Slovak Czech English German Polish

Apríl

Piatok, 01. apríla 2011

V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje.

Register to read more...

Sobota, 02. apríla 2011

Hospodin hovorí: Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Register to read more...

Nedeľa, 03. apríla 2011

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Register to read more...

Pondelok, 04. apríla 2011

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Register to read more...

Utorok, 05. apríla 2011

Vrátia sa tí, ktorých Hospodin vyslobodil. Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť; zmizne žiaľ a úpenie.

Register to read more...

Streda, 06. apríla 2011

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Register to read more...

Štvrtok, 07. apríla 2011

Zvelebujem Kráľa nebies, lebo všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, veď môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Register to read more...

Piatok, 08. apríla 2011

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom to vedie len k zlému!

Register to read more...

Sobota, 09. apríla 2011

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Register to read more...

Nedeľa, 10. apríla 2011

Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Register to read more...

Pondelok, 11. apríla 2011

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Register to read more...

Utorok, 12. apríla 2011

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Register to read more...

Streda, 13. apríla 2011

Neroznášaj falošný chýr.

Register to read more...

Štvrtok, 14. apríla 2011

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký!

Register to read more...

Piatok, 15. apríla 2011

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich z úst.

Register to read more...

Sobota, 16. apríla 2011

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 17. apríla 2011

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve.

Register to read more...

Pondelok, 18. apríla 2011

Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu?

Register to read more...

Utorok, 19. apríla 2011

Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj!

Register to read more...

Streda, 20. apríla 2011

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Register to read more...

Štvrtok, 21. apríla 2011

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam.

Register to read more...

Piatok, 22. apríla 2011

Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné.

Register to read more...

Sobota, 23. apríla 2011

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.

Register to read more...

Nedeľa, 24. apríla 2011

K Hospodinovi sa utiekam.

Register to read more...

Pondelok, 25. apríla 2011

Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremeno.

Register to read more...

Utorok, 26. apríla 2011

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Register to read more...

Streda, 27. apríla 2011

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Štvrtok, 28. apríla 2011

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.

Register to read more...

Piatok, 29. apríla 2011

Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil; zem je plná Tvojho tvorstva.

Register to read more...

Sobota, 30. apríla 2011

K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života.

Register to read more...

KALENDÁR