Slovak Czech English German Polish

2009

Streda, 01. apríla 2009

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Čítať ďalej: Streda, 01. apríla 2009

Štvrtok, 02. apríla 2009

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. apríla 2009

Piatok, 03. apríla 2009

Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil Svoj ľud a zmiloval sa nad Svojimi biednymi.

Čítať ďalej: Piatok, 03. apríla 2009

Sobota, 04. apríla 2009

Hospodin žije! Požehnaná moja skala!

Čítať ďalej: Sobota, 04. apríla 2009

Nedeľa, 05. apríla 2009

Potešil si ma, Hospodine, Svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. apríla 2009

Pondelok, 06. apríla 2009

Prislúžte právo slabému a sirote.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. apríla 2009

Utorok, 07. apríla 2009

Maj sa na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči.

Čítať ďalej: Utorok, 07. apríla 2009

Streda, 08. apríla 2009

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva.

Čítať ďalej: Streda, 08. apríla 2009

Štvrtok, 09. apríla 2009

Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. apríla 2009

Piatok, 10. apríla 2009

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.

Čítať ďalej: Piatok, 10. apríla 2009

Sobota, 11. apríla 2009

Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny...? Netrvá navždy pri Svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť.

Čítať ďalej: Sobota, 11. apríla 2009

Nedeľa, 12. apríla 2009

Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a niet iného.

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. apríla 2009

Pondelok, 13. apríla 2009

Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. apríla 2009

Utorok, 14. apríla 2009

On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

Čítať ďalej: Utorok, 14. apríla 2009

Streda, 15. apríla 2009

Ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Čítať ďalej: Streda, 15. apríla 2009

Štvrtok, 16. apríla 2009

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. apríla 2009

Piatok, 17. apríla 2009

Bdiem nad Svojím slovom, aby som ho splnil.

Čítať ďalej: Piatok, 17. apríla 2009

Sobota, 18. apríla 2009

Uvidia, čo im nebolo zvestované.

Čítať ďalej: Sobota, 18. apríla 2009

Nedeľa, 19. apríla 2009

Ja Hospodin ... znamenia tárajov ruším a veštcov mením na bláznov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. apríla 2009

Pondelok, 20. apríla 2009

Zdvihnite pohľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom.

Čítať ďalej: Pondelok, 20. apríla 2009

Utorok, 21. apríla 2009

Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným.

Čítať ďalej: Utorok, 21. apríla 2009

Streda, 22. apríla 2009

Ja sám zhromaždím zvyšok Svojich oviec zo všetkých krajín, ... Privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa.

Čítať ďalej: Streda, 22. apríla 2009

Štvrtok, 23. apríla 2009

Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej.

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. apríla 2009

Piatok, 24. apríla 2009

Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach, a sami pred sebou sú rozumní.

Čítať ďalej: Piatok, 24. apríla 2009

Sobota, 25. apríla 2009

Takto vraví Hospodin: Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: Neznič ho, lebo je v ňom požehnanie – tak urobím kvôli Svojim služobníkom, aby som celok nezničil.

Čítať ďalej: Sobota, 25. apríla 2009

Nedeľa, 26. apríla 2009

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. apríla 2009

Pondelok, 27. apríla 2009

Kiež sú pevné moje cesty pri zachovávaní Tvojich ustanovení!

Čítať ďalej: Pondelok, 27. apríla 2009

Utorok, 28. apríla 2009

Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali.

Čítať ďalej: Utorok, 28. apríla 2009

Streda, 29. apríla 2009

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Čítať ďalej: Streda, 29. apríla 2009

Štvrtok, 30. apríla 2009

Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. apríla 2009

Sobota, 01. augusta 2009

Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky.

Čítať ďalej: Sobota, 01. augusta 2009

Nedeľa, 02. augusta 2009

Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu – znie výrok Hospodina, Pána – a tak si sa stala mojou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. augusta 2009

Pondelok, 03. augusta 2009

Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne!

Čítať ďalej: Pondelok, 03. augusta 2009

Utorok, 04. augusta 2009

Posiela na zem Svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží.

Čítať ďalej: Utorok, 04. augusta 2009

Streda, 05. augusta 2009

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti.

Čítať ďalej: Streda, 05. augusta 2009

Štvrtok, 06. augusta 2009

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou a očistite sa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. augusta 2009

Piatok, 07. augusta 2009

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť sa našej nohe.

Čítať ďalej: Piatok, 07. augusta 2009

Sobota, 08. augusta 2009

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy.

Čítať ďalej: Sobota, 08. augusta 2009

Nedeľa, 09. augusta 2009

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré nepoznajú.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. augusta 2009

Pondelok, 10. augusta 2009

Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh, prichádza Boh náš, nemlčí.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. augusta 2009

Utorok, 11. augusta 2009

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú.

Čítať ďalej: Utorok, 11. augusta 2009

Streda, 12. augusta 2009

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti.

Čítať ďalej: Streda, 12. augusta 2009

Štvrtok, 13. augusta 2009

Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. augusta 2009

Piatok, 14. augusta 2009

Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Čítať ďalej: Piatok, 14. augusta 2009

Sobota, 15. augusta 2009

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka.

Čítať ďalej: Sobota, 15. augusta 2009

Nedeľa, 16. augusta 2009

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. augusta 2009

Pondelok, 17. augusta 2009

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Čítať ďalej: Pondelok, 17. augusta 2009

Utorok, 18. augusta 2009

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Čítať ďalej: Utorok, 18. augusta 2009

Streda, 19. augusta 2009

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Čítať ďalej: Streda, 19. augusta 2009

Štvrtok, 20. augusta 2009

Plesajte Bohu, našej sile!

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. augusta 2009

Piatok, 21. augusta 2009

Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; ... a neprestajne rodí ovocie.

Čítať ďalej: Piatok, 21. augusta 2009

Sobota, 22. augusta 2009

Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude chrániť tvoju dušu.

Čítať ďalej: Sobota, 22. augusta 2009

Nedeľa, 23. augusta 2009

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. augusta 2009

Pondelok, 24. augusta 2009

Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin.

Čítať ďalej: Pondelok, 24. augusta 2009

Utorok, 25. augusta 2009

Odhaľuje, čo je hlboké a skryté.

Čítať ďalej: Utorok, 25. augusta 2009

Streda, 26. augusta 2009

Lebo o tebe dá príkaz Svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Čítať ďalej: Streda, 26. augusta 2009

Štvrtok, 27. augusta 2009

Ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatmi, tak Hospodin rozostiera si krídla a berie Svoj ľud, nesie ho na Svojej peruti.

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. augusta 2009

Piatok, 28. augusta 2009

Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú.

Čítať ďalej: Piatok, 28. augusta 2009

Sobota, 29. augusta 2009

Láskavo obrátim oči na nich ... vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám.

Čítať ďalej: Sobota, 29. augusta 2009

Nedeľa, 30. augusta 2009

Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 30. augusta 2009

Pondelok, 31. augusta 2009

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Čítať ďalej: Pondelok, 31. augusta 2009

Utorok, 01. decembra 2009

Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ... ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli.

Čítať ďalej: Utorok, 01. decembra 2009

Streda, 02. decembra 2009

Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu.

Čítať ďalej: Streda, 02. decembra 2009

Štvrtok, 03. decembra 2009

Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. decembra 2009

Piatok, 04. decembra 2009

Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana. Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu Hospodinovi.

Čítať ďalej: Piatok, 04. decembra 2009

Sobota, 05. decembra 2009

Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.

Čítať ďalej: Sobota, 05. decembra 2009

Nedeľa, 06. decembra 2009

Urob znamenie v môj prospech.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. decembra 2009

Pondelok, 07. decembra 2009

Spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. decembra 2009

Utorok, 08. decembra 2009

Človeku dovolil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vyviedol k hojnosti.

Čítať ďalej: Utorok, 08. decembra 2009

Streda, 09. decembra 2009

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka.

Čítať ďalej: Streda, 09. decembra 2009

Štvrtok, 10. decembra 2009

Ó Hospodine, nestrestaj ma vo Svojom hneve a v prchkosti Svojej ma nekarhaj.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. decembra 2009

Piatok, 11. decembra 2009

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Čítať ďalej: Piatok, 11. decembra 2009

Sobota, 12. decembra 2009

Nech sa radujú nebesá a jasá zem, a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom!

Čítať ďalej: Sobota, 12. decembra 2009

Nedeľa, 13. decembra 2009

Dobroreč Hospodinovi, ... život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. decembra 2009

Pondelok, 14. decembra 2009

Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. decembra 2009

Utorok, 15. decembra 2009

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a ... pokoril si sa predo mnou, ... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Utorok, 15. decembra 2009

Streda, 16. decembra 2009

Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.

Čítať ďalej: Streda, 16. decembra 2009

Štvrtok, 17. decembra 2009

Túžobne som čakal na Hospodina a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. decembra 2009

Piatok, 18. decembra 2009

Hospodin, náš Boh, ... chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli.

Čítať ďalej: Piatok, 18. decembra 2009

Sobota, 19. decembra 2009

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne.

Čítať ďalej: Sobota, 19. decembra 2009

Nedeľa, 20. decembra 2009

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. decembra 2009

Pondelok, 21. decembra 2009

On zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. decembra 2009

Utorok, 22. decembra 2009

Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol Svojho ľudu odteraz až naveky.

Čítať ďalej: Utorok, 22. decembra 2009

Streda, 23. decembra 2009

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu.

Čítať ďalej: Streda, 23. decembra 2009

Štvrtok, 24. decembra 2009

Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva!

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. decembra 2009

Piatok, 25. decembra 2009

Pomôž mi, Hospodine, Bože môj! Zachráň ma podľa svojej milosti!

Čítať ďalej: Piatok, 25. decembra 2009

Sobota, 26. decembra 2009

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Čítať ďalej: Sobota, 26. decembra 2009

Nedeľa, 27. decembra 2009

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. decembra 2009

Pondelok, 28. decembra 2009

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. decembra 2009

Utorok, 29. decembra 2009

On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Čítať ďalej: Utorok, 29. decembra 2009

Streda, 30. decembra 2009

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty?

Čítať ďalej: Streda, 30. decembra 2009

Štvrtok, 31. decembra 2009

Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba.

Čítať ďalej: Štvrtok, 31. decembra 2009

Nedeľa, 01. februára 2009

Jonatán ... odišiel k Dávidovi ... a dodal mu odvahu dôverou v Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. februára 2009

Pondelok, 02. februára 2009

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. februára 2009

Utorok, 03. februára 2009

Vyrozprával som svoje cesty – a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanovenia.

Čítať ďalej: Utorok, 03. februára 2009

Streda, 04. februára 2009

Izraelci sa navrátia, budú hľadať Hospodina, svojho Boha, pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k Jeho dobrote v posledných dňoch.

Čítať ďalej: Streda, 04. februára 2009

Štvrtok, 05. februára 2009

S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. februára 2009

Piatok, 06. februára 2009

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.

Čítať ďalej: Piatok, 06. februára 2009

Sobota, 07. februára 2009

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami!

Čítať ďalej: Sobota, 07. februára 2009

Nedeľa, 08. februára 2009

Hospodin bol s Jozefom; a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. februára 2009

Pondelok, 09. februára 2009

Chváľte Boha pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!

Čítať ďalej: Pondelok, 09. februára 2009

Utorok, 10. februára 2009

Otec zvestuje synom, že si verný.

Čítať ďalej: Utorok, 10. februára 2009

Streda, 11. februára 2009

Útočišťom je ti Boh odveký.

Čítať ďalej: Streda, 11. februára 2009

Štvrtok, 12. februára 2009

Zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami; navrátia sa sem ako veľký zbor.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. februára 2009

Piatok, 13. februára 2009

Tvrdíš: Nevinná som, veď Jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Ajhľa, podrobím

Čítať ďalej: Piatok, 13. februára 2009

Sobota, 14. februára 2009

Vyslobodím vás a budete požehnaním.

Čítať ďalej: Sobota, 14. februára 2009

Nedeľa, 15. februára 2009

Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. februára 2009

Pondelok, 16. februára 2009

Rozjímaj o knihe zákona vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané.

Čítať ďalej: Pondelok, 16. februára 2009

Utorok, 17. februára 2009

Nechoď za väčšinou páchať zlo.

Čítať ďalej: Utorok, 17. februára 2009

Streda, 18. februára 2009

Hospodin sám pošle pred tebou anjela.

Čítať ďalej: Streda, 18. februára 2009

Štvrtok, 19. februára 2009

Hospodin povedal Mojžišovi: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím Svoje slová do jeho úst.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. februára 2009

Piatok, 20. februára 2009

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre.

Čítať ďalej: Piatok, 20. februára 2009

Sobota, 21. februára 2009

Či Boh zabudol zmilúvať sa, či v hneve zavrel Svoje milosrdenstvo?

Čítať ďalej: Sobota, 21. februára 2009

Nedeľa, 22. februára 2009

Ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa Ho boja.

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. februára 2009

Pondelok, 23. februára 2009

Blahoslavený, komu je Boh Jákoba na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. februára 2009

Utorok, 24. februára 2009

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať Svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Čítať ďalej: Utorok, 24. februára 2009

Streda, 25. februára 2009

Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči.

Čítať ďalej: Streda, 25. februára 2009

Štvrtok, 26. februára 2009

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. februára 2009

Piatok, 27. februára 2009

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš?

Čítať ďalej: Piatok, 27. februára 2009

Sobota, 28. februára 2009

Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc.

Čítať ďalej: Sobota, 28. februára 2009

Štvrtok, 01. januára 2009

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. januára 2009

Piatok, 02. januára 2009

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Čítať ďalej: Piatok, 02. januára 2009

Sobota, 03. januára 2009

Boh je ... môj štít, roh mojej spásy; moja pevnosť, moje útočisko.

Čítať ďalej: Sobota, 03. januára 2009

Nedeľa, 04. januára 2009

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. januára 2009

Pondelok, 05. januára 2009

My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. januára 2009

Utorok, 06. januára 2009

Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme.

Čítať ďalej: Utorok, 06. januára 2009

Streda, 07. januára 2009

On (Hospodin) sám ich zachraňoval; Svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Čítať ďalej: Streda, 07. januára 2009

Štvrtok, 08. januára 2009

Mojžiš im povedal: Pripusťte si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám... Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás netýka, ale je to váš život.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. januára 2009

Piatok, 09. januára 2009

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!

Čítať ďalej: Piatok, 09. januára 2009

Sobota, 10. januára 2009

Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi

Čítať ďalej: Sobota, 10. januára 2009

Nedeľa, 11. januára 2009

Tvoji mŕtvi budú žiť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 11. januára 2009

Ďalšie články...

 1. Pondelok, 12. januára 2009
 2. Utorok, 13. januára 2009
 3. Streda, 14. januára 2009
 4. Štvrtok, 15. januára 2009
 5. Piatok, 16. januára 2009
 6. Sobota, 17. januára 2009
 7. Nedeľa, 18. januára 2009
 8. Pondelok, 19. januára 2009
 9. Utorok, 20. januára 2009
 10. Streda, 21. januára 2009
 11. Štvrtok, 22. januára 2009
 12. Piatok, 23. januára 2009
 13. Sobota, 24. januára 2009
 14. Nedeľa, 25. januára 2009
 15. Pondelok, 26. januára 2009
 16. Utorok, 27. januára 2009
 17. Streda, 28. januára 2009
 18. Štvrtok, 29. januára 2009
 19. Piatok, 30. januára 2009
 20. Sobota, 31. januára 2009
 21. Streda, 01. júla 2009
 22. Štvrtok, 02. júla 2009
 23. Piatok, 03. júla 2009
 24. Sobota, 04. júla 2009
 25. Nedeľa, 05. júla 2009
 26. Pondelok, 06. júla 2009
 27. Utorok, 07. júla 2009
 28. Streda, 08. júla 2009
 29. Štvrtok, 09. júla 2009
 30. Piatok, 10. júla 2009
 31. Sobota, 11. júla 2009
 32. Nedeľa, 12. júla 2009
 33. Pondelok, 13. júla 2009
 34. Utorok, 14. júla 2009
 35. Streda, 15. júla 2009
 36. Štvrtok, 16. júla 2009
 37. Piatok, 17. júla 2009
 38. Sobota, 18. júla 2009
 39. Nedeľa, 19. júla 2009
 40. Pondelok, 20. júla 2009
 41. Utorok, 21. júla 2009
 42. Streda, 22. júla 2009
 43. Štvrtok, 23. júla 2009
 44. Piatok, 24. júla 2009
 45. Sobota, 25. júla 2009
 46. Nedeľa, 26. júla 2009
 47. Pondelok, 27. júla 2009
 48. Utorok, 28. júla 2009
 49. Streda, 29. júla 2009
 50. Štvrtok, 30. júla 2009
 51. Piatok, 31. júla 2009
 52. Pondelok, 01. júna 2009
 53. Utorok, 02. júna 2009
 54. Streda, 03. júna 2009
 55. Štvrtok, 04. júna 2009
 56. Piatok, 05. júna 2009
 57. Sobota, 06. júna 2009
 58. Nedeľa, 07. júna 2009
 59. Pondelok, 08. júna 2009
 60. Utorok, 09. júna 2009
 61. Streda, 10. júna 2009
 62. Štvrtok, 11. júna 2009
 63. Piatok, 12. júna 2009
 64. Sobota, 13. júna 2009
 65. Nedeľa, 14. júna 2009
 66. Pondelok, 15. júna 2009
 67. Utorok, 16. júna 2009
 68. Streda, 17. júna 2009
 69. Štvrtok, 18. júna 2009
 70. Piatok, 19. júna 2009
 71. Sobota, 20. júna 2009
 72. Nedeľa, 21. júna 2009
 73. Pondelok, 22. júna 2009
 74. Utorok, 23. júna 2009
 75. Streda, 24. júna 2009
 76. Štvrtok, 25. júna 2009
 77. Piatok, 26. júna 2009
 78. Sobota, 27. júna 2009
 79. Nedeľa, 28. júna 2009
 80. Pondelok, 29. júna 2009
 81. Utorok, 30. júna 2009
 82. Piatok, 01. mája 2009
 83. Sobota, 02. mája 2009
 84. Nedeľa, 03. mája 2009
 85. Pondelok, 04. mája 2009
 86. Utorok, 05. mája 2009
 87. Streda, 06. mája 2009
 88. Štvrtok, 07. mája 2009
 89. Piatok, 08. mája 2009
 90. Sobota, 09. mája 2009
 91. Nedeľa, 10. mája 2009
 92. Pondelok, 11. mája 2009
 93. Utorok, 12. mája 2009
 94. Streda, 13. mája 2009
 95. Štvrtok, 14. mája 2009
 96. Piatok, 15. mája 2009
 97. Sobota, 16. mája 2009
 98. Nedeľa, 17. mája 2009
 99. Pondelok, 18. mája 2009
 100. Utorok, 19. mája 2009