Slovak Czech English German Polish

Júl

Piatok, 01. júla 2011

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Register to read more...

Sobota, 02. júla 2011

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Register to read more...

Nedeľa, 03. júla 2011

Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali.

Register to read more...

Pondelok, 04. júla 2011

Svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu.

Register to read more...

Utorok, 05. júla 2011

Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majú útočisko.

Register to read more...

Streda, 06. júla 2011

S radosťou svätili sviatok.

Register to read more...

Štvrtok, 07. júla 2011

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Register to read more...

Piatok, 08. júla 2011

Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti ma podopri!

Register to read more...

Sobota, 09. júla 2011

Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 10. júla 2011

Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.

Register to read more...

Pondelok, 11. júla 2011

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe?

Register to read more...

Utorok, 12. júla 2011

Abraháma som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovávať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo.

Register to read more...

Streda, 13. júla 2011

Boh riekol Jákobovi: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa. Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem.

Register to read more...

Štvrtok, 14. júla 2011

Hospodin, veľká je Tvoja vernosť.

Register to read more...

Piatok, 15. júla 2011

Hospodin bude pokojom.

Register to read more...

Sobota, 16. júla 2011

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa.

Register to read more...

Nedeľa, 17. júla 2011

Budú brojiť proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou – znie výrok Hospodina.

Register to read more...

Pondelok, 18. júla 2011

Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa.

Register to read more...

Utorok, 19. júla 2011

Svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho Ducha vylial na dom Izraela – znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Streda, 20. júla 2011

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne.

Register to read more...

Štvrtok, 21. júla 2011

V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma.

Register to read more...

Piatok, 22. júla 2011

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Register to read more...

Sobota, 23. júla 2011

Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame.

Register to read more...

Nedeľa, 24. júla 2011

Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli.

Register to read more...

Pondelok, 25. júla 2011

Hospodin povzbudil ducha všetkého ostatného ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 26. júla 2011

Opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.

Register to read more...

Streda, 27. júla 2011

Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil.

Register to read more...

Štvrtok, 28. júla 2011

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Piatok, 29. júla 2011

Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.

Register to read more...

Sobota, 30. júla 2011

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Register to read more...

Nedeľa, 31. júla 2011

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Register to read more...

KALENDÁR