Slovak Czech English German Polish

2011

Piatok, 01. apríla 2011

V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje.

Čítať ďalej: Piatok, 01. apríla 2011

Sobota, 02. apríla 2011

Hospodin hovorí: Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Čítať ďalej: Sobota, 02. apríla 2011

Nedeľa, 03. apríla 2011

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. apríla 2011

Pondelok, 04. apríla 2011

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. apríla 2011

Utorok, 05. apríla 2011

Vrátia sa tí, ktorých Hospodin vyslobodil. Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť; zmizne žiaľ a úpenie.

Čítať ďalej: Utorok, 05. apríla 2011

Streda, 06. apríla 2011

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Čítať ďalej: Streda, 06. apríla 2011

Štvrtok, 07. apríla 2011

Zvelebujem Kráľa nebies, lebo všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, veď môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. apríla 2011

Piatok, 08. apríla 2011

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom to vedie len k zlému!

Čítať ďalej: Piatok, 08. apríla 2011

Sobota, 09. apríla 2011

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Čítať ďalej: Sobota, 09. apríla 2011

Nedeľa, 10. apríla 2011

Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. apríla 2011

Pondelok, 11. apríla 2011

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. apríla 2011

Utorok, 12. apríla 2011

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Čítať ďalej: Utorok, 12. apríla 2011

Streda, 13. apríla 2011

Neroznášaj falošný chýr.

Čítať ďalej: Streda, 13. apríla 2011

Štvrtok, 14. apríla 2011

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký!

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. apríla 2011

Piatok, 15. apríla 2011

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich z úst.

Čítať ďalej: Piatok, 15. apríla 2011

Sobota, 16. apríla 2011

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme.

Čítať ďalej: Sobota, 16. apríla 2011

Nedeľa, 17. apríla 2011

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. apríla 2011

Pondelok, 18. apríla 2011

Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu?

Čítať ďalej: Pondelok, 18. apríla 2011

Utorok, 19. apríla 2011

Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj!

Čítať ďalej: Utorok, 19. apríla 2011

Streda, 20. apríla 2011

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Čítať ďalej: Streda, 20. apríla 2011

Štvrtok, 21. apríla 2011

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam.

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. apríla 2011

Piatok, 22. apríla 2011

Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné.

Čítať ďalej: Piatok, 22. apríla 2011

Sobota, 23. apríla 2011

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.

Čítať ďalej: Sobota, 23. apríla 2011

Nedeľa, 24. apríla 2011

K Hospodinovi sa utiekam.

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. apríla 2011

Pondelok, 25. apríla 2011

Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremeno.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. apríla 2011

Utorok, 26. apríla 2011

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Čítať ďalej: Utorok, 26. apríla 2011

Streda, 27. apríla 2011

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Čítať ďalej: Streda, 27. apríla 2011

Štvrtok, 28. apríla 2011

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. apríla 2011

Piatok, 29. apríla 2011

Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil; zem je plná Tvojho tvorstva.

Čítať ďalej: Piatok, 29. apríla 2011

Sobota, 30. apríla 2011

K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života.

Čítať ďalej: Sobota, 30. apríla 2011

Pondelok, 01. augusta 2011

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. augusta 2011

Utorok, 02. augusta 2011

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás!

Čítať ďalej: Utorok, 02. augusta 2011

Streda, 03. augusta 2011

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Čítať ďalej: Streda, 03. augusta 2011

Štvrtok, 04. augusta 2011

Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. augusta 2011

Piatok, 05. augusta 2011

Boh Šalamúnovi riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.

Čítať ďalej: Piatok, 05. augusta 2011

Sobota, 06. augusta 2011

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Čítať ďalej: Sobota, 06. augusta 2011

Nedeľa, 07. augusta 2011

Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá I zem.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. augusta 2011

Pondelok, 08. augusta 2011

Slovo Hospodinovo: Utáborím sa pred svojím domom ako stráž.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. augusta 2011

Utorok, 09. augusta 2011

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť.

Čítať ďalej: Utorok, 09. augusta 2011

Streda, 10. augusta 2011

Ó, všetci smädní, poďte k vode!

Čítať ďalej: Streda, 10. augusta 2011

Štvrtok, 11. augusta 2011

Saul povedal Dávidovi: Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. augusta 2011

Piatok, 12. augusta 2011

Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 12. augusta 2011

Sobota, 13. augusta 2011

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

Čítať ďalej: Sobota, 13. augusta 2011

Nedeľa, 14. augusta 2011

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. augusta 2011

Pondelok, 15. augusta 2011

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Čítať ďalej: Pondelok, 15. augusta 2011

Utorok, 16. augusta 2011

Ach, tento ľud spáchal veľký hriech; urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech.

Čítať ďalej: Utorok, 16. augusta 2011

Streda, 17. augusta 2011

Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Čítať ďalej: Streda, 17. augusta 2011

Štvrtok, 18. augusta 2011

Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. augusta 2011

Piatok, 19. augusta 2011

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Čítať ďalej: Piatok, 19. augusta 2011

Sobota, 20. augusta 2011

Ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova.

Čítať ďalej: Sobota, 20. augusta 2011

Nedeľa, 21. augusta 2011

Celé toto zhromaždenie dozvedelo sa, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. augusta 2011

Pondelok, 22. augusta 2011

Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.

Čítať ďalej: Pondelok, 22. augusta 2011

Utorok, 23. augusta 2011

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!

Čítať ďalej: Utorok, 23. augusta 2011

Streda, 24. augusta 2011

Jozef bratov utešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Čítať ďalej: Streda, 24. augusta 2011

Štvrtok, 25. augusta 2011

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí.

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. augusta 2011

Piatok, 26. augusta 2011

On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Čítať ďalej: Piatok, 26. augusta 2011

Sobota, 27. augusta 2011

Ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Čítať ďalej: Sobota, 27. augusta 2011

Nedeľa, 28. augusta 2011

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. augusta 2011

Pondelok, 29. augusta 2011

Dal som vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Čítať ďalej: Pondelok, 29. augusta 2011

Utorok, 30. augusta 2011

Riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Čítať ďalej: Utorok, 30. augusta 2011

Streda, 31. augusta 2011

V Hospodinových rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare.

Čítať ďalej: Streda, 31. augusta 2011

Štvrtok, 01. decembra 2011

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. decembra 2011

Piatok, 02. decembra 2011

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Čítať ďalej: Piatok, 02. decembra 2011

Sobota, 03. decembra 2011

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď chudobnému dáš.

Čítať ďalej: Sobota, 03. decembra 2011

Nedeľa, 04. decembra 2011

Jákob sľúbil Bohu: Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. decembra 2011

Pondelok, 05. decembra 2011

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. decembra 2011

Utorok, 06. decembra 2011

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo!

Čítať ďalej: Utorok, 06. decembra 2011

Streda, 07. decembra 2011

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený.

Čítať ďalej: Streda, 07. decembra 2011

Štvrtok, 08. decembra 2011

Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. decembra 2011

Piatok, 09. decembra 2011

Teraz, na čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.

Čítať ďalej: Piatok, 09. decembra 2011

Sobota, 10. decembra 2011

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva.

Čítať ďalej: Sobota, 10. decembra 2011

Nedeľa, 11. decembra 2011

V Tvojej ruke sú moje časy.

Čítať ďalej: Nedeľa, 11. decembra 2011

Pondelok, 12. decembra 2011

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Čítať ďalej: Pondelok, 12. decembra 2011

Utorok, 13. decembra 2011

Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.

Čítať ďalej: Utorok, 13. decembra 2011

Streda, 14. decembra 2011

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Čítať ďalej: Streda, 14. decembra 2011

Štvrtok, 15. decembra 2011

Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať.

Čítať ďalej: Štvrtok, 15. decembra 2011

Piatok, 16. decembra 2011

Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa.

Čítať ďalej: Piatok, 16. decembra 2011

Sobota, 17. decembra 2011

Ľudia celým srdcom ochotne obetovali Hospodinovi.

Čítať ďalej: Sobota, 17. decembra 2011

Nedeľa, 18. decembra 2011

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk.

Čítať ďalej: Nedeľa, 18. decembra 2011

Pondelok, 19. decembra 2011

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech.

Čítať ďalej: Pondelok, 19. decembra 2011

Utorok, 20. decembra 2011

Hospodin nech ti odplatí za to, pretože si prišla hľadať útočisko pod Jeho krídlami.

Čítať ďalej: Utorok, 20. decembra 2011

Streda, 21. decembra 2011

Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?

Čítať ďalej: Streda, 21. decembra 2011

Štvrtok, 22. decembra 2011

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 22. decembra 2011

Piatok, 23. decembra 2011

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!

Čítať ďalej: Piatok, 23. decembra 2011

Sobota, 24. decembra 2011

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Čítať ďalej: Sobota, 24. decembra 2011

Nedeľa, 25. decembra 2011

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 25. decembra 2011

Pondelok, 26. decembra 2011

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu!

Čítať ďalej: Pondelok, 26. decembra 2011

Utorok, 27. decembra 2011

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom.

Čítať ďalej: Utorok, 27. decembra 2011

Streda, 28. decembra 2011

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Čítať ďalej: Streda, 28. decembra 2011

Štvrtok, 29. decembra 2011

Urobím ťa za svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.

Čítať ďalej: Štvrtok, 29. decembra 2011

Piatok, 30. decembra 2011

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Čítať ďalej: Piatok, 30. decembra 2011

Sobota, 31. decembra 2011

Ó Hospodine, v úzkosti Ťa hľadali, a kričali.

Čítať ďalej: Sobota, 31. decembra 2011

Utorok, 01. februára 2011

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Čítať ďalej: Utorok, 01. februára 2011

Streda, 02. februára 2011

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Čítať ďalej: Streda, 02. februára 2011

Štvrtok, 03. februára 2011

Hospodin povedal Izákovi: Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. februára 2011

Piatok, 04. februára 2011

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!

Čítať ďalej: Piatok, 04. februára 2011

Sobota, 05. februára 2011

Lepšie je byť trpezlivý ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Čítať ďalej: Sobota, 05. februára 2011

Nedeľa, 06. februára 2011

Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili – znie výrok Hospodina.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. februára 2011

Pondelok, 07. februára 2011

Boh, ktorý ma opásal silou.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. februára 2011

Utorok, 08. februára 2011

Nech nikto nemá strach.

Čítať ďalej: Utorok, 08. februára 2011

Streda, 09. februára 2011

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom.

Čítať ďalej: Streda, 09. februára 2011

Štvrtok, 10. februára 2011

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. februára 2011

Piatok, 11. februára 2011

Boh či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Čítať ďalej: Piatok, 11. februára 2011

Sobota, 12. februára 2011

Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný.

Čítať ďalej: Sobota, 12. februára 2011

Nedeľa, 13. februára 2011

Ako sme počuli, tak sme aj videli v meste Hospodina mocností, v meste nášho Boha; Boh upevnil ho naveky.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. februára 2011

Pondelok, 14. februára 2011

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. februára 2011

Utorok, 15. februára 2011

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom!

Čítať ďalej: Utorok, 15. februára 2011

Streda, 16. februára 2011

Bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom.

Čítať ďalej: Streda, 16. februára 2011

Štvrtok, 17. februára 2011

Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. februára 2011

Piatok, 18. februára 2011

Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu.

Čítať ďalej: Piatok, 18. februára 2011

Sobota, 19. februára 2011

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Čítať ďalej: Sobota, 19. februára 2011

Nedeľa, 20. februára 2011

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. februára 2011

Pondelok, 21. februára 2011

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. februára 2011

Utorok, 22. februára 2011

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Čítať ďalej: Utorok, 22. februára 2011

Streda, 23. februára 2011

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal, že bol si mojou záchranou.

Čítať ďalej: Streda, 23. februára 2011

Štvrtok, 24. februára 2011

Ľuďom I zvieratám pomáhaš, Hospodine!

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. februára 2011

Piatok, 25. februára 2011

Hospodine, naslúchaj mojím slovám a povšimni si môj vzdych! Lebo k Tebe sa modlím!

Čítať ďalej: Piatok, 25. februára 2011

Sobota, 26. februára 2011

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.

Čítať ďalej: Sobota, 26. februára 2011

Nedeľa, 27. februára 2011

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. februára 2011

Pondelok, 28. februára 2011

Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a slnko Ty si upevnil.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. februára 2011

Sobota, 01. januára 2011

Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou.

Čítať ďalej: Sobota, 01. januára 2011

Nedeľa, 02. januára 2011

A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. januára 2011

Pondelok, 03. januára 2011

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. januára 2011

Utorok, 04. januára 2011

Poranené obviažem a choré posilním.

Čítať ďalej: Utorok, 04. januára 2011

Streda, 05. januára 2011

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine.

Čítať ďalej: Streda, 05. januára 2011

Štvrtok, 06. januára 2011

Pohltená bude smrť naveky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. januára 2011

Piatok, 07. januára 2011

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Čítať ďalej: Piatok, 07. januára 2011

Sobota, 08. januára 2011

Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.

Čítať ďalej: Sobota, 08. januára 2011

Nedeľa, 09. januára 2011

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. januára 2011

Pondelok, 10. januára 2011

Aby všetky národy zeme poznali, že On, Hospodin, je Boh, a nikto iný.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. januára 2011

Utorok, 11. januára 2011

Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Čítať ďalej: Utorok, 11. januára 2011

Ďalšie články...

 1. Streda, 12. januára 2011
 2. Štvrtok, 13. januára 2011
 3. Piatok, 14. januára 2011
 4. Sobota, 15. januára 2011
 5. Nedeľa, 16. januára 2011
 6. Pondelok, 17. januára 2011
 7. Utorok, 18. januára 2011
 8. Streda, 19. januára 2011
 9. Štvrtok, 20. januára 2011
 10. Piatok, 21. januára 2011
 11. Sobota, 22. januára 2011
 12. Nedeľa, 23. januára 2011
 13. Pondelok, 24. januára 2011
 14. Utorok, 25. januára 2011
 15. Streda, 26. januára 2011
 16. Štvrtok, 27. januára 2011
 17. Piatok, 28. januára 2011
 18. Sobota, 29. januára 2011
 19. Nedeľa, 30. januára 2011
 20. Pondelok, 31. januára 2011
 21. Piatok, 01. júla 2011
 22. Sobota, 02. júla 2011
 23. Nedeľa, 03. júla 2011
 24. Pondelok, 04. júla 2011
 25. Utorok, 05. júla 2011
 26. Streda, 06. júla 2011
 27. Štvrtok, 07. júla 2011
 28. Piatok, 08. júla 2011
 29. Sobota, 09. júla 2011
 30. Nedeľa, 10. júla 2011
 31. Pondelok, 11. júla 2011
 32. Utorok, 12. júla 2011
 33. Streda, 13. júla 2011
 34. Štvrtok, 14. júla 2011
 35. Piatok, 15. júla 2011
 36. Sobota, 16. júla 2011
 37. Nedeľa, 17. júla 2011
 38. Pondelok, 18. júla 2011
 39. Utorok, 19. júla 2011
 40. Streda, 20. júla 2011
 41. Štvrtok, 21. júla 2011
 42. Piatok, 22. júla 2011
 43. Sobota, 23. júla 2011
 44. Nedeľa, 24. júla 2011
 45. Pondelok, 25. júla 2011
 46. Utorok, 26. júla 2011
 47. Streda, 27. júla 2011
 48. Štvrtok, 28. júla 2011
 49. Piatok, 29. júla 2011
 50. Sobota, 30. júla 2011
 51. Nedeľa, 31. júla 2011
 52. Streda, 01. júna 2011
 53. Štvrtok, 02. júna 2011
 54. Piatok, 03. júna 2011
 55. Sobota, 04. júna 2011
 56. Nedeľa, 05. júna 2011
 57. Pondelok, 06. júna 2011
 58. Utorok, 07. júna 2011
 59. Streda, 08. júna 2011
 60. Štvrtok, 09. júna 2011
 61. Piatok, 10. júna 2011
 62. Sobota, 11. júna 2011
 63. Nedeľa, 12. júna 2011
 64. Pondelok, 13. júna 2011
 65. Utorok, 14. júna 2011
 66. Streda, 15. júna 2011
 67. Štvrtok, 16. júna 2011
 68. Piatok, 17. júna 2011
 69. Sobota, 18. júna 2011
 70. Nedeľa, 19. júna 2011
 71. Pondelok, 20. júna 2011
 72. Utorok, 21. júna 2011
 73. Streda, 22. júna 2011
 74. Štvrtok, 23. júna 2011
 75. Piatok, 24. júna 2011
 76. Sobota, 25. júna 2011
 77. Nedeľa, 26. júna 2011
 78. Pondelok, 27. júna 2011
 79. Utorok, 28. júna 2011
 80. Streda, 29. júna 2011
 81. Štvrtok, 30. júna 2011
 82. Nedeľa, 01. mája 2011
 83. Pondelok, 02. mája 2011
 84. Utorok, 03. mája 2011
 85. Streda, 04. mája 2011
 86. Štvrtok, 05. mája 2011
 87. Piatok, 06. mája 2011
 88. Sobota, 07. mája 2011
 89. Nedeľa, 08. mája 2011
 90. Pondelok, 09. mája 2011
 91. Utorok, 10. mája 2011
 92. Streda, 11. mája 2011
 93. Štvrtok, 12. mája 2011
 94. Piatok, 13. mája 2011
 95. Sobota, 14. mája 2011
 96. Nedeľa, 15. mája 2011
 97. Pondelok, 16. mája 2011
 98. Utorok, 17. mája 2011
 99. Streda, 18. mája 2011
 100. Štvrtok, 19. mája 2011