Slovak Czech English German Polish

2010

Štvrtok, 01. apríla 2010

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 2010

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 2010

Boh bude súdiť medzi národmi, prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože.

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 2010

Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 2010

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 2010

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 2010

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 2010

Ó Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 2010

Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 2010

Chodiť slobodne; veď hľadám Tvoje rozkazy.

Register to read more...

Nedeľa, 11. apríla 2010

Ja hlásam meno Hospodinovo; vzdajte česť nášmu Bohu!

Register to read more...

Pondelok, 12. apríla 2010

Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Register to read more...

Utorok, 13. apríla 2010

Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane a Tvoje meno budú uctievať.

Register to read more...

Streda, 14. apríla 2010

Vy ste moji svedkovia – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 15. apríla 2010

Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali.

Register to read more...

Piatok, 16. apríla 2010

Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 17. apríla 2010

Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov.

Register to read more...

Nedeľa, 18. apríla 2010

Plesá mi srdce v Hospodinovi.

Register to read more...

Pondelok, 19. apríla 2010

Ty si môj sluha Izrael, vyvolil som si ťa a nezavrhol.

Register to read more...

Utorok, 20. apríla 2010

Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Register to read more...

Streda, 21. apríla 2010

Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.

Register to read more...

Štvrtok, 22. apríla 2010

Boh je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa.

Register to read more...

Piatok, 23. apríla 2010

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Register to read more...

Sobota, 24. apríla 2010

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno.

Register to read more...

Nedeľa, 25. apríla 2010

Prisluhujte právo a spravodlivosť, vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa, netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu.

Register to read more...

Pondelok, 26. apríla 2010

Predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc.

Register to read more...

Utorok, 27. apríla 2010

Takto hovorí Hospodin: Nebesia sú mojím trónom a zem podnožkou mojich nôh! Čo za dom by ste mi mohli postaviť?

Register to read more...

Streda, 28. apríla 2010

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Štvrtok, 29. apríla 2010

Keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Piatok, 30. apríla 2010

Povedal som: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach.

Register to read more...

Nedeľa, 01. augusta 2010

Nik nie je skalou ako náš Boh.

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 2010

Prikazujem ti: Ochotne otváraj ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 2010

Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 2010

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky?

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 2010

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 2010

Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 2010

Zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 2010

Povedal som: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 2010

Hospodin bude súdiť národy.

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 2010

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Register to read more...

Streda, 11. augusta 2010

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Register to read more...

Štvrtok, 12. augusta 2010

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!

Register to read more...

Piatok, 13. augusta 2010

Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť, a uvidia Zerubábelovej ruke olovnicu.

Register to read more...

Sobota, 14. augusta 2010

Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

Register to read more...

Nedeľa, 15. augusta 2010

Zachráň mi dušu a vytrhni ma, nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam.

Register to read more...

Pondelok, 16. augusta 2010

Bože, dokedy bude utláčateľ hanobiť? Nepriateľ naveky bude môcť pohŕdať Tvojím menom?

Register to read more...

Utorok, 17. augusta 2010

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu.

Register to read more...

Streda, 18. augusta 2010

Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?

Register to read more...

Štvrtok, 19. augusta 2010

Neprenecháš ma v ríši smrti.

Register to read more...

Piatok, 20. augusta 2010

Živý Boh zachraňuje a oslobodzuje.

Register to read more...

Sobota, 21. augusta 2010

V jednom dni zotriem previnenia tejto krajiny.

Register to read more...

Nedeľa, 22. augusta 2010

Ja, Hospodin, som jej strážcom, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie; dňom i nocou ju strážim.

Register to read more...

Pondelok, 23. augusta 2010

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie.

Register to read more...

Utorok, 24. augusta 2010

Hospodin kraľuje na večné veky!

Register to read more...

Streda, 25. augusta 2010

Za tohto chlapca som prosila, a Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho.

Register to read more...

Štvrtok, 26. augusta 2010

Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, Hospodin, si Boh a znovu si získavaš ich srdce.

Register to read more...

Piatok, 27. augusta 2010

Boh videl, že všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

Register to read more...

Sobota, 28. augusta 2010

Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba.

Register to read more...

Nedeľa, 29. augusta 2010

Mne patria všetky osoby.

Register to read more...

Pondelok, 30. augusta 2010

Hospodin riekol Abrámovi: V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Register to read more...

Utorok, 31. augusta 2010

Bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Register to read more...

Streda, 01. decembra 2010

Toho dňa sa otvoria tvoje ústa, budeš hovoriť s utečencom, nebudeš už nemý.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 2010

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 2010

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 2010

Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 2010

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery koná rozumne.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 2010

Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 2010

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 2010

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču.

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 2010

Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 2010

Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem.

Register to read more...

Sobota, 11. decembra 2010

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Register to read more...

Nedeľa, 12. decembra 2010

Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého.

Register to read more...

Pondelok, 13. decembra 2010

Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno.

Register to read more...

Utorok, 14. decembra 2010

Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj!

Register to read more...

Streda, 15. decembra 2010

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť.

Register to read more...

Štvrtok, 16. decembra 2010

Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 17. decembra 2010

Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať.

Register to read more...

Sobota, 18. decembra 2010

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Nedeľa, 19. decembra 2010

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Register to read more...

Pondelok, 20. decembra 2010

Abnér zavolal na Jóába: či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trpkosť?

Register to read more...

Utorok, 21. decembra 2010

Ja som Hospodin, tvoj Boh. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet.

Register to read more...

Streda, 22. decembra 2010

Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým?

Register to read more...

Štvrtok, 23. decembra 2010

Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu.

Register to read more...

Piatok, 24. decembra 2010

Hospodinove nariadenia. Aj sluha Tvoj sa dáva nimi napomínať.

Register to read more...

Sobota, 25. decembra 2010

S radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú.

Register to read more...

Nedeľa, 26. decembra 2010

Nech je požehnaný Boh, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali.

Register to read more...

Pondelok, 27. decembra 2010

Tvoj som ja, spas ma.

Register to read more...

Utorok, 28. decembra 2010

Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba.

Register to read more...

Streda, 29. decembra 2010

Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní?

Register to read more...

Štvrtok, 30. decembra 2010

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto.

Register to read more...

Piatok, 31. decembra 2010

Hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej; sme stratení. Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud.

Register to read more...

Pondelok, 01. februára 2010

Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín.

Register to read more...

Utorok, 02. februára 2010

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

Streda, 03. februára 2010

Nuž, kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy.

Register to read more...

Štvrtok, 04. februára 2010

Potrestám vás, podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 05. februára 2010

Od lona matky mojej Ty si môj Boh!

Register to read more...

Sobota, 06. februára 2010

Radovať sa budem v Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo odel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Register to read more...

Nedeľa, 07. februára 2010

Bože, zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti.

Register to read more...

Pondelok, 08. februára 2010

Ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám!

Register to read more...

Utorok, 09. februára 2010

Riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Register to read more...

Streda, 10. februára 2010

Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť.

Register to read more...

Štvrtok, 11. februára 2010

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji.

Register to read more...

Piatok, 12. februára 2010

Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.

Register to read more...

Sobota, 13. februára 2010

Gideon odpovedal Hospodinovmu anjelovi: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami?

Register to read more...

Nedeľa, 14. februára 2010

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Register to read more...

Pondelok, 15. februára 2010

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Register to read more...

Utorok, 16. februára 2010

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Register to read more...

Streda, 17. februára 2010

Veď Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať; hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú.

Register to read more...

Štvrtok, 18. februára 2010

Ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.

Register to read more...

Piatok, 19. februára 2010

Synovia tvojho ľudu hovoria: Cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna.

Register to read more...

Sobota, 20. februára 2010

Ty si môj Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 21. februára 2010

Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok.

Register to read more...

Pondelok, 22. februára 2010

Hospodin bol mi oporou.

Register to read more...

Utorok, 23. februára 2010

Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Register to read more...

Streda, 24. februára 2010

Zďaleka spomínajte na Hospodina, a nech vám Jeruzalem leží na srdci.

Register to read more...

Štvrtok, 25. februára 2010

Hospodin, pod dohľadom ktorého žijem, pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou.

Register to read more...

Piatok, 26. februára 2010

Preorte si úhor a nesejte do tŕnia!

Register to read more...

Sobota, 27. februára 2010

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies, a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Register to read more...

Nedeľa, 28. februára 2010

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať.

Register to read more...

Piatok, 01. januára 2010

Mudrci opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Register to read more...

Sobota, 02. januára 2010

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!

Register to read more...

Nedeľa, 03. januára 2010

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. Nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 04. januára 2010

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Register to read more...

Utorok, 05. januára 2010

Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu.

Register to read more...

Streda, 06. januára 2010

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Štvrtok, 07. januára 2010

Boh činí veľké veci, ktoré nechápeme.

Register to read more...

Piatok, 08. januára 2010

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Sobota, 09. januára 2010

Výrok Hospodina, Pána, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Register to read more...

Nedeľa, 10. januára 2010

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Register to read more...

Pondelok, 11. januára 2010

Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náplň; Ty si ich založil; sever i juh Ty si stvoril.

Register to read more...

More Articles...

  1. Utorok, 12. januára 2010
  2. Streda, 13. januára 2010
  3. Štvrtok, 14. januára 2010
  4. Piatok, 15. januára 2010
  5. Sobota, 16. januára 2010
  6. Nedeľa, 17. januára 2010
  7. Pondelok, 18. januára 2010
  8. Utorok, 19. januára 2010
  9. Streda, 20. januára 2010
  10. Štvrtok, 21. januára 2010
  11. Piatok, 22. januára 2010
  12. Sobota, 23. januára 2010
  13. Nedeľa, 24. januára 2010
  14. Pondelok, 25. januára 2010
  15. Utorok, 26. januára 2010
  16. Streda, 27. januára 2010
  17. Štvrtok, 28. januára 2010
  18. Piatok, 29. januára 2010
  19. Sobota, 30. januára 2010
  20. Nedeľa, 31. januára 2010
  21. Štvrtok, 01. júla 2010
  22. Piatok, 02. júla 2010
  23. Sobota, 03. júla 2010
  24. Nedeľa, 04. júla 2010
  25. Pondelok, 05. júla 2010
  26. Utorok, 06. júla 2010
  27. Streda, 07. júla 2010
  28. Štvrtok, 08. júla 2010
  29. Piatok, 09. júla 2010
  30. Sobota, 10. júla 2010
  31. Nedeľa, 11. júla 2010
  32. Pondelok, 12. júla 2010
  33. Utorok, 13. júla 2010
  34. Streda, 14. júla 2010
  35. Štvrtok, 15. júla 2010
  36. Piatok, 16. júla 2010
  37. Sobota, 17. júla 2010
  38. Nedeľa, 18. júla 2010
  39. Pondelok, 19. júla 2010
  40. Utorok, 20. júla 2010
  41. Streda, 21. júla 2010
  42. Štvrtok, 22. júla 2010
  43. Piatok, 23. júla 2010
  44. Sobota, 24. júla 2010
  45. Nedeľa, 25. júla 2010
  46. Pondelok, 26. júla 2010
  47. Utorok, 27. júla 2010
  48. Streda, 28. júla 2010
  49. Štvrtok, 29. júla 2010
  50. Piatok, 30. júla 2010
  51. Sobota, 31. júla 2010
  52. Utorok, 01. júna 2010
  53. Streda, 02. júna 2010
  54. Štvrtok, 03. júna 2010
  55. Piatok, 04. júna 2010
  56. Sobota, 05. júna 2010
  57. Nedeľa, 06. júna 2010
  58. Pondelok, 07. júna 2010
  59. Utorok, 08. júna 2010
  60. Streda, 09. júna 2010
  61. Štvrtok, 10. júna 2010
  62. Piatok, 11. júna 2010
  63. Sobota, 12. júna 2010
  64. Nedeľa, 13. júna 2010
  65. Pondelok, 14. júna 2010
  66. Utorok, 15. júna 2010
  67. Streda, 16. júna 2010
  68. Štvrtok, 17. júna 2010
  69. Piatok, 18. júna 2010
  70. Sobota, 19. júna 2010
  71. Nedeľa, 20. júna 2010
  72. Pondelok, 21. júna 2010
  73. Utorok, 22. júna 2010
  74. Streda, 23. júna 2010
  75. Štvrtok, 24. júna 2010
  76. Piatok, 25. júna 2010
  77. Sobota, 26. júna 2010
  78. Nedeľa, 27. júna 2010
  79. Pondelok, 28. júna 2010
  80. Utorok, 29. júna 2010
  81. Streda, 30. júna 2010
  82. Sobota, 01. mája 2010
  83. Nedeľa, 02. mája 2010
  84. Pondelok, 03. mája 2010
  85. Utorok, 04. mája 2010
  86. Streda, 05. mája 2010
  87. Štvrtok, 06. mája 2010
  88. Piatok, 07. mája 2010
  89. Sobota, 08. mája 2010
  90. Nedeľa, 09. mája 2010
  91. Pondelok, 10. mája 2010
  92. Utorok, 11. mája 2010
  93. Streda, 12. mája 2010
  94. Štvrtok, 13. mája 2010
  95. Piatok, 14. mája 2010
  96. Sobota, 15. mája 2010
  97. Nedeľa, 16. mája 2010
  98. Pondelok, 17. mája 2010
  99. Utorok, 18. mája 2010
  100. Streda, 19. mája 2010

KALENDÁR