Slovak Czech English German Polish

Február

Štvrtok, 01. februára 2007

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé!

Register to read more...

Piatok, 02. februára 2007

Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.

Register to read more...

Sobota, 03. februára 2007

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Nedeľa, 04. februára 2007

Pane, som stiesnený, zastaň sa ma!

Register to read more...

Pondelok, 05. februára 2007

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi.

Register to read more...

Utorok, 06. februára 2007

Ó, Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Register to read more...

Streda, 07. februára 2007

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 08. februára 2007

Takto hovorí Pán: Lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.

Register to read more...

Piatok, 09. februára 2007

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí.

Register to read more...

Sobota, 10. februára 2007

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Register to read more...

Nedeľa, 11. februára 2007

Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha.

Register to read more...

Pondelok, 12. februára 2007

Znie výrok Hospodinov: Vyslobodím ťa a nepadneš mečom, život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa.

Register to read more...

Utorok, 13. februára 2007

Ďalej riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju Zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia.

Register to read more...

Streda, 14. februára 2007

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Register to read more...

Štvrtok, 15. februára 2007

Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Register to read more...

Piatok, 16. februára 2007

On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom.

Register to read more...

Sobota, 17. februára 2007

Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.

Register to read more...

Nedeľa, 18. februára 2007

Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tôňou svojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 19. februára 2007

Všetky národy zeme... preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Utorok, 20. februára 2007

Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom!

Register to read more...

Streda, 21. februára 2007

Či som ja strážcom svojho brata?

Register to read more...

Štvrtok, 22. februára 2007

Synovia tvojho ľudu hovoria: Cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna.

Register to read more...

Piatok, 23. februára 2007

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra.

Register to read more...

Sobota, 24. februára 2007

Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása.

Register to read more...

Nedeľa, 25. februára 2007

Zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

Register to read more...

Pondelok, 26. februára 2007

Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj.

Register to read more...

Utorok, 27. februára 2007

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine.

Register to read more...

Streda, 28. februára 2007

Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh.

Register to read more...

KALENDÁR