Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 01. decembra 2006

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Register to read more...

Sobota, 02. decembra 2006

Som milostivý – znie výrok Hospodinov – nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 03. decembra 2006

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný.

Register to read more...

Pondelok, 04. decembra 2006

Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Register to read more...

Utorok, 05. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Register to read more...

Streda, 06. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol.

Register to read more...

Štvrtok, 07. decembra 2006

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Register to read more...

Piatok, 08. decembra 2006

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Sobota, 09. decembra 2006

Takto vraví Hospodin, Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel!

Register to read more...

Nedeľa, 10. decembra 2006

Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.

Register to read more...

Pondelok, 11. decembra 2006

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.

Register to read more...

Utorok, 12. decembra 2006

Hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Register to read more...

Streda, 13. decembra 2006

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť.

Register to read more...

Štvrtok, 14. decembra 2006

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí.

Register to read more...

Piatok, 15. decembra 2006

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.

Register to read more...

Sobota, 16. decembra 2006

Uvidia, čo im nebolo zvestované.

Register to read more...

Nedeľa, 17. decembra 2006

Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Register to read more...

Pondelok, 18. decembra 2006

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Register to read more...

Utorok, 19. decembra 2006

Mícha však povedal: Akože žije Hospodin, budem vravieť len to, čo mi povie môj Boh.

Register to read more...

Streda, 20. decembra 2006

Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina.

Register to read more...

Štvrtok, 21. decembra 2006

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť.

Register to read more...

Piatok, 22. decembra 2006

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca.

Register to read more...

Sobota, 23. decembra 2006

Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove.

Register to read more...

Nedeľa, 24. decembra 2006

Všetky končiny zeme vedeli spásu nášho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 25. decembra 2006

Jozefovi bratia ho prosili: Odpusť teraz, prosíme, previnenie služobníkom Boha tvojho otca.

Register to read more...

Utorok, 26. decembra 2006

Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom.

Register to read more...

Streda, 27. decembra 2006

Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!

Register to read more...

Štvrtok, 28. decembra 2006

Zaplesaj, dcéra Siónu, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalema! Hospodin odňal rozsudky nad tebou.

Register to read more...

Piatok, 29. decembra 2006

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny?

Register to read more...

Sobota, 30. decembra 2006

Ja som biedny a chudobný, ale Pán myslí na mňa.

Register to read more...

Nedeľa, 31. decembra 2006

Hospodin čaká, aby vás omilostil.

Register to read more...

KALENDÁR