Slovak Czech English German Polish

2003

Utorok, 01. apríla 2003

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Čítať ďalej: Utorok, 01. apríla 2003

Streda, 02. apríla 2003

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú.

Čítať ďalej: Streda, 02. apríla 2003

Štvrtok, 03. apríla 2003

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. apríla 2003

Piatok, 04. apríla 2003

V Izraeli však ponechám sedem tisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Čítať ďalej: Piatok, 04. apríla 2003

Sobota, 05. apríla 2003

Nech ožije srdce vám, ktorá hľadáte Boha.

Čítať ďalej: Sobota, 05. apríla 2003

Nedeľa, 06. apríla 2003

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. apríla 2003

Pondelok, 07. apríla 2003

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Čítať ďalej: Pondelok, 07. apríla 2003

Utorok, 08. apríla 2003

Mňa hľadajte, a budete žiť!

Čítať ďalej: Utorok, 08. apríla 2003

Streda, 09. apríla 2003

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Čítať ďalej: Streda, 09. apríla 2003

Štvrtok, 10. apríla 2003

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. apríla 2003

Piatok, 11. apríla 2003

Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma!

Čítať ďalej: Piatok, 11. apríla 2003

Sobota, 12. apríla 2003

Kto obetuje vďaku, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.

Čítať ďalej: Sobota, 12. apríla 2003

Nedeľa, 13. apríla 2003

Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. apríla 2003

Pondelok, 14. apríla 2003

Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. apríla 2003

Utorok, 15. apríla 2003

Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno.

Čítať ďalej: Utorok, 15. apríla 2003

Streda, 16. apríla 2003

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť.

Čítať ďalej: Streda, 16. apríla 2003

Štvrtok, 17. apríla 2003

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. apríla 2003

Piatok, 18. apríla 2003

Toto hovoril Hospodin: Na tých, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom.

Čítať ďalej: Piatok, 18. apríla 2003

Sobota, 19. apríla 2003

K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera.

Čítať ďalej: Sobota, 19. apríla 2003

Nedeľa, 20. apríla 2003

Hospodine, môj Bože, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. apríla 2003

Pondelok, 21. apríla 2003

Hospodin sa opäť obrátil k Izraelu kvôli svojej zmluve s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a nezavrhol ich od svojej tváre až doteraz.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. apríla 2003

Utorok, 22. apríla 2003

Hospodine, Ty nám zaistíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal.

Čítať ďalej: Utorok, 22. apríla 2003

Streda, 23. apríla 2003

Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného?

Čítať ďalej: Streda, 23. apríla 2003

Štvrtok, 24. apríla 2003

Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať.

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. apríla 2003

Piatok, 25. apríla 2003

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.

Čítať ďalej: Piatok, 25. apríla 2003

Sobota, 26. apríla 2003

Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil.

Čítať ďalej: Sobota, 26. apríla 2003

Nedeľa, 27. apríla 2003

Spravodlivý bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva v svojom čase, jeho lístie nevädne.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. apríla 2003

Pondelok, 28. apríla 2003

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. apríla 2003

Utorok, 29. apríla 2003

Plesá mi srdce v Hospodinovi.

Čítať ďalej: Utorok, 29. apríla 2003

Streda, 30. apríla 2003

Počujte Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine.

Čítať ďalej: Streda, 30. apríla 2003

Piatok, 01. augusta 2003

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.

Čítať ďalej: Piatok, 01. augusta 2003

Sobota, 02. augusta 2003

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Čítať ďalej: Sobota, 02. augusta 2003

Nedeľa, 03. augusta 2003

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. augusta 2003

Pondelok, 04. augusta 2003

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. augusta 2003

Utorok, 05. augusta 2003

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému?

Čítať ďalej: Utorok, 05. augusta 2003

Streda, 06. augusta 2003

Nech je velebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.

Čítať ďalej: Streda, 06. augusta 2003

Štvrtok, 07. augusta 2003

Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. augusta 2003

Piatok, 08. augusta 2003

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Čítať ďalej: Piatok, 08. augusta 2003

Sobota, 09. augusta 2003

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Čítať ďalej: Sobota, 09. augusta 2003

Nedeľa, 10. augusta 2003

Ámos odpovedal: Som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. augusta 2003

Pondelok, 11. augusta 2003

Veľa divov si vykonal, Hospodine, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. augusta 2003

Utorok, 12. augusta 2003

Každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil.

Čítať ďalej: Utorok, 12. augusta 2003

Streda, 13. augusta 2003

Hospodin ich sýtil nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na svoje sväté slovo.

Čítať ďalej: Streda, 13. augusta 2003

Štvrtok, 14. augusta 2003

Počet rokov našich býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. augusta 2003

Piatok, 15. augusta 2003

Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny.

Čítať ďalej: Piatok, 15. augusta 2003

Sobota, 16. augusta 2003

Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.

Čítať ďalej: Sobota, 16. augusta 2003

Nedeľa, 17. augusta 2003

Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. augusta 2003

Pondelok, 18. augusta 2003

Hospodine, veľká je tvoja vernosť.

Čítať ďalej: Pondelok, 18. augusta 2003

Utorok, 19. augusta 2003

Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc.

Čítať ďalej: Utorok, 19. augusta 2003

Streda, 20. augusta 2003

Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví Jeho trestanie.

Čítať ďalej: Streda, 20. augusta 2003

Štvrtok, 21. augusta 2003

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. augusta 2003

Piatok, 22. augusta 2003

Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia.

Čítať ďalej: Piatok, 22. augusta 2003

Sobota, 23. augusta 2003

Utvoril nás Boh, patríme jemu, sme jeho ľud, ovce jeho pastvy.

Čítať ďalej: Sobota, 23. augusta 2003

Nedeľa, 24. augusta 2003

Ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. augusta 2003

Pondelok, 25. augusta 2003

Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. augusta 2003

Utorok, 26. augusta 2003

Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore!

Čítať ďalej: Utorok, 26. augusta 2003

Streda, 27. augusta 2003

Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči.

Čítať ďalej: Streda, 27. augusta 2003

Štvrtok, 28. augusta 2003

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. augusta 2003

Piatok, 29. augusta 2003

Mojžiš snažil sa obmäkčiť Hospodina: Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.

Čítať ďalej: Piatok, 29. augusta 2003

Sobota, 30. augusta 2003

Kto býva v skrýši Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a môj hrad je môj Boh, v ktorého dúfam.

Čítať ďalej: Sobota, 30. augusta 2003

Nedeľa, 31. augusta 2003

Všetky národy zeme preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Čítať ďalej: Nedeľa, 31. augusta 2003

Pondelok, 01. decembra 2003

Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal mu: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?

Čítať ďalej: Pondelok, 01. decembra 2003

Utorok, 02. decembra 2003

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Čítať ďalej: Utorok, 02. decembra 2003

Streda, 03. decembra 2003

Hospodin je spravodlivý, miluje spravodlivé skutky.

Čítať ďalej: Streda, 03. decembra 2003

Štvrtok, 04. decembra 2003

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semä, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. decembra 2003

Piatok, 05. decembra 2003

Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Čítať ďalej: Piatok, 05. decembra 2003

Sobota, 06. decembra 2003

Hospodinu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Čítať ďalej: Sobota, 06. decembra 2003

Nedeľa, 07. decembra 2003

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu, vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. decembra 2003

Pondelok, 08. decembra 2003

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. decembra 2003

Utorok, 09. decembra 2003

Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol.

Čítať ďalej: Utorok, 09. decembra 2003

Štvrtok, 11. decembra 2003

Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. decembra 2003

Piatok, 12. decembra 2003

Hospodin vyslobodzuje väzňov.

Čítať ďalej: Piatok, 12. decembra 2003

Sobota, 13. decembra 2003

Ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni.

Čítať ďalej: Sobota, 13. decembra 2003

Nedeľa, 14. decembra 2003

Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. decembra 2003

Pondelok, 15. decembra 2003

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Čítať ďalej: Pondelok, 15. decembra 2003

Utorok, 16. decembra 2003

Zľutúva sa nad slabým a biednym a zachraňuje život chudobných.

Čítať ďalej: Utorok, 16. decembra 2003

Streda, 17. decembra 2003

Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči tebe.

Čítať ďalej: Streda, 17. decembra 2003

Štvrtok, 18. decembra 2003

Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. decembra 2003

Piatok, 19. decembra 2003

Keď vravím: Noha sa mi kĺže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodine

Čítať ďalej: Piatok, 19. decembra 2003

Sobota, 20. decembra 2003

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Čítať ďalej: Sobota, 20. decembra 2003

Nedeľa, 21. decembra 2003

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdivé právo prinesie národom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. decembra 2003

Pondelok, 22. decembra 2003

Pozdvihni svojho hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok.

Čítať ďalej: Pondelok, 22. decembra 2003

Utorok, 23. decembra 2003

Riečisko Božie je plné vody.

Čítať ďalej: Utorok, 23. decembra 2003

Streda, 24. decembra 2003

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, po tebe žízni moja duša.

Čítať ďalej: Streda, 24. decembra 2003

Štvrtok, 25. decembra 2003

V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodine, dávaš bezpečný príbytok.

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. decembra 2003

Piatok, 26. decembra 2003

Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe.

Čítať ďalej: Piatok, 26. decembra 2003

Sobota, 27. decembra 2003

Tieto národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.

Čítať ďalej: Sobota, 27. decembra 2003

Nedeľa, 28. decembra 2003

Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. decembra 2003

Pondelok, 29. decembra 2003

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!

Čítať ďalej: Pondelok, 29. decembra 2003

Utorok, 30. decembra 2003

Bože môj, volám vo dne - neodpovedáš. Volám v noci - neviem sa utíšiť.

Čítať ďalej: Utorok, 30. decembra 2003

Streda, 31. decembra 2003

Kiež ma poteší tvoja milosť ako si sľúbil svojmu služobníkovi.

Čítať ďalej: Streda, 31. decembra 2003

Sobota, 01. februára 2003

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Čítať ďalej: Sobota, 01. februára 2003

Nedeľa, 02. februára 2003

Radosť majú, ktorí dávajú rady k pokoju.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. februára 2003

Pondelok, 03. februára 2003

Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. februára 2003

Utorok, 04. februára 2003

Pre Boha tvojho otca, On ti pomáhaj! pre Boha všemohúceho, On ťa požehnaj! požehnaním nebies zhora.

Čítať ďalej: Utorok, 04. februára 2003

Streda, 05. februára 2003

Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.

Čítať ďalej: Streda, 05. februára 2003

Štvrtok, 06. februára 2003

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. februára 2003

Piatok, 07. februára 2003

Boh riekol Šalamúnovi: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Čítať ďalej: Piatok, 07. februára 2003

Sobota, 08. februára 2003

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci.

Čítať ďalej: Sobota, 08. februára 2003

Nedeľa, 09. februára 2003

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. februára 2003

Pondelok, 10. februára 2003

Poďte a pozrite sa na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. februára 2003

Utorok, 11. februára 2003

Daniel šiel do svojho domu, v ktorom okná jeho hornej izby boli otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha.

Čítať ďalej: Utorok, 11. februára 2003

Streda, 12. februára 2003

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Čítať ďalej: Streda, 12. februára 2003

Štvrtok, 13. februára 2003

Svojou láskou a súcitom Hospodin ich vykúpil, a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. februára 2003

Piatok, 14. februára 2003

Mojžiš odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu Boh: Veď ja budem s tebou.

Čítať ďalej: Piatok, 14. februára 2003

Sobota, 15. februára 2003

Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Čítať ďalej: Sobota, 15. februára 2003

Nedeľa, 16. februára 2003

Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. februára 2003

Pondelok, 17. februára 2003

Vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa zavčasu tratí.

Čítať ďalej: Pondelok, 17. februára 2003

Utorok, 18. februára 2003

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Čítať ďalej: Utorok, 18. februára 2003

Streda, 19. februára 2003

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca.

Čítať ďalej: Streda, 19. februára 2003

Štvrtok, 20. februára 2003

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. februára 2003

Piatok, 21. februára 2003

Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; sotva ho vietor ovanie, už ho niet.

Čítať ďalej: Piatok, 21. februára 2003

Sobota, 22. februára 2003

Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodine, moja Skala a môj Vykupiteľ!

Čítať ďalej: Sobota, 22. februára 2003

Nedeľa, 23. februára 2003

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. februára 2003

Pondelok, 24. februára 2003

V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu ... vypočuje môj hlas.

Čítať ďalej: Pondelok, 24. februára 2003

Utorok, 25. februára 2003

Poranené obviažem a choré posilním.

Čítať ďalej: Utorok, 25. februára 2003

Streda, 26. februára 2003

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré.

Čítať ďalej: Streda, 26. februára 2003

Štvrtok, 27. februára 2003

Pozri, Hospodine, v akej som úzkosti, ... lebo som sa veľmi priečil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. februára 2003

Piatok, 28. februára 2003

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil,... dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie.

Čítať ďalej: Piatok, 28. februára 2003

Streda, 01. januára 2003

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Čítať ďalej: Streda, 01. januára 2003

Štvrtok, 02. januára 2003

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. januára 2003

Piatok, 03. januára 2003

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!

Čítať ďalej: Piatok, 03. januára 2003

Sobota, 04. januára 2003

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Čítať ďalej: Sobota, 04. januára 2003

Nedeľa, 05. januára 2003

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. januára 2003

Pondelok, 06. januára 2003

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. januára 2003

Utorok, 07. januára 2003

Len Boh je moja skala, moja spása a môj hrad. Nebudem otrasený.

Čítať ďalej: Utorok, 07. januára 2003

Streda, 08. januára 2003

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Čítať ďalej: Streda, 08. januára 2003

Štvrtok, 09. januára 2003

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. januára 2003

Piatok, 10. januára 2003

Preukáž dobro Sionu svojou priazňou.

Čítať ďalej: Piatok, 10. januára 2003

Sobota, 11. januára 2003

Nech jeho sláva naplní celú zem!

Čítať ďalej: Sobota, 11. januára 2003

Ďalšie články...

 1. Nedeľa, 12. januára 2003
 2. Pondelok, 13. januára 2003
 3. Utorok, 14. januára 2003
 4. Streda, 15. januára 2003
 5. Štvrtok, 16. januára 2003
 6. Piatok, 17. januára 2003
 7. Sobota, 18. januára 2003
 8. Nedeľa, 19. januára 2003
 9. Pondelok, 20. januára 2003
 10. Utorok, 21. januára 2003
 11. Streda, 22. januára 2003
 12. Štvrtok, 23. januára 2003
 13. Piatok, 24. januára 2003
 14. Sobota, 25. januára 2003
 15. Nedeľa, 26. januára 2003
 16. Pondelok, 27. januára 2003
 17. Utorok, 28. januára 2003
 18. Streda, 29. januára 2003
 19. Štvrtok, 30. januára 2003
 20. Piatok, 31. januára 2003
 21. Utorok, 01. júla 2003
 22. Streda, 02. júla 2003
 23. Štvrtok, 03. júla 2003
 24. Piatok, 04. júla 2003
 25. Sobota, 05. júla 2003
 26. Nedeľa, 06. júla 2003
 27. Pondelok, 07. júla 2003
 28. Utorok, 08. júla 2003
 29. Streda, 09. júla 2003
 30. Štvrtok, 10. júla 2003
 31. Piatok, 11. júla 2003
 32. Sobota, 12. júla 2003
 33. Nedeľa, 13. júla 2003
 34. Pondelok, 14. júla 2003
 35. Utorok, 15. júla 2003
 36. Streda, 16. júla 2003
 37. Štvrtok, 17. júla 2003
 38. Piatok, 18. júla 2003
 39. Sobota, 19. júla 2003
 40. Nedeľa, 20. júla 2003
 41. Pondelok, 21. júla 2003
 42. Utorok, 22. júla 2003
 43. Streda, 23. júla 2003
 44. Štvrtok, 24. júla 2003
 45. Piatok, 25. júla 2003
 46. Sobota, 26. júla 2003
 47. Nedeľa, 27. júla 2003
 48. Pondelok, 28. júla 2003
 49. Utorok, 29. júla 2003
 50. Streda, 30. júla 2003
 51. Štvrtok, 31. júla 2003
 52. Nedeľa, 01. júna 2003
 53. Pondelok, 02. júna 2003
 54. Utorok, 03. júna 2003
 55. Streda, 04. júna 2003
 56. Štvrtok, 05. júna 2003
 57. Piatok, 06. júna 2003
 58. Sobota, 07. júna 2003
 59. Nedeľa, 08. júna 2003
 60. Pondelok, 09. júna 2003
 61. Utorok, 10. júna 2003
 62. Streda, 11. júna 2003
 63. Štvrtok, 12. júna 2003
 64. Piatok, 13. júna 2003
 65. Sobota, 14. júna 2003
 66. Nedeľa, 15. júna 2003
 67. Pondelok, 16. júna 2003
 68. Utorok, 17. júna 2003
 69. Streda, 18. júna 2003
 70. Štvrtok, 19. júna 2003
 71. Piatok, 20. júna 2003
 72. Sobota, 21. júna 2003
 73. Nedeľa, 22. júna 2003
 74. Pondelok, 23. júna 2003
 75. Utorok, 24. júna 2003
 76. Streda, 25. júna 2003
 77. Štvrtok, 26. júna 2003
 78. Piatok, 27. júna 2003
 79. Sobota, 28. júna 2003
 80. Nedeľa, 29. júna 2003
 81. Pondelok, 30. júna 2003
 82. Štvrtok, 01. mája 2003
 83. Piatok, 02. mája 2003
 84. Sobota, 03. mája 2003
 85. Nedeľa, 04. mája 2003
 86. Pondelok, 05. mája 2003
 87. Utorok, 06. mája 2003
 88. Streda, 07. mája 2003
 89. Štvrtok, 08. mája 2003
 90. Piatok, 09. mája 2003
 91. Sobota, 10. mája 2003
 92. Nedeľa, 11. mája 2003
 93. Pondelok, 12. mája 2003
 94. Utorok, 13. mája 2003
 95. Streda, 14. mája 2003
 96. Štvrtok, 15. mája 2003
 97. Piatok, 16. mája 2003
 98. Sobota, 17. mája 2003
 99. Nedeľa, 18. mája 2003
 100. Pondelok, 19. mája 2003