Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 2010

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!

Register to read more...

Štvrtok, 02. septembra 2010

Hospodin je so mnou ako mocný hrdina.

Register to read more...

Piatok, 03. septembra 2010

On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti.

Register to read more...

Sobota, 04. septembra 2010

Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha.

Register to read more...

Nedeľa, 05. septembra 2010

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!

Register to read more...

Pondelok, 06. septembra 2010

Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.

Register to read more...

Utorok, 07. septembra 2010

Poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi, a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Streda, 08. septembra 2010

Nebuďte teraz tvrdohlaví! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Register to read more...

Štvrtok, 09. septembra 2010

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin!

Register to read more...

Piatok, 10. septembra 2010

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 11. septembra 2010

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nenasýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré.

Register to read more...

Nedeľa, 12. septembra 2010

Jeho vláda je večná vláda a nepominie.

Register to read more...

Pondelok, 13. septembra 2010

Môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohých a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Utorok, 14. septembra 2010

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.

Register to read more...

Streda, 15. septembra 2010

Pokorným dáva Hospodin milosť!

Register to read more...

Štvrtok, 16. septembra 2010

Tvoju spravodlivosť neukryl som v hĺbke svojho srdca, o Tvojej vernosti a záchrane som hovoril, nezatajil som Tvoju milosť ani Tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením.

Register to read more...

Piatok, 17. septembra 2010

Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!

Register to read more...

Sobota, 18. septembra 2010

V tôni Tvojich krídel hľadám útočisko, kým prejde záhuba.

Register to read more...

Nedeľa, 19. septembra 2010

Vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, ktorá sa zavčasu tratí.

Register to read more...

Pondelok, 20. septembra 2010

So svojím Bohom preskočím i múr.

Register to read more...

Utorok, 21. septembra 2010

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

Streda, 22. septembra 2010

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti.

Register to read more...

Štvrtok, 23. septembra 2010

Zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Piatok, 24. septembra 2010

Nežíznim na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu, kvôli nim rozštiepil skalu, takže vody prúdili.

Register to read more...

Sobota, 25. septembra 2010

Hospodin mocností rozhodol; kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?

Register to read more...

Nedeľa, 26. septembra 2010

Môj Boh je moje bralo; moja pevnosť, moje útočisko.

Register to read more...

Pondelok, 27. septembra 2010

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Register to read more...

Utorok, 28. septembra 2010

Blízko je moja spása, príde moja záchrana a moje ramená budú spravovať národy.

Register to read more...

Streda, 29. septembra 2010

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Register to read more...

Štvrtok, 30. septembra 2010

Vyveď mi dušu zo žalára, aby som oslavoval Tvoje meno!

Register to read more...

KALENDÁR