Slovak Czech English German Polish

Október

Sobota, 01. októbra 2005

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Register to read more...

Nedeľa, 02. októbra 2005

Náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie.

Register to read more...

Pondelok, 03. októbra 2005

Ja som s tebou – znie výrok Hospodinov – aby som ťa zachránil.

Register to read more...

Utorok, 04. októbra 2005

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Register to read more...

Streda, 05. októbra 2005

Ako by som mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Register to read more...

Štvrtok, 06. októbra 2005

Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci!

Register to read more...

Piatok, 07. októbra 2005

Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný.

Register to read more...

Sobota, 08. októbra 2005

Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet.

Register to read more...

Nedeľa, 09. októbra 2005

Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného.

Register to read more...

Pondelok, 10. októbra 2005

Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM.

Register to read more...

Utorok, 11. októbra 2005

Hospodin ma poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Register to read more...

Streda, 12. októbra 2005

Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 13. októbra 2005

Hospodine mocností,... Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem.

Register to read more...

Piatok, 14. októbra 2005

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu.

Register to read more...

Sobota, 15. októbra 2005

Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.

Register to read more...

Nedeľa, 16. októbra 2005

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a pokoril si sa pred Bohom,... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 17. októbra 2005

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Utorok, 18. októbra 2005

Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť.

Register to read more...

Streda, 19. októbra 2005

Pas svoj ľud svojou berlou.

Register to read more...

Štvrtok, 20. októbra 2005

V posledných dňoch ... národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.

Register to read more...

Piatok, 21. októbra 2005

Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme.

Register to read more...

Sobota, 22. októbra 2005

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Register to read more...

Nedeľa, 23. októbra 2005

Nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému.

Register to read more...

Pondelok, 24. októbra 2005

Milosti Hospodinovej je plná zem.

Register to read more...

Utorok, 25. októbra 2005

Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol.

Register to read more...

Streda, 26. októbra 2005

Kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha!

Register to read more...

Štvrtok, 27. októbra 2005

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Register to read more...

Piatok, 28. októbra 2005

Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi.

Register to read more...

Sobota, 29. októbra 2005

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočište v mene Hospodinovom.

Register to read more...

Nedeľa, 30. októbra 2005

Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane a Tvoje meno budú uctievať.

Register to read more...

Pondelok, 31. októbra 2005

Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku.

Register to read more...

KALENDÁR