Slovak Czech English German Polish

2001

Nedeľa, 01. apríla 2001

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Register to read more...

Pondelok, 02. apríla 2001

Otec zvestuje synom, že si verný.

Register to read more...

Utorok, 03. apríla 2001

Hospodine, je čas zasiahnuť, tvoj zákon sa porušuje.

Register to read more...

Streda, 04. apríla 2001

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej.

Register to read more...

Štvrtok, 05. apríla 2001

Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Register to read more...

Piatok, 06. apríla 2001

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké tvoje myšlienky!

Register to read more...

Sobota, 07. apríla 2001

Kiež tvoja milosť, Hospodine, na mňa zostúpi, i tvoja spása, ako si povedal.

Register to read more...

Nedeľa, 08. apríla 2001

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu.

Register to read more...

Pondelok, 09. apríla 2001

Radujem sa z tvojej pomoci.

Register to read more...

Utorok, 10. apríla 2001

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

Streda, 11. apríla 2001

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Register to read more...

Štvrtok, 12. apríla 2001

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdre.

Register to read more...

Piatok, 13. apríla 2001

Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.

Register to read more...

Sobota, 14. apríla 2001

Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach jeho panovania! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!

Register to read more...

Nedeľa, 15. apríla 2001

Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy! ... Lebo on rozkázal a boli stvorené.

Register to read more...

Pondelok, 16. apríla 2001

Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Register to read more...

Utorok, 17. apríla 2001

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem teba.

Register to read more...

Streda, 18. apríla 2001

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Register to read more...

Štvrtok, 19. apríla 2001

Vyvýš sa, Hospodine, vo svojej sile! Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

Register to read more...

Piatok, 20. apríla 2001

Pohltená bude smrť naveky.

Register to read more...

Sobota, 21. apríla 2001

Ja som však biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí.

Register to read more...

Nedeľa, 22. apríla 2001

Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 23. apríla 2001

Božia cesta je dokonalá.

Register to read more...

Utorok, 24. apríla 2001

Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo.

Register to read more...

Streda, 25. apríla 2001

Zmĺknem. Neotvorím ústa, lebo ty konáš.

Register to read more...

Štvrtok, 26. apríla 2001

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Piatok, 27. apríla 2001

Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia.

Register to read more...

Sobota, 28. apríla 2001

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. ... Nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 29. apríla 2001

Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.

Register to read more...

Pondelok, 30. apríla 2001

Zamerajte si teda myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Register to read more...

Streda, 01. augusta 2001

Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti!

Register to read more...

Štvrtok, 02. augusta 2001

Jonatán odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahy dôverou v Boha.

Register to read more...

Piatok, 03. augusta 2001

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa kto odvráti, či sa späť nevráti?

Register to read more...

Sobota, 04. augusta 2001

Teraz, Hospodine Bože, splň naveky slovo a čiň, ako si hovoril.

Register to read more...

Nedeľa, 05. augusta 2001

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov.

Register to read more...

Pondelok, 06. augusta 2001

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Register to read more...

Utorok, 07. augusta 2001

Samuel povedal ľudu: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, ... ale odstúp to odo mňa, že by som sa prestal modliť za vás.

Register to read more...

Streda, 08. augusta 2001

Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Register to read more...

Štvrtok, 09. augusta 2001

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Register to read more...

Piatok, 10. augusta 2001

Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.

Register to read more...

Sobota, 11. augusta 2001

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.

Register to read more...

Nedeľa, 12. augusta 2001

Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa.

Register to read more...

Pondelok, 13. augusta 2001

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Register to read more...

Utorok, 14. augusta 2001

Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce.

Register to read more...

Streda, 15. augusta 2001

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Register to read more...

Štvrtok, 16. augusta 2001

Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídiel môžem plesať.

Register to read more...

Piatok, 17. augusta 2001

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Register to read more...

Sobota, 18. augusta 2001

Či nie je moje slovo ako oheň? - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Nedeľa, 19. augusta 2001

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo jemu patrí múdrosť i sila!

Register to read more...

Pondelok, 20. augusta 2001

Neznesväcujte moje sväté meno.

Register to read more...

Utorok, 21. augusta 2001

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena.

Register to read more...

Streda, 22. augusta 2001

Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 23. augusta 2001

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno.

Register to read more...

Piatok, 24. augusta 2001

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Sobota, 25. augusta 2001

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, ... kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.

Register to read more...

Nedeľa, 26. augusta 2001

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.

Register to read more...

Pondelok, 27. augusta 2001

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Utorok, 28. augusta 2001

Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené.

Register to read more...

Streda, 29. augusta 2001

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Register to read more...

Štvrtok, 30. augusta 2001

Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 31. augusta 2001

Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín!

Register to read more...

Sobota, 01. decembra 2001

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni.

Register to read more...

Nedeľa, 02. decembra 2001

Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu.

Register to read more...

Pondelok, 03. decembra 2001

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Register to read more...

Utorok, 04. decembra 2001

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Register to read more...

Streda, 05. decembra 2001

Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Štvrtok, 06. decembra 2001

Ak Boh niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Register to read more...

Piatok, 07. decembra 2001

Len v Bohu sa moja duša upokojí, od neho je moja spása.

Register to read more...

Sobota, 08. decembra 2001

On bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 09. decembra 2001

Vskutku miluješ svoj ľud.

Register to read more...

Pondelok, 10. decembra 2001

Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.

Register to read more...

Utorok, 11. decembra 2001

Oslobodím vás od všetkých vašich poškvŕn.

Register to read more...

Streda, 12. decembra 2001

Plesajte Bohu, on je naša sila!

Register to read more...

Štvrtok, 13. decembra 2001

Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko, preto zvestujem všetky tvoje skutky.

Register to read more...

Piatok, 14. decembra 2001

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba.

Register to read more...

Sobota, 15. decembra 2001

Boh viedol ľud okľukou cez púšť pri Červenom mori.

Register to read more...

Nedeľa, 16. decembra 2001

Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život.

Register to read more...

Pondelok, 17. decembra 2001

Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier.

Register to read more...

Utorok, 18. decembra 2001

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho.

Register to read more...

Streda, 19. decembra 2001

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 20. decembra 2001

Boh predsa pozná tajnosti srdca!

Register to read more...

Piatok, 21. decembra 2001

Jób odvetil Hospodinovi: ... Ajhľa som primalý, čo ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Register to read more...

Sobota, 22. decembra 2001

Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobitie a hrmenie, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci.

Register to read more...

Nedeľa, 23. decembra 2001

Zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie, lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Register to read more...

Pondelok, 24. decembra 2001

Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Register to read more...

Utorok, 25. decembra 2001

Keď si však poviem: Nebudem ho spomínať a nebudem už kázať v jeho mene, tak mi je v srdci, ako by bol žhavý oheň.

Register to read more...

Streda, 26. decembra 2001

Dobroreč Hospodinovi. ... Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.

Register to read more...

Štvrtok, 27. decembra 2001

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Piatok, 28. decembra 2001

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

Register to read more...

Sobota, 29. decembra 2001

Počúvajte ma, vy zatvrdilí srdcom, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Register to read more...

Nedeľa, 30. decembra 2001

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe po celej zemi.

Register to read more...

Pondelok, 31. decembra 2001

Poradím ti a budem ťa mať na očiach.

Register to read more...

Štvrtok, 01. februára 2001

Ich synovia, ktorí zákon ešte neznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Register to read more...

Piatok, 02. februára 2001

S jasotom spievali chválu Hospodinu: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosrdenstvo.

Register to read more...

Sobota, 03. februára 2001

I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

Nedeľa, 04. februára 2001

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, oblak naplnil dom Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 05. februára 2001

Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Register to read more...

Utorok, 06. februára 2001

Keď príval starostí vnútro mi zviera, útecha tvoja dušu mi oblaží.

Register to read more...

Streda, 07. februára 2001

Ty, Hospodine, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo! Tvoja milosť a vernosť nech ma ustavične chránia!

Register to read more...

Štvrtok, 08. februára 2001

Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Register to read more...

Piatok, 09. februára 2001

Z hlbín volám k tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas.

Register to read more...

Sobota, 10. februára 2001

Izrael bude zachránený Hospodinom, večitou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky.

Register to read more...

Nedeľa, 11. februára 2001

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.

Register to read more...

Pondelok, 12. februára 2001

Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje ústa do jeho úst.

Register to read more...

Utorok, 13. februára 2001

Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!

Register to read more...

Streda, 14. februára 2001

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo on je náš Boh.

Register to read more...

Štvrtok, 15. februára 2001

Moje srdce ti pripomína tvoje slová: Hľadajte moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hospodine.

Register to read more...

Piatok, 16. februára 2001

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, lebo je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 17. februára 2001

Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Register to read more...

Nedeľa, 18. februára 2001

Uskutočnil si predivné plány, od pradávna verné a pravé.

Register to read more...

Pondelok, 19. februára 2001

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Register to read more...

Utorok, 20. februára 2001

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Register to read more...

Streda, 21. februára 2001

Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stánku.

Register to read more...

Štvrtok, 22. februára 2001

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Register to read more...

Piatok, 23. februára 2001

Neboj sa, hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.

Register to read more...

Sobota, 24. februára 2001

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Register to read more...

Nedeľa, 25. februára 2001

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Register to read more...

Pondelok, 26. februára 2001

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým.

Register to read more...

Utorok, 27. februára 2001

Ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 28. februára 2001

Dom Júdov omilostím... , ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Register to read more...

Pondelok, 01. januára 2001

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú.

Register to read more...

Utorok, 02. januára 2001

Hospodine, Bože vojov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodine, obklopený vernosťou.

Register to read more...

Streda, 03. januára 2001

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 04. januára 2001

Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý Duch vedie po rovnej zemi.

Register to read more...

Piatok, 05. januára 2001

Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba!

Register to read more...

Sobota, 06. januára 2001

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Nedeľa, 07. januára 2001

Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály.

Register to read more...

Pondelok, 08. januára 2001

Vy však buďte pevní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena.

Register to read more...

Utorok, 09. januára 2001

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Register to read more...

Streda, 10. januára 2001

Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou!

Register to read more...

Štvrtok, 11. januára 2001

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia, ... aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych.

Register to read more...

More Articles...

 1. Piatok, 12. januára 2001
 2. Sobota, 13. januára 2001
 3. Nedeľa, 14. januára 2001
 4. Pondelok, 15. januára 2001
 5. Utorok, 16. januára 2001
 6. Streda, 17. januára 2001
 7. Štvrtok, 18. januára 2001
 8. Piatok, 19. januára 2001
 9. Sobota, 20. januára 2001
 10. Nedeľa, 21. januára 2001
 11. Pondelok, 22. januára 2001
 12. Utorok, 23. januára 2001
 13. Streda, 24. januára 2001
 14. Štvrtok, 25. januára 2001
 15. Piatok, 26. januára 2001
 16. Sobota, 27. januára 2001
 17. Nedeľa, 28. januára 2001
 18. Pondelok, 29. januára 2001
 19. Utorok, 30. januára 2001
 20. Streda, 31. januára 2001
 21. Nedeľa, 01. júla 2001
 22. Pondelok, 02. júla 2001
 23. Utorok, 03. júla 2001
 24. Streda, 04. júla 2001
 25. Štvrtok, 05. júla 2001
 26. Piatok, 06. júla 2001
 27. Sobota, 07. júla 2001
 28. Nedeľa, 08. júla 2001
 29. Pondelok, 09. júla 2001
 30. Utorok, 10. júla 2001
 31. Streda, 11. júla 2001
 32. Štvrtok, 12. júla 2001
 33. Piatok, 13. júla 2001
 34. Sobota, 14. júla 2001
 35. Nedeľa, 15. júla 2001
 36. Pondelok, 16. júla 2001
 37. Utorok, 17. júla 2001
 38. Streda, 18. júla 2001
 39. Štvrtok, 19. júla 2001
 40. Piatok, 20. júla 2001
 41. Sobota, 21. júla 2001
 42. Nedeľa, 22. júla 2001
 43. Pondelok, 23. júla 2001
 44. Utorok, 24. júla 2001
 45. Streda, 25. júla 2001
 46. Štvrtok, 26. júla 2001
 47. Piatok, 27. júla 2001
 48. Sobota, 28. júla 2001
 49. Nedeľa, 29. júla 2001
 50. Pondelok, 30. júla 2001
 51. Utorok, 31. júla 2001
 52. Piatok, 01. júna 2001
 53. Sobota, 02. júna 2001
 54. Nedeľa, 03. júna 2001
 55. Pondelok, 04. júna 2001
 56. Utorok, 05. júna 2001
 57. Streda, 06. júna 2001
 58. Štvrtok, 07. júna 2001
 59. Piatok, 08. júna 2001
 60. Sobota, 09. júna 2001
 61. Nedeľa, 10. júna 2001
 62. Pondelok, 11. júna 2001
 63. Utorok, 12. júna 2001
 64. Streda, 13. júna 2001
 65. Štvrtok, 14. júna 2001
 66. Piatok, 15. júna 2001
 67. Sobota, 16. júna 2001
 68. Nedeľa, 17. júna 2001
 69. Pondelok, 18. júna 2001
 70. Utorok, 19. júna 2001
 71. Streda, 20. júna 2001
 72. Štvrtok, 21. júna 2001
 73. Piatok, 22. júna 2001
 74. Sobota, 23. júna 2001
 75. Nedeľa, 24. júna 2001
 76. Pondelok, 25. júna 2001
 77. Utorok, 26. júna 2001
 78. Streda, 27. júna 2001
 79. Štvrtok, 28. júna 2001
 80. Piatok, 29. júna 2001
 81. Sobota, 30. júna 2001
 82. Utorok, 01. mája 2001
 83. Streda, 02. mája 2001
 84. Štvrtok, 03. mája 2001
 85. Piatok, 04. mája 2001
 86. Sobota, 05. mája 2001
 87. Nedeľa, 06. mája 2001
 88. Pondelok, 07. mája 2001
 89. Utorok, 08. mája 2001
 90. Streda, 09. mája 2001
 91. Štvrtok, 10. mája 2001
 92. Piatok, 11. mája 2001
 93. Sobota, 12. mája 2001
 94. Nedeľa, 13. mája 2001
 95. Pondelok, 14. mája 2001
 96. Utorok, 15. mája 2001
 97. Streda, 16. mája 2001
 98. Štvrtok, 17. mája 2001
 99. Piatok, 18. mája 2001
 100. Sobota, 19. mája 2001

KALENDÁR