Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 01. februára 2009

Jonatán ... odišiel k Dávidovi ... a dodal mu odvahu dôverou v Boha.

Register to read more...

Pondelok, 02. februára 2009

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Utorok, 03. februára 2009

Vyrozprával som svoje cesty – a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanovenia.

Register to read more...

Streda, 04. februára 2009

Izraelci sa navrátia, budú hľadať Hospodina, svojho Boha, pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k Jeho dobrote v posledných dňoch.

Register to read more...

Štvrtok, 05. februára 2009

S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem.

Register to read more...

Piatok, 06. februára 2009

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.

Register to read more...

Sobota, 07. februára 2009

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami!

Register to read more...

Nedeľa, 08. februára 2009

Hospodin bol s Jozefom; a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

Register to read more...

Pondelok, 09. februára 2009

Chváľte Boha pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!

Register to read more...

Utorok, 10. februára 2009

Otec zvestuje synom, že si verný.

Register to read more...

Streda, 11. februára 2009

Útočišťom je ti Boh odveký.

Register to read more...

Štvrtok, 12. februára 2009

Zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami; navrátia sa sem ako veľký zbor.

Register to read more...

Piatok, 13. februára 2009

Tvrdíš: Nevinná som, veď Jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Ajhľa, podrobím

Register to read more...

Sobota, 14. februára 2009

Vyslobodím vás a budete požehnaním.

Register to read more...

Nedeľa, 15. februára 2009

Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.

Register to read more...

Pondelok, 16. februára 2009

Rozjímaj o knihe zákona vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané.

Register to read more...

Utorok, 17. februára 2009

Nechoď za väčšinou páchať zlo.

Register to read more...

Streda, 18. februára 2009

Hospodin sám pošle pred tebou anjela.

Register to read more...

Štvrtok, 19. februára 2009

Hospodin povedal Mojžišovi: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím Svoje slová do jeho úst.

Register to read more...

Piatok, 20. februára 2009

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre.

Register to read more...

Sobota, 21. februára 2009

Či Boh zabudol zmilúvať sa, či v hneve zavrel Svoje milosrdenstvo?

Register to read more...

Nedeľa, 22. februára 2009

Ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa Ho boja.

Register to read more...

Pondelok, 23. februára 2009

Blahoslavený, komu je Boh Jákoba na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu.

Register to read more...

Utorok, 24. februára 2009

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať Svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Register to read more...

Streda, 25. februára 2009

Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči.

Register to read more...

Štvrtok, 26. februára 2009

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Register to read more...

Piatok, 27. februára 2009

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš?

Register to read more...

Sobota, 28. februára 2009

Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc.

Register to read more...

KALENDÁR