Slovak Czech English German Polish

2011

Piatok, 01. apríla 2011

V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje.

Register to read more...

Sobota, 02. apríla 2011

Hospodin hovorí: Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Register to read more...

Nedeľa, 03. apríla 2011

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Register to read more...

Pondelok, 04. apríla 2011

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Register to read more...

Utorok, 05. apríla 2011

Vrátia sa tí, ktorých Hospodin vyslobodil. Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť; zmizne žiaľ a úpenie.

Register to read more...

Streda, 06. apríla 2011

Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Register to read more...

Štvrtok, 07. apríla 2011

Zvelebujem Kráľa nebies, lebo všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, veď môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Register to read more...

Piatok, 08. apríla 2011

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom to vedie len k zlému!

Register to read more...

Sobota, 09. apríla 2011

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Register to read more...

Nedeľa, 10. apríla 2011

Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Register to read more...

Pondelok, 11. apríla 2011

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Register to read more...

Utorok, 12. apríla 2011

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Register to read more...

Streda, 13. apríla 2011

Neroznášaj falošný chýr.

Register to read more...

Štvrtok, 14. apríla 2011

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký!

Register to read more...

Piatok, 15. apríla 2011

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich z úst.

Register to read more...

Sobota, 16. apríla 2011

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 17. apríla 2011

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve.

Register to read more...

Pondelok, 18. apríla 2011

Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu?

Register to read more...

Utorok, 19. apríla 2011

Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj!

Register to read more...

Streda, 20. apríla 2011

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Register to read more...

Štvrtok, 21. apríla 2011

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam.

Register to read more...

Piatok, 22. apríla 2011

Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné.

Register to read more...

Sobota, 23. apríla 2011

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.

Register to read more...

Nedeľa, 24. apríla 2011

K Hospodinovi sa utiekam.

Register to read more...

Pondelok, 25. apríla 2011

Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremeno.

Register to read more...

Utorok, 26. apríla 2011

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Register to read more...

Streda, 27. apríla 2011

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Štvrtok, 28. apríla 2011

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.

Register to read more...

Piatok, 29. apríla 2011

Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil; zem je plná Tvojho tvorstva.

Register to read more...

Sobota, 30. apríla 2011

K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života.

Register to read more...

Pondelok, 01. augusta 2011

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Register to read more...

Utorok, 02. augusta 2011

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás!

Register to read more...

Streda, 03. augusta 2011

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Register to read more...

Štvrtok, 04. augusta 2011

Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť.

Register to read more...

Piatok, 05. augusta 2011

Boh Šalamúnovi riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.

Register to read more...

Sobota, 06. augusta 2011

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 07. augusta 2011

Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá I zem.

Register to read more...

Pondelok, 08. augusta 2011

Slovo Hospodinovo: Utáborím sa pred svojím domom ako stráž.

Register to read more...

Utorok, 09. augusta 2011

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť.

Register to read more...

Streda, 10. augusta 2011

Ó, všetci smädní, poďte k vode!

Register to read more...

Štvrtok, 11. augusta 2011

Saul povedal Dávidovi: Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Register to read more...

Piatok, 12. augusta 2011

Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Register to read more...

Sobota, 13. augusta 2011

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

Register to read more...

Nedeľa, 14. augusta 2011

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Register to read more...

Pondelok, 15. augusta 2011

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Register to read more...

Utorok, 16. augusta 2011

Ach, tento ľud spáchal veľký hriech; urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech.

Register to read more...

Streda, 17. augusta 2011

Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Register to read more...

Štvrtok, 18. augusta 2011

Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy.

Register to read more...

Piatok, 19. augusta 2011

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 20. augusta 2011

Ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova.

Register to read more...

Nedeľa, 21. augusta 2011

Celé toto zhromaždenie dozvedelo sa, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Register to read more...

Pondelok, 22. augusta 2011

Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.

Register to read more...

Utorok, 23. augusta 2011

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!

Register to read more...

Streda, 24. augusta 2011

Jozef bratov utešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Register to read more...

Štvrtok, 25. augusta 2011

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí.

Register to read more...

Piatok, 26. augusta 2011

On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Register to read more...

Sobota, 27. augusta 2011

Ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Nedeľa, 28. augusta 2011

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba.

Register to read more...

Pondelok, 29. augusta 2011

Dal som vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Register to read more...

Utorok, 30. augusta 2011

Riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Register to read more...

Streda, 31. augusta 2011

V Hospodinových rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare.

Register to read more...

Štvrtok, 01. decembra 2011

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Register to read more...

Piatok, 02. decembra 2011

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Register to read more...

Sobota, 03. decembra 2011

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď chudobnému dáš.

Register to read more...

Nedeľa, 04. decembra 2011

Jákob sľúbil Bohu: Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

Register to read more...

Pondelok, 05. decembra 2011

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom.

Register to read more...

Utorok, 06. decembra 2011

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo!

Register to read more...

Streda, 07. decembra 2011

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený.

Register to read more...

Štvrtok, 08. decembra 2011

Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Piatok, 09. decembra 2011

Teraz, na čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.

Register to read more...

Sobota, 10. decembra 2011

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva.

Register to read more...

Nedeľa, 11. decembra 2011

V Tvojej ruke sú moje časy.

Register to read more...

Pondelok, 12. decembra 2011

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Register to read more...

Utorok, 13. decembra 2011

Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.

Register to read more...

Streda, 14. decembra 2011

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Register to read more...

Štvrtok, 15. decembra 2011

Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať.

Register to read more...

Piatok, 16. decembra 2011

Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa.

Register to read more...

Sobota, 17. decembra 2011

Ľudia celým srdcom ochotne obetovali Hospodinovi.

Register to read more...

Nedeľa, 18. decembra 2011

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 19. decembra 2011

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech.

Register to read more...

Utorok, 20. decembra 2011

Hospodin nech ti odplatí za to, pretože si prišla hľadať útočisko pod Jeho krídlami.

Register to read more...

Streda, 21. decembra 2011

Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?

Register to read more...

Štvrtok, 22. decembra 2011

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha.

Register to read more...

Piatok, 23. decembra 2011

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!

Register to read more...

Sobota, 24. decembra 2011

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Nedeľa, 25. decembra 2011

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

Pondelok, 26. decembra 2011

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu!

Register to read more...

Utorok, 27. decembra 2011

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 28. decembra 2011

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Register to read more...

Štvrtok, 29. decembra 2011

Urobím ťa za svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.

Register to read more...

Piatok, 30. decembra 2011

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Sobota, 31. decembra 2011

Ó Hospodine, v úzkosti Ťa hľadali, a kričali.

Register to read more...

Utorok, 01. februára 2011

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

Streda, 02. februára 2011

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Register to read more...

Štvrtok, 03. februára 2011

Hospodin povedal Izákovi: Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme.

Register to read more...

Piatok, 04. februára 2011

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!

Register to read more...

Sobota, 05. februára 2011

Lepšie je byť trpezlivý ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Register to read more...

Nedeľa, 06. februára 2011

Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili – znie výrok Hospodina.

Register to read more...

Pondelok, 07. februára 2011

Boh, ktorý ma opásal silou.

Register to read more...

Utorok, 08. februára 2011

Nech nikto nemá strach.

Register to read more...

Streda, 09. februára 2011

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom.

Register to read more...

Štvrtok, 10. februára 2011

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Register to read more...

Piatok, 11. februára 2011

Boh či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Register to read more...

Sobota, 12. februára 2011

Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný.

Register to read more...

Nedeľa, 13. februára 2011

Ako sme počuli, tak sme aj videli v meste Hospodina mocností, v meste nášho Boha; Boh upevnil ho naveky.

Register to read more...

Pondelok, 14. februára 2011

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

Register to read more...

Utorok, 15. februára 2011

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom!

Register to read more...

Streda, 16. februára 2011

Bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom.

Register to read more...

Štvrtok, 17. februára 2011

Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov.

Register to read more...

Piatok, 18. februára 2011

Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu.

Register to read more...

Sobota, 19. februára 2011

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Register to read more...

Nedeľa, 20. februára 2011

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Register to read more...

Pondelok, 21. februára 2011

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti.

Register to read more...

Utorok, 22. februára 2011

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Streda, 23. februára 2011

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal, že bol si mojou záchranou.

Register to read more...

Štvrtok, 24. februára 2011

Ľuďom I zvieratám pomáhaš, Hospodine!

Register to read more...

Piatok, 25. februára 2011

Hospodine, naslúchaj mojím slovám a povšimni si môj vzdych! Lebo k Tebe sa modlím!

Register to read more...

Sobota, 26. februára 2011

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.

Register to read more...

Nedeľa, 27. februára 2011

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe.

Register to read more...

Pondelok, 28. februára 2011

Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a slnko Ty si upevnil.

Register to read more...

Sobota, 01. januára 2011

Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou.

Register to read more...

Nedeľa, 02. januára 2011

A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Pondelok, 03. januára 2011

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Utorok, 04. januára 2011

Poranené obviažem a choré posilním.

Register to read more...

Streda, 05. januára 2011

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine.

Register to read more...

Štvrtok, 06. januára 2011

Pohltená bude smrť naveky.

Register to read more...

Piatok, 07. januára 2011

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Register to read more...

Sobota, 08. januára 2011

Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.

Register to read more...

Nedeľa, 09. januára 2011

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.

Register to read more...

Pondelok, 10. januára 2011

Aby všetky národy zeme poznali, že On, Hospodin, je Boh, a nikto iný.

Register to read more...

Utorok, 11. januára 2011

Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Register to read more...

More Articles...

 1. Streda, 12. januára 2011
 2. Štvrtok, 13. januára 2011
 3. Piatok, 14. januára 2011
 4. Sobota, 15. januára 2011
 5. Nedeľa, 16. januára 2011
 6. Pondelok, 17. januára 2011
 7. Utorok, 18. januára 2011
 8. Streda, 19. januára 2011
 9. Štvrtok, 20. januára 2011
 10. Piatok, 21. januára 2011
 11. Sobota, 22. januára 2011
 12. Nedeľa, 23. januára 2011
 13. Pondelok, 24. januára 2011
 14. Utorok, 25. januára 2011
 15. Streda, 26. januára 2011
 16. Štvrtok, 27. januára 2011
 17. Piatok, 28. januára 2011
 18. Sobota, 29. januára 2011
 19. Nedeľa, 30. januára 2011
 20. Pondelok, 31. januára 2011
 21. Piatok, 01. júla 2011
 22. Sobota, 02. júla 2011
 23. Nedeľa, 03. júla 2011
 24. Pondelok, 04. júla 2011
 25. Utorok, 05. júla 2011
 26. Streda, 06. júla 2011
 27. Štvrtok, 07. júla 2011
 28. Piatok, 08. júla 2011
 29. Sobota, 09. júla 2011
 30. Nedeľa, 10. júla 2011
 31. Pondelok, 11. júla 2011
 32. Utorok, 12. júla 2011
 33. Streda, 13. júla 2011
 34. Štvrtok, 14. júla 2011
 35. Piatok, 15. júla 2011
 36. Sobota, 16. júla 2011
 37. Nedeľa, 17. júla 2011
 38. Pondelok, 18. júla 2011
 39. Utorok, 19. júla 2011
 40. Streda, 20. júla 2011
 41. Štvrtok, 21. júla 2011
 42. Piatok, 22. júla 2011
 43. Sobota, 23. júla 2011
 44. Nedeľa, 24. júla 2011
 45. Pondelok, 25. júla 2011
 46. Utorok, 26. júla 2011
 47. Streda, 27. júla 2011
 48. Štvrtok, 28. júla 2011
 49. Piatok, 29. júla 2011
 50. Sobota, 30. júla 2011
 51. Nedeľa, 31. júla 2011
 52. Streda, 01. júna 2011
 53. Štvrtok, 02. júna 2011
 54. Piatok, 03. júna 2011
 55. Sobota, 04. júna 2011
 56. Nedeľa, 05. júna 2011
 57. Pondelok, 06. júna 2011
 58. Utorok, 07. júna 2011
 59. Streda, 08. júna 2011
 60. Štvrtok, 09. júna 2011
 61. Piatok, 10. júna 2011
 62. Sobota, 11. júna 2011
 63. Nedeľa, 12. júna 2011
 64. Pondelok, 13. júna 2011
 65. Utorok, 14. júna 2011
 66. Streda, 15. júna 2011
 67. Štvrtok, 16. júna 2011
 68. Piatok, 17. júna 2011
 69. Sobota, 18. júna 2011
 70. Nedeľa, 19. júna 2011
 71. Pondelok, 20. júna 2011
 72. Utorok, 21. júna 2011
 73. Streda, 22. júna 2011
 74. Štvrtok, 23. júna 2011
 75. Piatok, 24. júna 2011
 76. Sobota, 25. júna 2011
 77. Nedeľa, 26. júna 2011
 78. Pondelok, 27. júna 2011
 79. Utorok, 28. júna 2011
 80. Streda, 29. júna 2011
 81. Štvrtok, 30. júna 2011
 82. Nedeľa, 01. mája 2011
 83. Pondelok, 02. mája 2011
 84. Utorok, 03. mája 2011
 85. Streda, 04. mája 2011
 86. Štvrtok, 05. mája 2011
 87. Piatok, 06. mája 2011
 88. Sobota, 07. mája 2011
 89. Nedeľa, 08. mája 2011
 90. Pondelok, 09. mája 2011
 91. Utorok, 10. mája 2011
 92. Streda, 11. mája 2011
 93. Štvrtok, 12. mája 2011
 94. Piatok, 13. mája 2011
 95. Sobota, 14. mája 2011
 96. Nedeľa, 15. mája 2011
 97. Pondelok, 16. mája 2011
 98. Utorok, 17. mája 2011
 99. Streda, 18. mája 2011
 100. Štvrtok, 19. mája 2011

KALENDÁR