Slovak Czech English German Polish

Marec

Nedeľa, 01. marca 1998

Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Register to read more...

Pondelok, 02. marca 1998

Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou.

Register to read more...

Utorok, 03. marca 1998

Budem Ti ďakovať vo veľkom zbore, budem Ťa chváliť pred početným ľudom.

Register to read more...

Streda, 04. marca 1998

Takto vraví Hospodin mocností: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.

Register to read more...

Štvrtok, 05. marca 1998

Aj ich synovia, ktorí zákon ešte neznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Register to read more...

Piatok, 06. marca 1998

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!

Register to read more...

Sobota, 07. marca 1998

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy ...? Zmiluj sa nad svojimi sluhami!

Register to read more...

Nedeľa, 08. marca 1998

Boh nie je človekom, aby klamal.

Register to read more...

Pondelok, 09. marca 1998

Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.

Register to read more...

Utorok, 10. marca 1998

Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje.

Register to read more...

Streda, 11. marca 1998

Či to bude dobré alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 12. marca 1998

Na šíru plochu postavil si moje nohy.

Register to read more...

Piatok, 13. marca 1998

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého.

Register to read more...

Sobota, 14. marca 1998

Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.

Register to read more...

Nedeľa, 15. marca 1998

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Register to read more...

Pondelok, 16. marca 1998

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh!

Register to read more...

Utorok, 17. marca 1998

Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

Register to read more...

Streda, 18. marca 1998

Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vzchádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 19. marca 1998

Keď som mlčal, trúchniveli mi kosti... Lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka... Vtedy som Ti vyznal svoj hriech.

Register to read more...

Piatok, 20. marca 1998

Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil?

Register to read more...

Sobota, 21. marca 1998

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.

Register to read more...

Nedeľa, 22. marca 1998

Nevchádzaj do súdu so svojím služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred tebou.

Register to read more...

Pondelok, 23. marca 1998

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom.

Register to read more...

Utorok, 24. marca 1998

Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Register to read more...

Streda, 25. marca 1998

Ja spievať budem Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil.

Register to read more...

Štvrtok, 26. marca 1998

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka.

Register to read more...

Piatok, 27. marca 1998

Hospodin ma pomazal. Poslal ma zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca.

Register to read more...

Sobota, 28. marca 1998

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech.

Register to read more...

Nedeľa, 29. marca 1998

V ten deň bude tu otvorený prameň pre dom Dávidov a pre obyvateľov Jeruzalema, aby sa očistili zo svojej hriešnosti a nečistoty.

Register to read more...

Pondelok, 30. marca 1998

V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha; zo svojho chrámu počul hlas môj.

Register to read more...

Utorok, 31. marca 1998

Nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Haleluja!

Register to read more...

KALENDÁR