Slovak Czech English German Polish

2000

Sobota, 01. apríla 2000

V Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek?

Register to read more...

Nedeľa, 02. apríla 2000

Boh dáva múdrosť múdrym a rozumnosť rozumným.

Register to read more...

Pondelok, 03. apríla 2000

Ty si môj Boh už od lona matky.

Register to read more...

Utorok, 04. apríla 2000

Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste.

Register to read more...

Streda, 05. apríla 2000

Ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnosti.

Register to read more...

Štvrtok, 06. apríla 2000

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Register to read more...

Piatok, 07. apríla 2000

Unavila si sa množstvom svojich plánov.

Register to read more...

Sobota, 08. apríla 2000

Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy.

Register to read more...

Nedeľa, 09. apríla 2000

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných.

Register to read more...

Pondelok, 10. apríla 2000

Takto hovorí Hospodin: Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.

Register to read more...

Utorok, 11. apríla 2000

Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol hradom, útočiskom, keď mi bolo úzko.

Register to read more...

Streda, 12. apríla 2000

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoju milosť a pre tvoju vernosť!

Register to read more...

Štvrtok, 13. apríla 2000

Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu.

Register to read more...

Piatok, 14. apríla 2000

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Register to read more...

Sobota, 15. apríla 2000

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania, keď ho počuje, vyslyší ťa.

Register to read more...

Nedeľa, 16. apríla 2000

Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú úprimne.

Register to read more...

Pondelok, 17. apríla 2000

Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou?

Register to read more...

Utorok, 18. apríla 2000

Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil.

Register to read more...

Streda, 19. apríla 2000

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Štvrtok, 20. apríla 2000

V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

Register to read more...

Piatok, 21. apríla 2000

Udeľ nám pomoc proti utláčateľom, lebo pomoc ľudská je márna.

Register to read more...

Sobota, 22. apríla 2000

Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa.

Register to read more...

Nedeľa, 23. apríla 2000

Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú!

Register to read more...

Pondelok, 24. apríla 2000

V tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma.

Register to read more...

Utorok, 25. apríla 2000

Pamätnými urobil svoje divy. Milostivý a milosrdný je Hospodin.

Register to read more...

Streda, 26. apríla 2000

Požehnám ťa ... tak staneš sa požehnaním.

Register to read more...

Štvrtok, 27. apríla 2000

Hospodinov anjel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich.

Register to read more...

Piatok, 28. apríla 2000

Hospodin obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb.

Register to read more...

Sobota, 29. apríla 2000

Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval.

Register to read more...

Nedeľa, 30. apríla 2000

Hospodin bol mi oporou.

Register to read more...

Utorok, 01. augusta 2000

My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať naveky, z pokolenia na pokolenie rozprávať o tvojich chvályhodných činoch.

Register to read more...

Streda, 02. augusta 2000

Pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne.

Register to read more...

Štvrtok, 03. augusta 2000

Prv ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.

Register to read more...

Piatok, 04. augusta 2000

Bojme sa Hospodina, svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pŕšku, jesenný i jarný dážď, zachováva nám týždne, určené na žatvu.

Register to read more...

Sobota, 05. augusta 2000

Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte hovoriť.

Register to read more...

Nedeľa, 06. augusta 2000

Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený.

Register to read more...

Pondelok, 07. augusta 2000

Boh sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy.

Register to read more...

Utorok, 08. augusta 2000

Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť.

Register to read more...

Streda, 09. augusta 2000

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Register to read more...

Štvrtok, 10. augusta 2000

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud.

Register to read more...

Piatok, 11. augusta 2000

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.

Register to read more...

Sobota, 12. augusta 2000

Neutláčaj svojho blížneho!

Register to read more...

Nedeľa, 13. augusta 2000

Lepšie je byť trpezlivým ako byť udatným, lepšie je ovládať sa ako zaujať mesto.

Register to read more...

Pondelok, 14. augusta 2000

Všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Register to read more...

Utorok, 15. augusta 2000

Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Register to read more...

Streda, 16. augusta 2000

Hospodinu, svojmu Bohu, slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu.

Register to read more...

Štvrtok, 17. augusta 2000

Tí, čo zišli k moru na lode, videli diela Hospodinove a jeho divy v hlbine: nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Register to read more...

Piatok, 18. augusta 2000

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra.

Register to read more...

Sobota, 19. augusta 2000

Prisluhovať spravodlivosť a právo Hospodinu sa ľúbi väčšmi ako obeť.

Register to read more...

Nedeľa, 20. augusta 2000

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve.

Register to read more...

Pondelok, 21. augusta 2000

Hospodin... dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo.

Register to read more...

Utorok, 22. augusta 2000

Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?

Register to read more...

Streda, 23. augusta 2000

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?

Register to read more...

Štvrtok, 24. augusta 2000

Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého.

Register to read more...

Piatok, 25. augusta 2000

Počujte slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky ani poznania Boha v krajine.

Register to read more...

Sobota, 26. augusta 2000

Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať.

Register to read more...

Nedeľa, 27. augusta 2000

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Register to read more...

Pondelok, 28. augusta 2000

Hospodin sa obrátil k nim kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz.

Register to read more...

Utorok, 29. augusta 2000

Zďaleka spomínajte na Hospodina a nech vám Jeruzalem leží na srdci.

Register to read more...

Streda, 30. augusta 2000

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému, a biednych, bezprístrešných voviesť so svojho domu?

Register to read more...

Štvrtok, 31. augusta 2000

Vtedy zavolal Hospodin na Samuela a ten odpovedal: Tu som.

Register to read more...

Piatok, 01. decembra 2000

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Register to read more...

Sobota, 02. decembra 2000

Povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem.

Register to read more...

Nedeľa, 03. decembra 2000

Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť, vzývajte Ho, dokiaľ je blízko!

Register to read more...

Pondelok, 04. decembra 2000

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 05. decembra 2000

Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícu pokolení.

Register to read more...

Streda, 06. decembra 2000

Utíš sa pred Hospodinom, vytrvalo ho očakávaj.

Register to read more...

Štvrtok, 07. decembra 2000

Milujte pravdu a pokoj!

Register to read more...

Piatok, 08. decembra 2000

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny?

Register to read more...

Sobota, 09. decembra 2000

Kto uveril našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov?

Register to read more...

Nedeľa, 10. decembra 2000

Zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš: Nevedeli sme o tom - Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje.

Register to read more...

Pondelok, 11. decembra 2000

Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem?

Register to read more...

Utorok, 12. decembra 2000

Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Streda, 13. decembra 2000

Ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou, a dáva semä rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst.

Register to read more...

Štvrtok, 14. decembra 2000

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami.

Register to read more...

Piatok, 15. decembra 2000

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Sobota, 16. decembra 2000

Ak si spravodlivý, čo Bohu tým dávaš, alebo čo dostane z tvojich rúk?

Register to read more...

Nedeľa, 17. decembra 2000

Hľa, pred Tvojou tvárou sme so svojím previnením.

Register to read more...

Pondelok, 18. decembra 2000

Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece. Ale ak nie, vezmi na vedomie, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať.

Register to read more...

Utorok, 19. decembra 2000

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom.

Register to read more...

Streda, 20. decembra 2000

Bázeň pred Hospodinom je pokladom Sionu.

Register to read more...

Štvrtok, 21. decembra 2000

Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa.

Register to read more...

Piatok, 22. decembra 2000

Nezatúžiš po dome svojho blížneho, .. ani po ničom, čo mu patrí!

Register to read more...

Sobota, 23. decembra 2000

Hospodine, ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne či si sadám, či vstávam, aj môj zámer vopred poznáš.

Register to read more...

Nedeľa, 24. decembra 2000

Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít.

Register to read more...

Pondelok, 25. decembra 2000

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Register to read more...

Utorok, 26. decembra 2000

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Register to read more...

Streda, 27. decembra 2000

Ja som Hospodin a okrem mňa nieto Spasiteľa.

Register to read more...

Štvrtok, 28. decembra 2000

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?

Register to read more...

Piatok, 29. decembra 2000

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Register to read more...

Sobota, 30. decembra 2000

Hospodin je sila svojho ľudu.

Register to read more...

Nedeľa, 31. decembra 2000

Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia.

Register to read more...

Utorok, 01. februára 2000

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného, som Boh a mne rovného niet.

Register to read more...

Streda, 02. februára 2000

Na teba čakám, Hospodine, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahanbený.

Register to read more...

Štvrtok, 03. februára 2000

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Register to read more...

Piatok, 04. februára 2000

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 05. februára 2000

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Nedeľa, 06. februára 2000

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním.

Register to read more...

Pondelok, 07. februára 2000

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ... preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Utorok, 08. februára 2000

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Register to read more...

Streda, 09. februára 2000

Pošlem z nich ... k národom ..., ktoré nepočuli o mojom mene. Oni rozhlásia moju slávu medzi národami.

Register to read more...

Štvrtok, 10. februára 2000

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Register to read more...

Piatok, 11. februára 2000

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Register to read more...

Sobota, 12. februára 2000

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Register to read more...

Nedeľa, 13. februára 2000

Ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 14. februára 2000

On svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

Register to read more...

Utorok, 15. februára 2000

Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha.

Register to read more...

Streda, 16. februára 2000

Prisluhujte právo a spravodlivosť a vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa a netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu.

Register to read more...

Štvrtok, 17. februára 2000

Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Register to read more...

Piatok, 18. februára 2000

Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu!

Register to read more...

Sobota, 19. februára 2000

Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď.

Register to read more...

Nedeľa, 20. februára 2000

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 21. februára 2000

Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život.

Register to read more...

Utorok, 22. februára 2000

Skúste a presvedčte sa, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu.

Register to read more...

Streda, 23. februára 2000

Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť... Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem.

Register to read more...

Štvrtok, 24. februára 2000

Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.

Register to read more...

Piatok, 25. februára 2000

Rozjímaj o tejto knihe zákona vo dne i v noci, aby si sa snažil konať všetko, čo je v nej napísané.

Register to read more...

Sobota, 26. februára 2000

Radosť však majú, ktorí radia k pokoju.

Register to read more...

Nedeľa, 27. februára 2000

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Register to read more...

Pondelok, 28. februára 2000

Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja, nemajú sa o čo potknúť.

Register to read more...

Utorok, 29. februára 2000

Nech sa nenájde u teba veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. Lebo je Hospodinu ohavný každý, kto činí tieto veci.

Register to read more...

Sobota, 01. januára 2000

Kiež by bol všetok ľud Hospodinov samí proroci; kiež by dal na nich Hospodin svojho ducha!

Register to read more...

Nedeľa, 02. januára 2000

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu.

Register to read more...

Pondelok, 03. januára 2000

Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami.

Register to read more...

Utorok, 04. januára 2000

Na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Streda, 05. januára 2000

Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať.

Register to read more...

Štvrtok, 06. januára 2000

Boh ma opásal silou.

Register to read more...

Piatok, 07. januára 2000

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

Sobota, 08. januára 2000

Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.

Register to read more...

Nedeľa, 09. januára 2000

Všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Register to read more...

Pondelok, 10. januára 2000

Zem a nebesá ... sa pominú, Ty zostaneš.

Register to read more...

More Articles...

 1. Utorok, 11. januára 2000
 2. Streda, 12. januára 2000
 3. Štvrtok, 13. januára 2000
 4. Piatok, 14. januára 2000
 5. Sobota, 15. januára 2000
 6. Nedeľa, 16. januára 2000
 7. Pondelok, 17. januára 2000
 8. Utorok, 18. januára 2000
 9. Streda, 19. januára 2000
 10. Štvrtok, 20. januára 2000
 11. Piatok, 21. januára 2000
 12. Sobota, 22. januára 2000
 13. Nedeľa, 23. januára 2000
 14. Pondelok, 24. januára 2000
 15. Utorok, 25. januára 2000
 16. Streda, 26. januára 2000
 17. Štvrtok, 27. januára 2000
 18. Piatok, 28. januára 2000
 19. Sobota, 29. januára 2000
 20. Nedeľa, 30. januára 2000
 21. Pondelok, 31. januára 2000
 22. Sobota, 01. júla 2000
 23. Nedeľa, 02. júla 2000
 24. Pondelok, 03. júla 2000
 25. Utorok, 04. júla 2000
 26. Streda, 05. júla 2000
 27. Štvrtok, 06. júla 2000
 28. Piatok, 07. júla 2000
 29. Sobota, 08. júla 2000
 30. Nedeľa, 09. júla 2000
 31. Pondelok, 10. júla 2000
 32. Utorok, 11. júla 2000
 33. Streda, 12. júla 2000
 34. Štvrtok, 13. júla 2000
 35. Piatok, 14. júla 2000
 36. Sobota, 15. júla 2000
 37. Nedeľa, 16. júla 2000
 38. Pondelok, 17. júla 2000
 39. Utorok, 18. júla 2000
 40. Streda, 19. júla 2000
 41. Štvrtok, 20. júla 2000
 42. Piatok, 21. júla 2000
 43. Sobota, 22. júla 2000
 44. Nedeľa, 23. júla 2000
 45. Pondelok, 24. júla 2000
 46. Utorok, 25. júla 2000
 47. Streda, 26. júla 2000
 48. Štvrtok, 27. júla 2000
 49. Piatok, 28. júla 2000
 50. Sobota, 29. júla 2000
 51. Nedeľa, 30. júla 2000
 52. Pondelok, 31. júla 2000
 53. Štvrtok, 01. júna 2000
 54. Piatok, 02. júna 2000
 55. Sobota, 03. júna 2000
 56. Nedeľa, 04. júna 2000
 57. Pondelok, 05. júna 2000
 58. Utorok, 06. júna 2000
 59. Streda, 07. júna 2000
 60. Štvrtok, 08. júna 2000
 61. Piatok, 09. júna 2000
 62. Sobota, 10. júna 2000
 63. Nedeľa, 11. júna 2000
 64. Pondelok, 12. júna 2000
 65. Utorok, 13. júna 2000
 66. Streda, 14. júna 2000
 67. Štvrtok, 15. júna 2000
 68. Piatok, 16. júna 2000
 69. Sobota, 17. júna 2000
 70. Nedeľa, 18. júna 2000
 71. Pondelok, 19. júna 2000
 72. Utorok, 20. júna 2000
 73. Streda, 21. júna 2000
 74. Štvrtok, 22. júna 2000
 75. Piatok, 23. júna 2000
 76. Sobota, 24. júna 2000
 77. Nedeľa, 25. júna 2000
 78. Pondelok, 26. júna 2000
 79. Utorok, 27. júna 2000
 80. Streda, 28. júna 2000
 81. Štvrtok, 29. júna 2000
 82. Piatok, 30. júna 2000
 83. Pondelok, 01. mája 2000
 84. Utorok, 02. mája 2000
 85. Streda, 03. mája 2000
 86. Štvrtok, 04. mája 2000
 87. Piatok, 05. mája 2000
 88. Sobota, 06. mája 2000
 89. Nedeľa, 07. mája 2000
 90. Pondelok, 08. mája 2000
 91. Utorok, 09. mája 2000
 92. Streda, 10. mája 2000
 93. Štvrtok, 11. mája 2000
 94. Piatok, 12. mája 2000
 95. Sobota, 13. mája 2000
 96. Nedeľa, 14. mája 2000
 97. Pondelok, 15. mája 2000
 98. Utorok, 16. mája 2000
 99. Streda, 17. mája 2000
 100. Štvrtok, 18. mája 2000

KALENDÁR