Slovak Czech English German Polish

2008

Utorok, 01. apríla 2008

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.

Register to read more...

Streda, 02. apríla 2008

Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.

Register to read more...

Štvrtok, 03. apríla 2008

Naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Register to read more...

Piatok, 04. apríla 2008

Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici; nesklátim sa.

Register to read more...

Sobota, 05. apríla 2008

Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti.

Register to read more...

Nedeľa, 06. apríla 2008

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne.

Register to read more...

Pondelok, 07. apríla 2008

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Register to read more...

Utorok, 08. apríla 2008

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Register to read more...

Streda, 09. apríla 2008

Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.

Register to read more...

Štvrtok, 10. apríla 2008

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Register to read more...

Piatok, 11. apríla 2008

Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho naveky.

Register to read more...

Sobota, 12. apríla 2008

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku.

Register to read more...

Nedeľa, 13. apríla 2008

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?

Register to read more...

Pondelok, 14. apríla 2008

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov!

Register to read more...

Utorok, 15. apríla 2008

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Register to read more...

Streda, 16. apríla 2008

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Register to read more...

Štvrtok, 17. apríla 2008

Hospodin povedal Abrámovi: Požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.

Register to read more...

Piatok, 18. apríla 2008

Duša mi k Tebe priľnula a Tvoja pravica ma podopiera.

Register to read more...

Sobota, 19. apríla 2008

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Register to read more...

Nedeľa, 20. apríla 2008

Ako mnoho je Tvojich diel, ó, Hospodine! Všetky si múdro učinil; zem je plná Tvojho tvorstva.

Register to read more...

Pondelok, 21. apríla 2008

Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam!

Register to read more...

Utorok, 22. apríla 2008

Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.

Register to read more...

Streda, 23. apríla 2008

Obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás!

Register to read more...

Štvrtok, 24. apríla 2008

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť.

Register to read more...

Piatok, 25. apríla 2008

Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí.

Register to read more...

Sobota, 26. apríla 2008

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami, nech nás neopustí a nezavrhne.

Register to read more...

Nedeľa, 27. apríla 2008

Hospodin je dobrý, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Pondelok, 28. apríla 2008

I povedal Dávid Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka.

Register to read more...

Utorok, 29. apríla 2008

Slzy sú mojím chlebom vo dne v noci, keď mi neprestajne hovoria: Kde je tvoj Boh?

Register to read more...

Streda, 30. apríla 2008

Naša duša očakáva Hospodina, On je našou pomocou, On je našim štítom.

Register to read more...

Piatok, 01. augusta 2008

Na skutky Hospodinove chcem sa rozpomínať. O každom Tvojom diele hĺbať, o Tvojich skutkoch rozjímať.

Register to read more...

Sobota, 02. augusta 2008

Čítali knihy z Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel; tak pochopili, čo sa čítalo.

Register to read more...

Nedeľa, 03. augusta 2008

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám.

Register to read more...

Pondelok, 04. augusta 2008

Teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia.

Register to read more...

Utorok, 05. augusta 2008

Ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel.

Register to read more...

Streda, 06. augusta 2008

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy.

Register to read more...

Štvrtok, 07. augusta 2008

Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu.

Register to read more...

Piatok, 08. augusta 2008

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom.

Register to read more...

Sobota, 09. augusta 2008

Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Register to read more...

Nedeľa, 10. augusta 2008

Až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim.

Register to read more...

Pondelok, 11. augusta 2008

Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť.

Register to read more...

Utorok, 12. augusta 2008

Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou! Lebo moja duša k Tebe sa utieka a v tôni Tvojich krídel hľadám útočisko, kým prejde záhuba.

Register to read more...

Streda, 13. augusta 2008

Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc.

Register to read more...

Štvrtok, 14. augusta 2008

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď svojmu chudobnému bratovi dáš.

Register to read more...

Piatok, 15. augusta 2008

Na lôžku spomínam na Teba a v nočných bdeniach rozjímam o Tebe.

Register to read more...

Sobota, 16. augusta 2008

Boh vraví: Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem.

Register to read more...

Nedeľa, 17. augusta 2008

Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu.

Register to read more...

Pondelok, 18. augusta 2008

Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si si Najvyššieho za útulok.

Register to read more...

Utorok, 19. augusta 2008

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Register to read more...

Streda, 20. augusta 2008

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.

Register to read more...

Štvrtok, 21. augusta 2008

Znie výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Register to read more...

Piatok, 22. augusta 2008

Daniel šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 23. augusta 2008

Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?

Register to read more...

Nedeľa, 24. augusta 2008

Eliáš povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte Ho. Ak Baal, nasledujte toho.

Register to read more...

Pondelok, 25. augusta 2008

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Register to read more...

Utorok, 26. augusta 2008

Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc.

Register to read more...

Streda, 27. augusta 2008

Hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Register to read more...

Štvrtok, 28. augusta 2008

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky!

Register to read more...

Piatok, 29. augusta 2008

Tu povedal Hospodin Jonášovi: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta?

Register to read more...

Sobota, 30. augusta 2008

Ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.

Register to read more...

Nedeľa, 31. augusta 2008

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo, ani naľavo!

Register to read more...

Pondelok, 01. decembra 2008

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Register to read more...

Utorok, 02. decembra 2008

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk!

Register to read more...

Streda, 03. decembra 2008

K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem.

Register to read more...

Štvrtok, 04. decembra 2008

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.

Register to read more...

Piatok, 05. decembra 2008

Môj Boh poslal svojho anjela, a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili.

Register to read more...

Sobota, 06. decembra 2008

Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

Nedeľa, 07. decembra 2008

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy; všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.

Register to read more...

Pondelok, 08. decembra 2008

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno!

Register to read more...

Utorok, 09. decembra 2008

Vzmuž sa, všetok ľud krajiny - znie výrok Hospodinov - a pracujte, lebo ja som s vami - znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Streda, 10. decembra 2008

Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja!

Register to read more...

Štvrtok, 11. decembra 2008

Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať.

Register to read more...

Piatok, 12. decembra 2008

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.

Register to read more...

Sobota, 13. decembra 2008

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 14. decembra 2008

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije.

Register to read more...

Pondelok, 15. decembra 2008

Miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha.

Register to read more...

Utorok, 16. decembra 2008

Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal nemoci.

Register to read more...

Streda, 17. decembra 2008

Preto takto hovorí Hospodin: Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.

Register to read more...

Štvrtok, 18. decembra 2008

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Register to read more...

Piatok, 19. decembra 2008

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Register to read more...

Sobota, 20. decembra 2008

Spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Nedeľa, 21. decembra 2008

Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel.

Register to read more...

Pondelok, 22. decembra 2008

Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu.

Register to read more...

Utorok, 23. decembra 2008

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza.

Register to read more...

Streda, 24. decembra 2008

Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Register to read more...

Štvrtok, 25. decembra 2008

Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov k národom, ktoré nepočuli o mojom mene nevideli moju slávu. Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi.

Register to read more...

Piatok, 26. decembra 2008

Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Register to read more...

Sobota, 27. decembra 2008

Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

Register to read more...

Nedeľa, 28. decembra 2008

Som len hosť na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 29. decembra 2008

Bude ešte počuť hlas radosti a veselosti, hlas ženícha a hlas nevesty i hlas tých, ktorí vtedy, keď prinesú ďakovnú obeť do domu Hospodinovho, hovoria: Ďakujte Hospodinovi mocností, lebo je dobrý Hospodin, lebo naveky trvá Jeho milosť.

Register to read more...

Utorok, 30. decembra 2008

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy.

Register to read more...

Streda, 31. decembra 2008

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.

Register to read more...

Piatok, 01. februára 2008

K Hospodinovi sa utiekam.

Register to read more...

Sobota, 02. februára 2008

Skôr ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.

Register to read more...

Nedeľa, 03. februára 2008

Každý hovorte pravdu so svojím blížnym.

Register to read more...

Pondelok, 04. februára 2008

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Register to read more...

Utorok, 05. februára 2008

Hospodin Boh je slnkom a štítom.

Register to read more...

Streda, 06. februára 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina.

Register to read more...

Štvrtok, 07. februára 2008

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Register to read more...

Piatok, 08. februára 2008

Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo Ty si Boh môj, Hospodine.

Register to read more...

Sobota, 09. februára 2008

Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu.

Register to read more...

Nedeľa, 10. februára 2008

Ty mi dáš poznať cestu života.

Register to read more...

Pondelok, 11. februára 2008

Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín.

Register to read more...

Utorok, 12. februára 2008

Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Streda, 13. februára 2008

Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou.

Register to read more...

Štvrtok, 14. februára 2008

Ó, Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Register to read more...

Piatok, 15. februára 2008

Nech z neho (Goliáša) nemá nikto strach.

Register to read more...

Sobota, 16. februára 2008

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk.

Register to read more...

Nedeľa, 17. februára 2008

Skôr ako vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa.

Register to read more...

Pondelok, 18. februára 2008

Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami.

Register to read more...

Utorok, 19. februára 2008

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka, a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Register to read more...

Streda, 20. februára 2008

Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili.

Register to read more...

Štvrtok, 21. februára 2008

Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!

Register to read more...

Piatok, 22. februára 2008

Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó, Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!

Register to read more...

Sobota, 23. februára 2008

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu?

Register to read more...

Nedeľa, 24. februára 2008

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 25. februára 2008

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Register to read more...

Utorok, 26. februára 2008

Riekol mi Boh: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.

Register to read more...

Streda, 27. februára 2008

Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu.

Register to read more...

Štvrtok, 28. februára 2008

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Register to read more...

Piatok, 29. februára 2008

Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.

Register to read more...

Utorok, 01. januára 2008

Beda bláznivým prorokom,ktorí idú za vlastným duchom bez toho,že_x000D_ by niečo videli.

Register to read more...

Streda, 02. januára 2008

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí,slávou a dôstojnos-_x000D_ ťou si ho ovenčil.

Register to read more...

Štvrtok, 03. januára 2008

Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo!

Register to read more...

Piatok, 04. januára 2008

Neboj sa,Abrám,ja som ti štítom,čaká ťa veľmi veľká odmena.

Register to read more...

Sobota, 05. januára 2008

Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina,svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. januára 2008

Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho.

Register to read more...

Pondelok, 07. januára 2008

Napokon zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným,medzi_x000D_ tým,kto Bohu slúži,a tým,kto Mu neslúži.

Register to read more...

Utorok, 08. januára 2008

Potom im Rúben povedal:Neprelievajte krv!

Register to read more...

Streda, 09. januára 2008

U Teba je však odpustenie,aby sa Ťa báli.

Register to read more...

Štvrtok, 10. januára 2008

Hospodine,po nebesia siaha Tvoja milosť,až po oblaky tvoja vernosť.

Register to read more...

More Articles...

 1. Piatok, 11. januára 2008
 2. Sobota, 12. januára 2008
 3. Nedeľa, 13. januára 2008
 4. Pondelok, 14. januára 2008
 5. Utorok, 15. januára 2008
 6. Streda, 16. januára 2008
 7. Štvrtok, 17. januára 2008
 8. Piatok, 18. januára 2008
 9. Sobota, 19. januára 2008
 10. Nedeľa, 20. januára 2008
 11. Pondelok, 21. januára 2008
 12. Utorok, 22. januára 2008
 13. Streda, 23. januára 2008
 14. Štvrtok, 24. januára 2008
 15. Piatok, 25. januára 2008
 16. Sobota, 26. januára 2008
 17. Nedeľa, 27. januára 2008
 18. Pondelok, 28. januára 2008
 19. Utorok, 29. januára 2008
 20. Streda, 30. januára 2008
 21. Štvrtok, 31. januára 2008
 22. Utorok, 01. júla 2008
 23. Streda, 02. júla 2008
 24. Štvrtok, 03. júla 2008
 25. Piatok, 04. júla 2008
 26. Sobota, 05. júla 2008
 27. Nedeľa, 06. júla 2008
 28. Pondelok, 07. júla 2008
 29. Utorok, 08. júla 2008
 30. Streda, 09. júla 2008
 31. Štvrtok, 10. júla 2008
 32. Piatok, 11. júla 2008
 33. Sobota, 12. júla 2008
 34. Nedeľa, 13. júla 2008
 35. Pondelok, 14. júla 2008
 36. Utorok, 15. júla 2008
 37. Streda, 16. júla 2008
 38. Štvrtok, 17. júla 2008
 39. Piatok, 18. júla 2008
 40. Sobota, 19. júla 2008
 41. Nedeľa, 20. júla 2008
 42. Pondelok, 21. júla 2008
 43. Utorok, 22. júla 2008
 44. Streda, 23. júla 2008
 45. Štvrtok, 24. júla 2008
 46. Piatok, 25. júla 2008
 47. Sobota, 26. júla 2008
 48. Nedeľa, 27. júla 2008
 49. Pondelok, 28. júla 2008
 50. Utorok, 29. júla 2008
 51. Streda, 30. júla 2008
 52. Štvrtok, 31. júla 2008
 53. Nedeľa, 01. júna 2008
 54. Pondelok, 02. júna 2008
 55. Utorok, 03. júna 2008
 56. Streda, 04. júna 2008
 57. Štvrtok, 05. júna 2008
 58. Piatok, 06. júna 2008
 59. Sobota, 07. júna 2008
 60. Nedeľa, 08. júna 2008
 61. Pondelok, 09. júna 2008
 62. Utorok, 10. júna 2008
 63. Streda, 11. júna 2008
 64. Štvrtok, 12. júna 2008
 65. Piatok, 13. júna 2008
 66. Sobota, 14. júna 2008
 67. Nedeľa, 15. júna 2008
 68. Pondelok, 16. júna 2008
 69. Utorok, 17. júna 2008
 70. Streda, 18. júna 2008
 71. Štvrtok, 19. júna 2008
 72. Piatok, 20. júna 2008
 73. Sobota, 21. júna 2008
 74. Nedeľa, 22. júna 2008
 75. Pondelok, 23. júna 2008
 76. Utorok, 24. júna 2008
 77. Streda, 25. júna 2008
 78. Štvrtok, 26. júna 2008
 79. Piatok, 27. júna 2008
 80. Sobota, 28. júna 2008
 81. Nedeľa, 29. júna 2008
 82. Pondelok, 30. júna 2008
 83. Štvrtok, 01. mája 2008
 84. Piatok, 02. mája 2008
 85. Sobota, 03. mája 2008
 86. Nedeľa, 04. mája 2008
 87. Pondelok, 05. mája 2008
 88. Utorok, 06. mája 2008
 89. Streda, 07. mája 2008
 90. Štvrtok, 08. mája 2008
 91. Piatok, 09. mája 2008
 92. Sobota, 10. mája 2008
 93. Nedeľa, 11. mája 2008
 94. Pondelok, 12. mája 2008
 95. Utorok, 13. mája 2008
 96. Streda, 14. mája 2008
 97. Štvrtok, 15. mája 2008
 98. Piatok, 16. mája 2008
 99. Sobota, 17. mája 2008
 100. Nedeľa, 18. mája 2008

KALENDÁR