Slovak Czech English German Polish

Júl

Štvrtok, 01. júla 2010

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť.

Register to read more...

Piatok, 02. júla 2010

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Register to read more...

Sobota, 03. júla 2010

Tvoje ruky ma učinili a upevnili; urob ma chápavým, aby som sa naučil Tvojim príkazom.

Register to read more...

Nedeľa, 04. júla 2010

Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia!

Register to read more...

Pondelok, 05. júla 2010

Naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým, a poznáte, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 06. júla 2010

Naozaj v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela!

Register to read more...

Streda, 07. júla 2010

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie a bude trvať naveky.

Register to read more...

Štvrtok, 08. júla 2010

Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána.

Register to read more...

Piatok, 09. júla 2010

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 10. júla 2010

Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.

Register to read more...

Nedeľa, 11. júla 2010

Dávid povedal Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi! Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš.

Register to read more...

Pondelok, 12. júla 2010

Boh sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orión, Plejády i súhvezdia južnej oblohy.

Register to read more...

Utorok, 13. júla 2010

Dobrotou svojou korunuješ rok.

Register to read more...

Streda, 14. júla 2010

Poteším i rozveselím ich po žiali.

Register to read more...

Štvrtok, 15. júla 2010

A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest.

Register to read more...

Piatok, 16. júla 2010

Dobrorečte Bohu, Hospodinov, v zhromaždeniach.

Register to read more...

Sobota, 17. júla 2010

Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje zmýšľanie! Viď, či som na ceste trápenia, a veď ma cestou večnosti!

Register to read more...

Nedeľa, 18. júla 2010

Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá.

Register to read more...

Pondelok, 19. júla 2010

Obkľúčili ma povrazy smrti. Ale vzýval som meno Hospodinov: Ó Hospodine, zachráň moju dušu!

Register to read more...

Utorok, 20. júla 2010

Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem.

Register to read more...

Streda, 21. júla 2010

Bol si pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrutníka.

Register to read more...

Štvrtok, 22. júla 2010

Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom!

Register to read more...

Piatok, 23. júla 2010

Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách.

Register to read more...

Sobota, 24. júla 2010

Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila!

Register to read more...

Nedeľa, 25. júla 2010

Zavolal Hospodin na Samuela, a ten odpovedal: Tu som.

Register to read more...

Pondelok, 26. júla 2010

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Register to read more...

Utorok, 27. júla 2010

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc!

Register to read more...

Streda, 28. júla 2010

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Štvrtok, 29. júla 2010

V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Register to read more...

Piatok, 30. júla 2010

Obkľučuješ ma zôkol-vôkol, svoju dlaň kladieš na mňa.

Register to read more...

Sobota, 31. júla 2010

On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov.

Register to read more...

KALENDÁR