Slovak Czech English German Polish

2006

Sobota, 01. apríla 2006

Ako sme počuli, tak sme aj videli... v meste Hospodina mocností: v meste nášho Boha; Boh upevnil ho na veky.

Register to read more...

Nedeľa, 02. apríla 2006

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Register to read more...

Pondelok, 03. apríla 2006

Ak On (Boh) niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Register to read more...

Utorok, 04. apríla 2006

Prijmem vás za svoj ľud, budem vám Bohom.

Register to read more...

Streda, 05. apríla 2006

Vedzte, že... Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Register to read more...

Štvrtok, 06. apríla 2006

Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú... ku Tvojim príbytkom.

Register to read more...

Piatok, 07. apríla 2006

Len snaživo zachovávajte prikázanie,... aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po Jeho cestách.

Register to read more...

Sobota, 08. apríla 2006

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Register to read more...

Nedeľa, 09. apríla 2006

Hospodin vyslobodzuje uväznených.

Register to read more...

Pondelok, 10. apríla 2006

Stále si staviam Hospodina pred seba.

Register to read more...

Utorok, 11. apríla 2006

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Register to read more...

Streda, 12. apríla 2006

Preukáž dobro Siónu vo svojej priazni!

Register to read more...

Štvrtok, 13. apríla 2006

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Register to read more...

Piatok, 14. apríla 2006

Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.

Register to read more...

Sobota, 15. apríla 2006

Kto je ako Hospodin náš Boh, na nebi, na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko.

Register to read more...

Nedeľa, 16. apríla 2006

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Register to read more...

Pondelok, 17. apríla 2006

Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky.

Register to read more...

Utorok, 18. apríla 2006

Takto vraví Hospodin: Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou.

Register to read more...

Streda, 19. apríla 2006

Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.

Register to read more...

Štvrtok, 20. apríla 2006

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Register to read more...

Piatok, 21. apríla 2006

Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť…, lebo ja dúfam v Teba.

Register to read more...

Sobota, 22. apríla 2006

Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

Register to read more...

Nedeľa, 23. apríla 2006

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Register to read more...

Pondelok, 24. apríla 2006

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egypte.

Register to read more...

Utorok, 25. apríla 2006

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov, a povedie ťa!

Register to read more...

Streda, 26. apríla 2006

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci – znie výrok Hospodinov. Na toho vzhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím Slovom.

Register to read more...

Štvrtok, 27. apríla 2006

Hospodine,...nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi.

Register to read more...

Piatok, 28. apríla 2006

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.

Register to read more...

Sobota, 29. apríla 2006

Robte toto: Blahodárne právo vo svojich bránach!

Register to read more...

Nedeľa, 30. apríla 2006

Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!

Register to read more...

Utorok, 01. augusta 2006

Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou.

Register to read more...

Streda, 02. augusta 2006

Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach.

Register to read more...

Štvrtok, 03. augusta 2006

Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma chránia.

Register to read more...

Piatok, 04. augusta 2006

Veľký je Hospodin až za hranice Izraela.

Register to read more...

Sobota, 05. augusta 2006

Obkľúčili ma povrazy smrti,... našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo; Ó Hospodine, zachráň moju dušu!

Register to read more...

Nedeľa, 06. augusta 2006

Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.

Register to read more...

Pondelok, 07. augusta 2006

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 08. augusta 2006

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Register to read more...

Streda, 09. augusta 2006

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Register to read more...

Štvrtok, 10. augusta 2006

On znášal trest za náš pokoj.

Register to read more...

Piatok, 11. augusta 2006

Hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky.

Register to read more...

Sobota, 12. augusta 2006

Neurobte si ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!

Register to read more...

Nedeľa, 13. augusta 2006

Ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.

Register to read more...

Pondelok, 14. augusta 2006

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

Register to read more...

Utorok, 15. augusta 2006

Tí, čo milujú Tvoj Zákon majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť.

Register to read more...

Streda, 16. augusta 2006

Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli.

Register to read more...

Štvrtok, 17. augusta 2006

Každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený.

Register to read more...

Piatok, 18. augusta 2006

Pretože ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Register to read more...

Sobota, 19. augusta 2006

Ľuďom i zvieratám pomáhaš, Hospodine!

Register to read more...

Nedeľa, 20. augusta 2006

Boh riekol: Toto bude znamením zmluvy. Svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Register to read more...

Pondelok, 21. augusta 2006

Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!

Register to read more...

Utorok, 22. augusta 2006

Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne!

Register to read more...

Streda, 23. augusta 2006

Boh mu (Šalamúnovi) riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Register to read more...

Štvrtok, 24. augusta 2006

Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu, milosť a vernosť Ťa predchádzajú.

Register to read more...

Piatok, 25. augusta 2006

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Register to read more...

Sobota, 26. augusta 2006

Nedovoľ môjmu srdcu prikloniť sa k zlému.

Register to read more...

Nedeľa, 27. augusta 2006

Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Register to read more...

Pondelok, 28. augusta 2006

Keby som povedal: Nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa, ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou; noc svieti ako deň.

Register to read more...

Utorok, 29. augusta 2006

Hospodine, poznáme svoju bezbožnosť a vinu našich otcov. Nezruš svoju zmluvu s nami.

Register to read more...

Streda, 30. augusta 2006

Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Štvrtok, 31. augusta 2006

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Register to read more...

Piatok, 01. decembra 2006

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Register to read more...

Sobota, 02. decembra 2006

Som milostivý – znie výrok Hospodinov – nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 03. decembra 2006

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný.

Register to read more...

Pondelok, 04. decembra 2006

Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Register to read more...

Utorok, 05. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Register to read more...

Streda, 06. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol.

Register to read more...

Štvrtok, 07. decembra 2006

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Register to read more...

Piatok, 08. decembra 2006

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Sobota, 09. decembra 2006

Takto vraví Hospodin, Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel!

Register to read more...

Nedeľa, 10. decembra 2006

Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.

Register to read more...

Pondelok, 11. decembra 2006

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.

Register to read more...

Utorok, 12. decembra 2006

Hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Register to read more...

Streda, 13. decembra 2006

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť.

Register to read more...

Štvrtok, 14. decembra 2006

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí.

Register to read more...

Piatok, 15. decembra 2006

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.

Register to read more...

Sobota, 16. decembra 2006

Uvidia, čo im nebolo zvestované.

Register to read more...

Nedeľa, 17. decembra 2006

Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Register to read more...

Pondelok, 18. decembra 2006

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Register to read more...

Utorok, 19. decembra 2006

Mícha však povedal: Akože žije Hospodin, budem vravieť len to, čo mi povie môj Boh.

Register to read more...

Streda, 20. decembra 2006

Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina.

Register to read more...

Štvrtok, 21. decembra 2006

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť.

Register to read more...

Piatok, 22. decembra 2006

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca.

Register to read more...

Sobota, 23. decembra 2006

Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove.

Register to read more...

Nedeľa, 24. decembra 2006

Všetky končiny zeme vedeli spásu nášho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 25. decembra 2006

Jozefovi bratia ho prosili: Odpusť teraz, prosíme, previnenie služobníkom Boha tvojho otca.

Register to read more...

Utorok, 26. decembra 2006

Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom.

Register to read more...

Streda, 27. decembra 2006

Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!

Register to read more...

Štvrtok, 28. decembra 2006

Zaplesaj, dcéra Siónu, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalema! Hospodin odňal rozsudky nad tebou.

Register to read more...

Piatok, 29. decembra 2006

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny?

Register to read more...

Sobota, 30. decembra 2006

Ja som biedny a chudobný, ale Pán myslí na mňa.

Register to read more...

Nedeľa, 31. decembra 2006

Hospodin čaká, aby vás omilostil.

Register to read more...

Streda, 01. februára 2006

Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť.

Register to read more...

Štvrtok, 02. februára 2006

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.

Register to read more...

Piatok, 03. februára 2006

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy!

Register to read more...

Sobota, 04. februára 2006

Ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto sa z mojej ruky nevyslobodí.

Register to read more...

Nedeľa, 05. februára 2006

V utíšení a dôvere bude vaša sila.

Register to read more...

Pondelok, 06. februára 2006

Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje Slovo očakávam.

Register to read more...

Utorok, 07. februára 2006

Hospodin riekol: Či si sa právom rozhneval?

Register to read more...

Streda, 08. februára 2006

Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Register to read more...

Štvrtok, 09. februára 2006

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Register to read more...

Piatok, 10. februára 2006

Moje Slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Register to read more...

Sobota, 11. februára 2006

Mnohé národy sa pripoja k Hospodinovi; budú mojím ľudom.

Register to read more...

Nedeľa, 12. februára 2006

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Pondelok, 13. februára 2006

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Register to read more...

Utorok, 14. februára 2006

Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 15. februára 2006

Chránil si ho (národ) sťa zrenicu oka.

Register to read more...

Štvrtok, 16. februára 2006

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro.

Register to read more...

Piatok, 17. februára 2006

Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Register to read more...

Sobota, 18. februára 2006

V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma.

Register to read more...

Nedeľa, 19. februára 2006

Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.

Register to read more...

Pondelok, 20. februára 2006

Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem?

Register to read more...

Utorok, 21. februára 2006

Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále.

Register to read more...

Streda, 22. februára 2006

Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.

Register to read more...

Štvrtok, 23. februára 2006

Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu?

Register to read more...

Piatok, 24. februára 2006

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe?

Register to read more...

Sobota, 25. februára 2006

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Register to read more...

Nedeľa, 26. februára 2006

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a moc?

Register to read more...

Pondelok, 27. februára 2006

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne.

Register to read more...

Utorok, 28. februára 2006

Ó, Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!

Register to read more...

Nedeľa, 01. januára 2006

Potok Boží plný vody.

Register to read more...

Pondelok, 02. januára 2006

Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Register to read more...

Utorok, 03. januára 2006

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí, a prevracia reči spravodlivých.

Register to read more...

Streda, 04. januára 2006

Navráťte sa k Tomu, od ktorého Izraeliti hlboko odpadli!

Register to read more...

Štvrtok, 05. januára 2006

Ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.

Register to read more...

Piatok, 06. januára 2006

Naozaj, v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela!

Register to read more...

Sobota, 07. januára 2006

Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Aleluja!

Register to read more...

Nedeľa, 08. januára 2006

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!

Register to read more...

Pondelok, 09. januára 2006

Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú.

Register to read more...

Utorok, 10. januára 2006

Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím.

Register to read more...

Streda, 11. januára 2006

I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi.

Register to read more...

More Articles...

 1. Štvrtok, 12. januára 2006
 2. Piatok, 13. januára 2006
 3. Sobota, 14. januára 2006
 4. Nedeľa, 15. januára 2006
 5. Pondelok, 16. januára 2006
 6. Utorok, 17. januára 2006
 7. Streda, 18. januára 2006
 8. Štvrtok, 19. januára 2006
 9. Piatok, 20. januára 2006
 10. Sobota, 21. januára 2006
 11. Nedeľa, 22. januára 2006
 12. Pondelok, 23. januára 2006
 13. Utorok, 24. januára 2006
 14. Streda, 25. januára 2006
 15. Štvrtok, 26. januára 2006
 16. Piatok, 27. januára 2006
 17. Sobota, 28. januára 2006
 18. Nedeľa, 29. januára 2006
 19. Pondelok, 30. januára 2006
 20. Utorok, 31. januára 2006
 21. Sobota, 01. júla 2006
 22. Nedeľa, 02. júla 2006
 23. Pondelok, 03. júla 2006
 24. Utorok, 04. júla 2006
 25. Streda, 05. júla 2006
 26. Štvrtok, 06. júla 2006
 27. Piatok, 07. júla 2006
 28. Sobota, 08. júla 2006
 29. Nedeľa, 09. júla 2006
 30. Pondelok, 10. júla 2006
 31. Utorok, 11. júla 2006
 32. Streda, 12. júla 2006
 33. Štvrtok, 13. júla 2006
 34. Piatok, 14. júla 2006
 35. Sobota, 15. júla 2006
 36. Nedeľa, 16. júla 2006
 37. Pondelok, 17. júla 2006
 38. Utorok, 18. júla 2006
 39. Streda, 19. júla 2006
 40. Štvrtok, 20. júla 2006
 41. Piatok, 21. júla 2006
 42. Sobota, 22. júla 2006
 43. Nedeľa, 23. júla 2006
 44. Pondelok, 24. júla 2006
 45. Utorok, 25. júla 2006
 46. Streda, 26. júla 2006
 47. Štvrtok, 27. júla 2006
 48. Piatok, 28. júla 2006
 49. Sobota, 29. júla 2006
 50. Nedeľa, 30. júla 2006
 51. Pondelok, 31. júla 2006
 52. Štvrtok, 01. júna 2006
 53. Piatok, 02. júna 2006
 54. Sobota, 03. júna 2006
 55. Nedeľa, 04. júna 2006
 56. Pondelok, 05. júna 2006
 57. Utorok, 06. júna 2006
 58. Streda, 07. júna 2006
 59. Štvrtok, 08. júna 2006
 60. Piatok, 09. júna 2006
 61. Sobota, 10. júna 2006
 62. Nedeľa, 11. júna 2006
 63. Pondelok, 12. júna 2006
 64. Utorok, 13. júna 2006
 65. Streda, 14. júna 2006
 66. Štvrtok, 15. júna 2006
 67. Piatok, 16. júna 2006
 68. Sobota, 17. júna 2006
 69. Nedeľa, 18. júna 2006
 70. Pondelok, 19. júna 2006
 71. Utorok, 20. júna 2006
 72. Streda, 21. júna 2006
 73. Štvrtok, 22. júna 2006
 74. Piatok, 23. júna 2006
 75. Sobota, 24. júna 2006
 76. Nedeľa, 25. júna 2006
 77. Pondelok, 26. júna 2006
 78. Utorok, 27. júna 2006
 79. Streda, 28. júna 2006
 80. Štvrtok, 29. júna 2006
 81. Piatok, 30. júna 2006
 82. Pondelok, 01. mája 2006
 83. Utorok, 02. mája 2006
 84. Streda, 03. mája 2006
 85. Štvrtok, 04. mája 2006
 86. Piatok, 05. mája 2006
 87. Sobota, 06. mája 2006
 88. Nedeľa, 07. mája 2006
 89. Pondelok, 08. mája 2006
 90. Utorok, 09. mája 2006
 91. Streda, 10. mája 2006
 92. Štvrtok, 11. mája 2006
 93. Piatok, 12. mája 2006
 94. Sobota, 13. mája 2006
 95. Nedeľa, 14. mája 2006
 96. Pondelok, 15. mája 2006
 97. Utorok, 16. mája 2006
 98. Streda, 17. mája 2006
 99. Štvrtok, 18. mája 2006
 100. Piatok, 19. mája 2006

KALENDÁR