... Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu!

Register to read more...

Pondelok, 11. júla 2005

V tôni Tvojich krídel nachádzam útočisko, kým prejde záhuba.

Register to read more...

Utorok, 12. júla 2005

Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou!

Register to read more...

Streda, 13. júla 2005

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho.

Register to read more...

Štvrtok, 14. júla 2005

Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.

Register to read more...

Piatok, 15. júla 2005

Neboj sa, ... Hŕstka Izraela, ja ti pomáham – znie výrok Hospodinov – tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.

Register to read more...

Sobota, 16. júla 2005

Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.

Register to read more...

Nedeľa, 17. júla 2005

Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 18. júla 2005

Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?

Register to read more...

Utorok, 19. júla 2005

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom.

Register to read more...

Streda, 20. júla 2005

Ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.

Register to read more...

Štvrtok, 21. júla 2005

Avšak vy, izraelské vrchy,... hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrátené a obsiate.

Register to read more...

Piatok, 22. júla 2005

Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!

Register to read more...

Sobota, 23. júla 2005

Toho dňa sa otvoria tvoje ústa, budeš hovoriť..., nebudeš už nemý.

Register to read more...

Nedeľa, 24. júla 2005

Môj dom, ... je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela vám úrodu.

Register to read more...

Pondelok, 25. júla 2005

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 26. júla 2005

Hospodine, len Ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným.

Register to read more...

Streda, 27. júla 2005

Vtedy Naamán povedal: ... Tvoj služobník už nebude obetovať... iným bohom, len Hospodinovi.

Register to read more...

Štvrtok, 28. júla 2005

Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy.

Register to read more...

Piatok, 29. júla 2005

Bude zvestovať národom pokoj.

Register to read more...

Sobota, 30. júla 2005

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, ... až po koniec zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 31. júla 2005

Ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo, lebo Ty si verne konal, ale my sme si bezbožne počínali.

Register to read more...

KALENDÁR