Slovak Czech English German Polish

Jún

Streda, 01. júna 2011

Hospodin riekol Jonášovi: Či sa právom rozhneval?

Register to read more...

Štvrtok, 02. júna 2011

Počul si túžbu pokorných, ó Hospodine; utvrdzuješ im srdce.

Register to read more...

Piatok, 03. júna 2011

Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás.

Register to read more...

Sobota, 04. júna 2011

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Register to read more...

Nedeľa, 05. júna 2011

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.

Register to read more...

Pondelok, 06. júna 2011

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Register to read more...

Utorok, 07. júna 2011

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Register to read more...

Streda, 08. júna 2011

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.

Register to read more...

Štvrtok, 09. júna 2011

Dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil.

Register to read more...

Piatok, 10. júna 2011

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha.

Register to read more...

Sobota, 11. júna 2011

Ó Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň.

Register to read more...

Nedeľa, 12. júna 2011

Z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame.

Register to read more...

Pondelok, 13. júna 2011

Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Register to read more...

Utorok, 14. júna 2011

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Register to read more...

Streda, 15. júna 2011

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo.

Register to read more...

Štvrtok, 16. júna 2011

Keď som mlčal, práchniveli mi kosti. Lebo dňom i nocou ťažko na mňa Tvoja ruka. Vtedy som ti vyznal svoj hriech.

Register to read more...

Piatok, 17. júna 2011

Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posväcujem.

Register to read more...

Sobota, 18. júna 2011

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom.

Register to read more...

Nedeľa, 19. júna 2011

Za oných dní a v tých časoch – znie výrok Hospodina – vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám.

Register to read more...

Pondelok, 20. júna 2011

Pokorní budú jesť a na chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú.

Register to read more...

Utorok, 21. júna 2011

Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho naveky.

Register to read more...

Streda, 22. júna 2011

Každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený.

Register to read more...

Štvrtok, 23. júna 2011

Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám.

Register to read more...

Piatok, 24. júna 2011

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce.

Register to read more...

Sobota, 25. júna 2011

Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil.

Register to read more...

Nedeľa, 26. júna 2011

Obráťte sa a budete žiť!

Register to read more...

Pondelok, 27. júna 2011

Hospodin chráni duše svojich zbožných.

Register to read more...

Utorok, 28. júna 2011

Pokoj, pokoj ďalekému i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím!

Register to read more...

Streda, 29. júna 2011

K Tebe volám, Hospodine, hovorím: Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých.

Register to read more...

Štvrtok, 30. júna 2011

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Register to read more...

KALENDÁR