Slovak Czech English German Polish

2007

Nedeľa, 01. apríla 2007

On zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Pondelok, 02. apríla 2007

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Utorok, 03. apríla 2007

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu.

Register to read more...

Streda, 04. apríla 2007

On (Hospodin) dvíha bedára z prachu.

Register to read more...

Štvrtok, 05. apríla 2007

Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech.

Register to read more...

Piatok, 06. apríla 2007

Potom Hospodin povzbudil... ducha všetkého ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 07. apríla 2007

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého.

Register to read more...

Nedeľa, 08. apríla 2007

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Pondelok, 09. apríla 2007

Nebuďte teraz tvrdohlaví ako vaši otcovia! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Register to read more...

Utorok, 10. apríla 2007

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Register to read more...

Streda, 11. apríla 2007

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha.

Register to read more...

Štvrtok, 12. apríla 2007

Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Register to read more...

Piatok, 13. apríla 2007

Zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Register to read more...

Sobota, 14. apríla 2007

Ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu.

Register to read more...

Nedeľa, 15. apríla 2007

Volal si v súžení a vytrhol som ťa.

Register to read more...

Pondelok, 16. apríla 2007

Predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc.

Register to read more...

Utorok, 17. apríla 2007

On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.

Register to read more...

Streda, 18. apríla 2007

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 19. apríla 2007

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím!

Register to read more...

Piatok, 20. apríla 2007

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda.

Register to read more...

Sobota, 21. apríla 2007

Je vyvýšený Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Register to read more...

Nedeľa, 22. apríla 2007

Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!

Register to read more...

Pondelok, 23. apríla 2007

Takto vraví Hospodin: Nezahojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Lebo ťa uzdravím a vyliečim ťa z tvojich rán.

Register to read more...

Utorok, 24. apríla 2007

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Register to read more...

Streda, 25. apríla 2007

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Štvrtok, 26. apríla 2007

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.

Register to read more...

Piatok, 27. apríla 2007

Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší; za rána kvitne, mení sa, podvečer vädne, usychá.

Register to read more...

Sobota, 28. apríla 2007

Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj!

Register to read more...

Nedeľa, 29. apríla 2007

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.

Register to read more...

Pondelok, 30. apríla 2007

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!

Register to read more...

Streda, 01. augusta 2007

Aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Register to read more...

Štvrtok, 02. augusta 2007

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.

Register to read more...

Piatok, 03. augusta 2007

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Register to read more...

Sobota, 04. augusta 2007

Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou.

Register to read more...

Nedeľa, 05. augusta 2007

Keď sa navrátiš k Hospodinu, k svojmu Bohu..., vtedy zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 06. augusta 2007

Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia.

Register to read more...

Utorok, 07. augusta 2007

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu.

Register to read more...

Streda, 08. augusta 2007

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa.

Register to read more...

Štvrtok, 09. augusta 2007

Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. Boh osamelých vracia domov.

Register to read more...

Piatok, 10. augusta 2007

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

Sobota, 11. augusta 2007

Hospodin mocností rozhodol: kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?

Register to read more...

Nedeľa, 12. augusta 2007

Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha!

Register to read more...

Pondelok, 13. augusta 2007

Skôr, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.

Register to read more...

Utorok, 14. augusta 2007

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Register to read more...

Streda, 15. augusta 2007

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána.

Register to read more...

Štvrtok, 16. augusta 2007

Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí – oboje učinil Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 17. augusta 2007

Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží.

Register to read more...

Sobota, 18. augusta 2007

Vyslyš, ma Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Nedeľa, 19. augusta 2007

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili.

Register to read more...

Pondelok, 20. augusta 2007

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci divy?

Register to read more...

Utorok, 21. augusta 2007

On bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Streda, 22. augusta 2007

Jozefa dal jeho pán uvrhnúť do žalára, ale Hospodin bol s ním.

Register to read more...

Štvrtok, 23. augusta 2007

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach.

Register to read more...

Piatok, 24. augusta 2007

Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa.

Register to read more...

Sobota, 25. augusta 2007

Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.

Register to read more...

Nedeľa, 26. augusta 2007

Onemel som a zatíchol, zamĺkol som nedbajúc na výhody, ale moja bolesť sa rozjatrila.

Register to read more...

Pondelok, 27. augusta 2007

Daniel velebil Boha nebies takto: Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!

Register to read more...

Utorok, 28. augusta 2007

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť.

Register to read more...

Streda, 29. augusta 2007

Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.

Register to read more...

Štvrtok, 30. augusta 2007

Hospodin povedal Mojžišovi: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.

Register to read more...

Piatok, 31. augusta 2007

Či nepočuje Ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí Ten, ktorý oko utvoril?

Register to read more...

Sobota, 01. decembra 2007

Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva.

Register to read more...

Nedeľa, 02. decembra 2007

Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Register to read more...

Pondelok, 03. decembra 2007

Neboj sa náhlej hrôzy... lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Utorok, 04. decembra 2007

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.

Register to read more...

Streda, 05. decembra 2007

Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vlny.

Register to read more...

Štvrtok, 06. decembra 2007

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.

Register to read more...

Piatok, 07. decembra 2007

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Register to read more...

Sobota, 08. decembra 2007

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde si ukladá mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!

Register to read more...

Nedeľa, 09. decembra 2007

Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Pondelok, 10. decembra 2007

V krajine spôsobím pokoj, a keď si ľahnete, nik vás nevyruší.

Register to read more...

Utorok, 11. decembra 2007

Bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Register to read more...

Streda, 12. decembra 2007

Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil.

Register to read more...

Štvrtok, 13. decembra 2007

Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Piatok, 14. decembra 2007

Nevynímaj nadobro z mojich úst slovo pravdy.

Register to read more...

Sobota, 15. decembra 2007

Zasadil som ťa sťa šľachtenú révu, samé pravé semeno, akosi si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Register to read more...

Nedeľa, 16. decembra 2007

Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša!

Register to read more...

Pondelok, 17. decembra 2007

Lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Register to read more...

Utorok, 18. decembra 2007

Gideon Hospodinovmu anjelovi povedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami?

Register to read more...

Streda, 19. decembra 2007

Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu.

Register to read more...

Štvrtok, 20. decembra 2007

Hospodin: Vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo.

Register to read more...

Piatok, 21. decembra 2007

Ešte za vašich dní... prehovorím slovo a vyplním ho – znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Sobota, 22. decembra 2007

Ale Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči Tebe.

Register to read more...

Nedeľa, 23. decembra 2007

Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu.

Register to read more...

Pondelok, 24. decembra 2007

Hospodine, Ty nám zaručíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal.

Register to read more...

Utorok, 25. decembra 2007

Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky.

Register to read more...

Streda, 26. decembra 2007

Pamiatku spravil svojím divným skutkom. Hospodin milostivý je a milosrdný.

Register to read more...

Štvrtok, 27. decembra 2007

S Bohom dokážeme silu.

Register to read more...

Piatok, 28. decembra 2007

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!

Register to read more...

Sobota, 29. decembra 2007

Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame.

Register to read more...

Nedeľa, 30. decembra 2007

Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.

Register to read more...

Pondelok, 31. decembra 2007

Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?

Register to read more...

Štvrtok, 01. februára 2007

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé!

Register to read more...

Piatok, 02. februára 2007

Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.

Register to read more...

Sobota, 03. februára 2007

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Nedeľa, 04. februára 2007

Pane, som stiesnený, zastaň sa ma!

Register to read more...

Pondelok, 05. februára 2007

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi.

Register to read more...

Utorok, 06. februára 2007

Ó, Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Register to read more...

Streda, 07. februára 2007

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 08. februára 2007

Takto hovorí Pán: Lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.

Register to read more...

Piatok, 09. februára 2007

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí.

Register to read more...

Sobota, 10. februára 2007

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Register to read more...

Nedeľa, 11. februára 2007

Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha.

Register to read more...

Pondelok, 12. februára 2007

Znie výrok Hospodinov: Vyslobodím ťa a nepadneš mečom, život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa.

Register to read more...

Utorok, 13. februára 2007

Ďalej riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju Zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia.

Register to read more...

Streda, 14. februára 2007

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Register to read more...

Štvrtok, 15. februára 2007

Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Register to read more...

Piatok, 16. februára 2007

On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom.

Register to read more...

Sobota, 17. februára 2007

Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.

Register to read more...

Nedeľa, 18. februára 2007

Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tôňou svojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 19. februára 2007

Všetky národy zeme... preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Utorok, 20. februára 2007

Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom!

Register to read more...

Streda, 21. februára 2007

Či som ja strážcom svojho brata?

Register to read more...

Štvrtok, 22. februára 2007

Synovia tvojho ľudu hovoria: Cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna.

Register to read more...

Piatok, 23. februára 2007

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra.

Register to read more...

Sobota, 24. februára 2007

Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása.

Register to read more...

Nedeľa, 25. februára 2007

Zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

Register to read more...

Pondelok, 26. februára 2007

Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj.

Register to read more...

Utorok, 27. februára 2007

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine.

Register to read more...

Streda, 28. februára 2007

Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh.

Register to read more...

Pondelok, 01. januára 2007

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud.

Register to read more...

Utorok, 02. januára 2007

Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.

Register to read more...

Streda, 03. januára 2007

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Register to read more...

Štvrtok, 04. januára 2007

Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.

Register to read more...

Piatok, 05. januára 2007

Pán hovorí: Bude ma vzývať a vyslyším ho.

Register to read more...

Sobota, 06. januára 2007

Dom Júdov však omilostím a zachránim ho..., ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Register to read more...

Nedeľa, 07. januára 2007

Spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti.

Register to read more...

Pondelok, 08. januára 2007

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Register to read more...

Utorok, 09. januára 2007

Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!

Register to read more...

Streda, 10. januára 2007

Hospodin pozná myšlienky; sú len dych.

Register to read more...

Štvrtok, 11. januára 2007

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Register to read more...

More Articles...

 1. Piatok, 12. januára 2007
 2. Sobota, 13. januára 2007
 3. Nedeľa, 14. januára 2007
 4. Pondelok, 15. januára 2007
 5. Utorok, 16. januára 2007
 6. Streda, 17. januára 2007
 7. Štvrtok, 18. januára 2007
 8. Piatok, 19. januára 2007
 9. Sobota, 20. januára 2007
 10. Nedeľa, 21. januára 2007
 11. Pondelok, 22. januára 2007
 12. Utorok, 23. januára 2007
 13. Streda, 24. januára 2007
 14. Štvrtok, 25. januára 2007
 15. Piatok, 26. januára 2007
 16. Sobota, 27. januára 2007
 17. Nedeľa, 28. januára 2007
 18. Pondelok, 29. januára 2007
 19. Utorok, 30. januára 2007
 20. Streda, 31. januára 2007
 21. Nedeľa, 01. júla 2007
 22. Pondelok, 02. júla 2007
 23. Utorok, 03. júla 2007
 24. Streda, 04. júla 2007
 25. Štvrtok, 05. júla 2007
 26. Piatok, 06. júla 2007
 27. Sobota, 07. júla 2007
 28. Nedeľa, 08. júla 2007
 29. Pondelok, 09. júla 2007
 30. Utorok, 10. júla 2007
 31. Streda, 11. júla 2007
 32. Štvrtok, 12. júla 2007
 33. Piatok, 13. júla 2007
 34. Sobota, 14. júla 2007
 35. Nedeľa, 15. júla 2007
 36. Pondelok, 16. júla 2007
 37. Utorok, 17. júla 2007
 38. Streda, 18. júla 2007
 39. Štvrtok, 19. júla 2007
 40. Piatok, 20. júla 2007
 41. Sobota, 21. júla 2007
 42. Nedeľa, 22. júla 2007
 43. Pondelok, 23. júla 2007
 44. Utorok, 24. júla 2007
 45. Streda, 25. júla 2007
 46. Štvrtok, 26. júla 2007
 47. Piatok, 27. júla 2007
 48. Sobota, 28. júla 2007
 49. Nedeľa, 29. júla 2007
 50. Pondelok, 30. júla 2007
 51. Utorok, 31. júla 2007
 52. Piatok, 01. júna 2007
 53. Sobota, 02. júna 2007
 54. Nedeľa, 03. júna 2007
 55. Pondelok, 04. júna 2007
 56. Utorok, 05. júna 2007
 57. Streda, 06. júna 2007
 58. Štvrtok, 07. júna 2007
 59. Piatok, 08. júna 2007
 60. Sobota, 09. júna 2007
 61. Nedeľa, 10. júna 2007
 62. Pondelok, 11. júna 2007
 63. Utorok, 12. júna 2007
 64. Streda, 13. júna 2007
 65. Štvrtok, 14. júna 2007
 66. Piatok, 15. júna 2007
 67. Sobota, 16. júna 2007
 68. Nedeľa, 17. júna 2007
 69. Pondelok, 18. júna 2007
 70. Utorok, 19. júna 2007
 71. Streda, 20. júna 2007
 72. Štvrtok, 21. júna 2007
 73. Piatok, 22. júna 2007
 74. Sobota, 23. júna 2007
 75. Nedeľa, 24. júna 2007
 76. Pondelok, 25. júna 2007
 77. Utorok, 26. júna 2007
 78. Streda, 27. júna 2007
 79. Štvrtok, 28. júna 2007
 80. Piatok, 29. júna 2007
 81. Sobota, 30. júna 2007
 82. Utorok, 01. mája 2007
 83. Streda, 02. mája 2007
 84. Štvrtok, 03. mája 2007
 85. Piatok, 04. mája 2007
 86. Sobota, 05. mája 2007
 87. Nedeľa, 06. mája 2007
 88. Pondelok, 07. mája 2007
 89. Utorok, 08. mája 2007
 90. Streda, 09. mája 2007
 91. Štvrtok, 10. mája 2007
 92. Piatok, 11. mája 2007
 93. Sobota, 12. mája 2007
 94. Nedeľa, 13. mája 2007
 95. Pondelok, 14. mája 2007
 96. Utorok, 15. mája 2007
 97. Streda, 16. mája 2007
 98. Štvrtok, 17. mája 2007
 99. Piatok, 18. mája 2007
 100. Sobota, 19. mája 2007

KALENDÁR