Slovak Czech English German Polish

Január

Pondelok, 01. januára 2007

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud.

Register to read more...

Utorok, 02. januára 2007

Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.

Register to read more...

Streda, 03. januára 2007

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Register to read more...

Štvrtok, 04. januára 2007

Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.

Register to read more...

Piatok, 05. januára 2007

Pán hovorí: Bude ma vzývať a vyslyším ho.

Register to read more...

Sobota, 06. januára 2007

Dom Júdov však omilostím a zachránim ho..., ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Register to read more...

Nedeľa, 07. januára 2007

Spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti.

Register to read more...

Pondelok, 08. januára 2007

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Register to read more...

Utorok, 09. januára 2007

Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!

Register to read more...

Streda, 10. januára 2007

Hospodin pozná myšlienky; sú len dych.

Register to read more...

Štvrtok, 11. januára 2007

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Register to read more...

Piatok, 12. januára 2007

Ó, Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou.

Register to read more...

Sobota, 13. januára 2007

Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia!

Register to read more...

Nedeľa, 14. januára 2007

Ja budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil.

Register to read more...

Pondelok, 15. januára 2007

Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov.

Register to read more...

Utorok, 16. januára 2007

Vznes sa, ó Hospodine, svojou silou! Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc.

Register to read more...

Streda, 17. januára 2007

Vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, ktorá sa zavčasu tratí.

Register to read more...

Štvrtok, 18. januára 2007

Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!

Register to read more...

Piatok, 19. januára 2007

..Oni, pravda, hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej; sme stratení. Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud.

Register to read more...

Sobota, 20. januára 2007

Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať.

Register to read more...

Nedeľa, 21. januára 2007

Nezdržujte ma, lebo Hospodin úspechom korunoval moju cestu.

Register to read more...

Pondelok, 22. januára 2007

Nech ubitý sa s hanbou nevracia.

Register to read more...

Utorok, 23. januára 2007

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, oblak naplnil dom Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 24. januára 2007

Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš.

Register to read more...

Štvrtok, 25. januára 2007

Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. Lebo ak sa vietor preženie nad ním už ho niet, a nepozná ho viac jeho miesto.

Register to read more...

Piatok, 26. januára 2007

Nech je požehnaný Boh, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali.

Register to read more...

Sobota, 27. januára 2007

Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina! Haleluja!

Register to read more...

Nedeľa, 28. januára 2007

Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje.

Register to read more...

Pondelok, 29. januára 2007

Za oných dní a v tých časoch – znie výrok Hospodinov – vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám.

Register to read more...

Utorok, 30. januára 2007

Prichádza deň Hospodinov, áno, blízko je.

Register to read more...

Streda, 31. januára 2007

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš!

Register to read more...

KALENDÁR