Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 01. júna 2009

Ako sa pastier stará o svoje stádo, ... tak sa aj ja postarám o Svoje ovce.

Register to read more...

Utorok, 02. júna 2009

Podľa Svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš?

Register to read more...

Streda, 03. júna 2009

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Register to read more...

Štvrtok, 04. júna 2009

Nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia.

Register to read more...

Piatok, 05. júna 2009

Neznesväcujte moje sväté meno.

Register to read more...

Sobota, 06. júna 2009

Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Ty ráč ma vyslobodiť, Hospodine!

Register to read more...

Nedeľa, 07. júna 2009

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Register to read more...

Pondelok, 08. júna 2009

Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!

Register to read more...

Utorok, 09. júna 2009

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Register to read more...

Streda, 10. júna 2009

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!

Register to read more...

Štvrtok, 11. júna 2009

Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť, a moje viny nie sú skryté pred Tebou.

Register to read more...

Piatok, 12. júna 2009

Jób odvetil Hospodinovi: Ajhľa som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Register to read more...

Sobota, 13. júna 2009

Nedovoľ môjmu srdcu prikloniť sa k zlému.

Register to read more...

Nedeľa, 14. júna 2009

Po spravodlivých cestách vodí ma pre Svoje meno.

Register to read more...

Pondelok, 15. júna 2009

Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu.

Register to read more...

Utorok, 16. júna 2009

Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu; spomôž mi pre Svoju milosť.

Register to read more...

Streda, 17. júna 2009

Povstaň, ó Hospodine, aby človek nebol primocný.

Register to read more...

Štvrtok, 18. júna 2009

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu.

Register to read more...

Piatok, 19. júna 2009

Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.

Register to read more...

Sobota, 20. júna 2009

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Register to read more...

Nedeľa, 21. júna 2009

Bože, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal Svojmu sluhovi.

Register to read more...

Pondelok, 22. júna 2009

Som milostivý – znie výrok Hospodinov – nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Utorok, 23. júna 2009

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom.

Register to read more...

Streda, 24. júna 2009

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.

Register to read more...

Štvrtok, 25. júna 2009

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!

Register to read more...

Piatok, 26. júna 2009

Vyuč ma rozvahe a poznaniu.

Register to read more...

Sobota, 27. júna 2009

Vy, izraelské vrchy,... hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrábané a obsiate.

Register to read more...

Nedeľa, 28. júna 2009

Rozpomínam sa na Tvoje odveké súdy, Hospodine, a potešil som sa.

Register to read more...

Pondelok, 29. júna 2009

Navráťte sa k Tomu, od ktorého ste hlboko odpadli.

Register to read more...

Utorok, 30. júna 2009

Lebo ma skryje vo Svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši Svojho stánku.

Register to read more...

KALENDÁR