Slovak Czech English German Polish

Január

Piatok, 01. januára 2010

Mudrci opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Register to read more...

Sobota, 02. januára 2010

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!

Register to read more...

Nedeľa, 03. januára 2010

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. Nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 04. januára 2010

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Register to read more...

Utorok, 05. januára 2010

Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu.

Register to read more...

Streda, 06. januára 2010

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Štvrtok, 07. januára 2010

Boh činí veľké veci, ktoré nechápeme.

Register to read more...

Piatok, 08. januára 2010

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Sobota, 09. januára 2010

Výrok Hospodina, Pána, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Register to read more...

Nedeľa, 10. januára 2010

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Register to read more...

Pondelok, 11. januára 2010

Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náplň; Ty si ich založil; sever i juh Ty si stvoril.

Register to read more...

Utorok, 12. januára 2010

S jasotom spievali chválu Hospodinovi: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosrdenstvo.

Register to read more...

Streda, 13. januára 2010

Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 14. januára 2010

Boh vykúpi mi dušu, z moci podsvetia ma iste vezme.

Register to read more...

Piatok, 15. januára 2010

Nenechám ťa a neopustím.

Register to read more...

Sobota, 16. januára 2010

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš!

Register to read more...

Nedeľa, 17. januára 2010

Vylejem vodu na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.

Register to read more...

Pondelok, 18. januára 2010

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semeno, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Register to read more...

Utorok, 19. januára 2010

Národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.

Register to read more...

Streda, 20. januára 2010

Toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch – znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Štvrtok, 21. januára 2010

Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu.

Register to read more...

Piatok, 22. januára 2010

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou.

Register to read more...

Sobota, 23. januára 2010

Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 24. januára 2010

Na šíru plochu postavil si moje nohy.

Register to read more...

Pondelok, 25. januára 2010

Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie a rozvaha.

Register to read more...

Utorok, 26. januára 2010

On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.

Register to read more...

Streda, 27. januára 2010

Veď ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od Teba je všetko, takže z Tvojej ruky sme Ti dali.

Register to read more...

Štvrtok, 28. januára 2010

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.

Register to read more...

Piatok, 29. januára 2010

Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí – oboje učinil Hospodin.

Register to read more...

Sobota, 30. januára 2010

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji.

Register to read more...

Nedeľa, 31. januára 2010

Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.

Register to read more...

KALENDÁR