Slovak Czech English German Polish

2003

Utorok, 01. apríla 2003

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Register to read more...

Streda, 02. apríla 2003

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú.

Register to read more...

Štvrtok, 03. apríla 2003

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Register to read more...

Piatok, 04. apríla 2003

V Izraeli však ponechám sedem tisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Register to read more...

Sobota, 05. apríla 2003

Nech ožije srdce vám, ktorá hľadáte Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. apríla 2003

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Pondelok, 07. apríla 2003

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Register to read more...

Utorok, 08. apríla 2003

Mňa hľadajte, a budete žiť!

Register to read more...

Streda, 09. apríla 2003

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Register to read more...

Štvrtok, 10. apríla 2003

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Register to read more...

Piatok, 11. apríla 2003

Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma!

Register to read more...

Sobota, 12. apríla 2003

Kto obetuje vďaku, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.

Register to read more...

Nedeľa, 13. apríla 2003

Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš.

Register to read more...

Pondelok, 14. apríla 2003

Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať.

Register to read more...

Utorok, 15. apríla 2003

Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno.

Register to read more...

Streda, 16. apríla 2003

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť.

Register to read more...

Štvrtok, 17. apríla 2003

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Piatok, 18. apríla 2003

Toto hovoril Hospodin: Na tých, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom.

Register to read more...

Sobota, 19. apríla 2003

K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera.

Register to read more...

Nedeľa, 20. apríla 2003

Hospodine, môj Bože, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma.

Register to read more...

Pondelok, 21. apríla 2003

Hospodin sa opäť obrátil k Izraelu kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz.

Register to read more...

Utorok, 22. apríla 2003

Hospodine, Ty nám zaistíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal.

Register to read more...

Streda, 23. apríla 2003

Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného?

Register to read more...

Štvrtok, 24. apríla 2003

Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať.

Register to read more...

Piatok, 25. apríla 2003

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.

Register to read more...

Sobota, 26. apríla 2003

Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil.

Register to read more...

Nedeľa, 27. apríla 2003

Spravodlivý bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva v svojom čase, jeho lístie nevädne.

Register to read more...

Pondelok, 28. apríla 2003

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 29. apríla 2003

Plesá mi srdce v Hospodinovi.

Register to read more...

Streda, 30. apríla 2003

Počujte Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine.

Register to read more...

Piatok, 01. augusta 2003

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.

Register to read more...

Sobota, 02. augusta 2003

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Register to read more...

Nedeľa, 03. augusta 2003

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Register to read more...

Pondelok, 04. augusta 2003

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa.

Register to read more...

Utorok, 05. augusta 2003

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému?

Register to read more...

Streda, 06. augusta 2003

Nech je velebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 07. augusta 2003

Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky.

Register to read more...

Piatok, 08. augusta 2003

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Register to read more...

Sobota, 09. augusta 2003

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Register to read more...

Nedeľa, 10. augusta 2003

Ámos odpovedal: Som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

Pondelok, 11. augusta 2003

Veľa divov si vykonal, Hospodine, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná.

Register to read more...

Utorok, 12. augusta 2003

Každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil.

Register to read more...

Streda, 13. augusta 2003

Hospodin ich sýtil nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na svoje sväté slovo.

Register to read more...

Štvrtok, 14. augusta 2003

Počet rokov našich býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť.

Register to read more...

Piatok, 15. augusta 2003

Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny.

Register to read more...

Sobota, 16. augusta 2003

Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.

Register to read more...

Nedeľa, 17. augusta 2003

Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou.

Register to read more...

Pondelok, 18. augusta 2003

Hospodine, veľká je tvoja vernosť.

Register to read more...

Utorok, 19. augusta 2003

Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc.

Register to read more...

Streda, 20. augusta 2003

Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví Jeho trestanie.

Register to read more...

Štvrtok, 21. augusta 2003

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Register to read more...

Piatok, 22. augusta 2003

Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia.

Register to read more...

Sobota, 23. augusta 2003

Utvoril nás Boh, patríme jemu, sme jeho ľud, ovce jeho pastvy.

Register to read more...

Nedeľa, 24. augusta 2003

Ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 25. augusta 2003

Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.

Register to read more...

Utorok, 26. augusta 2003

Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore!

Register to read more...

Streda, 27. augusta 2003

Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči.

Register to read more...

Štvrtok, 28. augusta 2003

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa.

Register to read more...

Piatok, 29. augusta 2003

Mojžiš snažil sa obmäkčiť Hospodina: Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.

Register to read more...

Sobota, 30. augusta 2003

Kto býva v skrýši Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a môj hrad je môj Boh, v ktorého dúfam.

Register to read more...

Nedeľa, 31. augusta 2003

Všetky národy zeme preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Pondelok, 01. decembra 2003

Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal mu: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?

Register to read more...

Utorok, 02. decembra 2003

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Streda, 03. decembra 2003

Hospodin je spravodlivý, miluje spravodlivé skutky.

Register to read more...

Štvrtok, 04. decembra 2003

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semä, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Register to read more...

Piatok, 05. decembra 2003

Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Sobota, 06. decembra 2003

Hospodinu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Register to read more...

Nedeľa, 07. decembra 2003

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu, vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 08. decembra 2003

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom.

Register to read more...

Utorok, 09. decembra 2003

Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol.

Register to read more...

Streda, 10. decembra 2003

Nezabiješ!

Register to read more...

Štvrtok, 11. decembra 2003

Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Register to read more...

Piatok, 12. decembra 2003

Hospodin vyslobodzuje väzňov.

Register to read more...

Sobota, 13. decembra 2003

Ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni.

Register to read more...

Nedeľa, 14. decembra 2003

Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu.

Register to read more...

Pondelok, 15. decembra 2003

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Register to read more...

Utorok, 16. decembra 2003

Zľutúva sa nad slabým a biednym a zachraňuje život chudobných.

Register to read more...

Streda, 17. decembra 2003

Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči tebe.

Register to read more...

Štvrtok, 18. decembra 2003

Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia.

Register to read more...

Piatok, 19. decembra 2003

Keď vravím: Noha sa mi kĺže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodine

Register to read more...

Sobota, 20. decembra 2003

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Register to read more...

Nedeľa, 21. decembra 2003

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdivé právo prinesie národom.

Register to read more...

Pondelok, 22. decembra 2003

Pozdvihni svojho hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok.

Register to read more...

Utorok, 23. decembra 2003

Riečisko Božie je plné vody.

Register to read more...

Streda, 24. decembra 2003

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, po tebe žízni moja duša.

Register to read more...

Štvrtok, 25. decembra 2003

V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodine, dávaš bezpečný príbytok.

Register to read more...

Piatok, 26. decembra 2003

Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe.

Register to read more...

Sobota, 27. decembra 2003

Tieto národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.

Register to read more...

Nedeľa, 28. decembra 2003

Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok.

Register to read more...

Pondelok, 29. decembra 2003

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!

Register to read more...

Utorok, 30. decembra 2003

Bože môj, volám vo dne - neodpovedáš. Volám v noci - neviem sa utíšiť.

Register to read more...

Streda, 31. decembra 2003

Kiež ma poteší tvoja milosť ako si sľúbil svojmu služobníkovi.

Register to read more...

Sobota, 01. februára 2003

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Register to read more...

Nedeľa, 02. februára 2003

Radosť majú, ktorí dávajú rady k pokoju.

Register to read more...

Pondelok, 03. februára 2003

Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu.

Register to read more...

Utorok, 04. februára 2003

Pre Boha tvojho otca, On ti pomáhaj! pre Boha všemohúceho, On ťa požehnaj! požehnaním nebies zhora.

Register to read more...

Streda, 05. februára 2003

Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 06. februára 2003

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami.

Register to read more...

Piatok, 07. februára 2003

Boh riekol Šalamúnovi: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Register to read more...

Sobota, 08. februára 2003

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci.

Register to read more...

Nedeľa, 09. februára 2003

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Register to read more...

Pondelok, 10. februára 2003

Poďte a pozrite sa na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí.

Register to read more...

Utorok, 11. februára 2003

Daniel šiel do svojho domu, v ktorom okná jeho hornej izby boli otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha.

Register to read more...

Streda, 12. februára 2003

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Register to read more...

Štvrtok, 13. februára 2003

Svojou láskou a súcitom Hospodin ich vykúpil, a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Register to read more...

Piatok, 14. februára 2003

Mojžiš odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu Boh: Veď ja budem s tebou.

Register to read more...

Sobota, 15. februára 2003

Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Nedeľa, 16. februára 2003

Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Register to read more...

Pondelok, 17. februára 2003

Vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa zavčasu tratí.

Register to read more...

Utorok, 18. februára 2003

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

Streda, 19. februára 2003

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca.

Register to read more...

Štvrtok, 20. februára 2003

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 21. februára 2003

Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; sotva ho vietor ovanie, už ho niet.

Register to read more...

Sobota, 22. februára 2003

Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodine, moja Skala a môj Vykupiteľ!

Register to read more...

Nedeľa, 23. februára 2003

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 24. februára 2003

V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu ... vypočuje môj hlas.

Register to read more...

Utorok, 25. februára 2003

Poranené obviažem a choré posilním.

Register to read more...

Streda, 26. februára 2003

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré.

Register to read more...

Štvrtok, 27. februára 2003

Pozri, Hospodine, v akej som úzkosti, ... lebo som sa veľmi priečil.

Register to read more...

Piatok, 28. februára 2003

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil,... dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie.

Register to read more...

Streda, 01. januára 2003

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Register to read more...

Štvrtok, 02. januára 2003

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Register to read more...

Piatok, 03. januára 2003

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!

Register to read more...

Sobota, 04. januára 2003

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 05. januára 2003

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Register to read more...

Pondelok, 06. januára 2003

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Register to read more...

Utorok, 07. januára 2003

Len Boh je moja skala, moja spása a môj hrad. Nebudem otrasený.

Register to read more...

Streda, 08. januára 2003

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Register to read more...

Štvrtok, 09. januára 2003

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka.

Register to read more...

Piatok, 10. januára 2003

Preukáž dobro Sionu svojou priazňou.

Register to read more...

Sobota, 11. januára 2003

Nech jeho sláva naplní celú zem!

Register to read more...

More Articles...

 1. Nedeľa, 12. januára 2003
 2. Pondelok, 13. januára 2003
 3. Utorok, 14. januára 2003
 4. Streda, 15. januára 2003
 5. Štvrtok, 16. januára 2003
 6. Piatok, 17. januára 2003
 7. Sobota, 18. januára 2003
 8. Nedeľa, 19. januára 2003
 9. Pondelok, 20. januára 2003
 10. Utorok, 21. januára 2003
 11. Streda, 22. januára 2003
 12. Štvrtok, 23. januára 2003
 13. Piatok, 24. januára 2003
 14. Sobota, 25. januára 2003
 15. Nedeľa, 26. januára 2003
 16. Pondelok, 27. januára 2003
 17. Utorok, 28. januára 2003
 18. Streda, 29. januára 2003
 19. Štvrtok, 30. januára 2003
 20. Piatok, 31. januára 2003
 21. Utorok, 01. júla 2003
 22. Streda, 02. júla 2003
 23. Štvrtok, 03. júla 2003
 24. Piatok, 04. júla 2003
 25. Sobota, 05. júla 2003
 26. Nedeľa, 06. júla 2003
 27. Pondelok, 07. júla 2003
 28. Utorok, 08. júla 2003
 29. Streda, 09. júla 2003
 30. Štvrtok, 10. júla 2003
 31. Piatok, 11. júla 2003
 32. Sobota, 12. júla 2003
 33. Nedeľa, 13. júla 2003
 34. Pondelok, 14. júla 2003
 35. Utorok, 15. júla 2003
 36. Streda, 16. júla 2003
 37. Štvrtok, 17. júla 2003
 38. Piatok, 18. júla 2003
 39. Sobota, 19. júla 2003
 40. Nedeľa, 20. júla 2003
 41. Pondelok, 21. júla 2003
 42. Utorok, 22. júla 2003
 43. Streda, 23. júla 2003
 44. Štvrtok, 24. júla 2003
 45. Piatok, 25. júla 2003
 46. Sobota, 26. júla 2003
 47. Nedeľa, 27. júla 2003
 48. Pondelok, 28. júla 2003
 49. Utorok, 29. júla 2003
 50. Streda, 30. júla 2003
 51. Štvrtok, 31. júla 2003
 52. Nedeľa, 01. júna 2003
 53. Pondelok, 02. júna 2003
 54. Utorok, 03. júna 2003
 55. Streda, 04. júna 2003
 56. Štvrtok, 05. júna 2003
 57. Piatok, 06. júna 2003
 58. Sobota, 07. júna 2003
 59. Nedeľa, 08. júna 2003
 60. Pondelok, 09. júna 2003
 61. Utorok, 10. júna 2003
 62. Streda, 11. júna 2003
 63. Štvrtok, 12. júna 2003
 64. Piatok, 13. júna 2003
 65. Sobota, 14. júna 2003
 66. Nedeľa, 15. júna 2003
 67. Pondelok, 16. júna 2003
 68. Utorok, 17. júna 2003
 69. Streda, 18. júna 2003
 70. Štvrtok, 19. júna 2003
 71. Piatok, 20. júna 2003
 72. Sobota, 21. júna 2003
 73. Nedeľa, 22. júna 2003
 74. Pondelok, 23. júna 2003
 75. Utorok, 24. júna 2003
 76. Streda, 25. júna 2003
 77. Štvrtok, 26. júna 2003
 78. Piatok, 27. júna 2003
 79. Sobota, 28. júna 2003
 80. Nedeľa, 29. júna 2003
 81. Pondelok, 30. júna 2003
 82. Štvrtok, 01. mája 2003
 83. Piatok, 02. mája 2003
 84. Sobota, 03. mája 2003
 85. Nedeľa, 04. mája 2003
 86. Pondelok, 05. mája 2003
 87. Utorok, 06. mája 2003
 88. Streda, 07. mája 2003
 89. Štvrtok, 08. mája 2003
 90. Piatok, 09. mája 2003
 91. Sobota, 10. mája 2003
 92. Nedeľa, 11. mája 2003
 93. Pondelok, 12. mája 2003
 94. Utorok, 13. mája 2003
 95. Streda, 14. mája 2003
 96. Štvrtok, 15. mája 2003
 97. Piatok, 16. mája 2003
 98. Sobota, 17. mája 2003
 99. Nedeľa, 18. mája 2003
 100. Pondelok, 19. mája 2003

KALENDÁR