Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 01. januára 2011

Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou.

Register to read more...

Nedeľa, 02. januára 2011

A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Pondelok, 03. januára 2011

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Utorok, 04. januára 2011

Poranené obviažem a choré posilním.

Register to read more...

Streda, 05. januára 2011

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine.

Register to read more...

Štvrtok, 06. januára 2011

Pohltená bude smrť naveky.

Register to read more...

Piatok, 07. januára 2011

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Register to read more...

Sobota, 08. januára 2011

Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.

Register to read more...

Nedeľa, 09. januára 2011

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.

Register to read more...

Pondelok, 10. januára 2011

Aby všetky národy zeme poznali, že On, Hospodin, je Boh, a nikto iný.

Register to read more...

Utorok, 11. januára 2011

Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Register to read more...

Streda, 12. januára 2011

Veril som, preto som hovoril: Som veľmi pokorený!

Register to read more...

Štvrtok, 13. januára 2011

Vznes sa, ó Hospodine, svojou silou! Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc.

Register to read more...

Piatok, 14. januára 2011

Ámos povedal: Hospodine, Pane, odpusť! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? I oľutoval to Hospodin. Nestane sa! riekol Hospodin.

Register to read more...

Sobota, 15. januára 2011

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, čo Ho vzývajú opravdivo.

Register to read more...

Nedeľa, 16. januára 2011

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 17. januára 2011

Eliáš povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte Ho. Ak Baal, nasledujte toho.

Register to read more...

Utorok, 18. januára 2011

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, a svojou silou obdar svojho sluhu.

Register to read more...

Streda, 19. januára 2011

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť.

Register to read more...

Štvrtok, 20. januára 2011

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu, ctí Ho však, kto sa zmilúva nad chudobnými.

Register to read more...

Piatok, 21. januára 2011

Vzmuž sa, všetok ľud krajiny – znie výrok Hospodinov – a pracujte, lebo ja som s vami.

Register to read more...

Sobota, 22. januára 2011

Hospodin právo miluje.

Register to read more...

Nedeľa, 23. januára 2011

Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu.

Register to read more...

Pondelok, 24. januára 2011

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov.

Register to read more...

Utorok, 25. januára 2011

Duch Hospodina, Pána, poslal ma, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha.

Register to read more...

Streda, 26. januára 2011

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb.

Register to read more...

Štvrtok, 27. januára 2011

Samuel povedal: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, avšak teraz neodstupujte od Hospodina. Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, žeby som sa prestal modliť za vás.

Register to read more...

Piatok, 28. januára 2011

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu.

Register to read more...

Sobota, 29. januára 2011

Tíšiš hukot morí, hukot ich vĺn a hučanie národov.

Register to read more...

Nedeľa, 30. januára 2011

Teraz som tu ja; pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne.

Register to read more...

Pondelok, 31. januára 2011

Boh pozná srdca tajnosti.

Register to read more...

KALENDÁR