Slovak Czech English German Polish

December

Utorok, 01. decembra 1998

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Register to read more...

Streda, 02. decembra 1998

Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Register to read more...

Štvrtok, 03. decembra 1998

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Register to read more...

Piatok, 04. decembra 1998

Nie vojenskou mocou ani silou ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Register to read more...

Sobota, 05. decembra 1998

Dokiaľ zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Register to read more...

Nedeľa, 06. decembra 1998

Ja Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ.

Register to read more...

Pondelok, 07. decembra 1998

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo ho úprimne hľadajú, ale jeho moc a hnev je proti všetkým, čo ho opúšťajú.

Register to read more...

Utorok, 08. decembra 1998

Priaznivo obrátim oči na nich, vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám.

Register to read more...

Streda, 09. decembra 1998

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých.

Register to read more...

Štvrtok, 10. decembra 1998

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Register to read more...

Piatok, 11. decembra 1998

Skryje ma v svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho šiatra.

Register to read more...

Sobota, 12. decembra 1998

Veď ak niekto dopadne svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Register to read more...

Nedeľa, 13. decembra 1998

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Register to read more...

Pondelok, 14. decembra 1998

Počujte, všetky národy, načúvaj, zem i čo ju napĺňa,a nech je Hospodin, Pán svedkom proti vám.

Register to read more...

Utorok, 15. decembra 1998

Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň.

Register to read more...

Streda, 16. decembra 1998

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty, nech Ťa poznám.

Register to read more...

Štvrtok, 17. decembra 1998

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé!

Register to read more...

Piatok, 18. decembra 1998

Ľud môj nasýti sa mojím dobrodením - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 19. decembra 1998

To slovo je veľmi blízko teba; je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Register to read more...

Nedeľa, 20. decembra 1998

Vskutku miluješ svoj ľud.

Register to read more...

Pondelok, 21. decembra 1998

Keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Register to read more...

Utorok, 22. decembra 1998

Riekol mi Hospodin: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.

Register to read more...

Streda, 23. decembra 1998

Moje oči sú uprené vždy na Hospodina, lebo On vyprostí mi nohy z osídla.

Register to read more...

Štvrtok, 24. decembra 1998

Dobre čiň Sionu vo svojej priazni!

Register to read more...

Piatok, 25. decembra 1998

Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé.

Register to read more...

Sobota, 26. decembra 1998

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.

Register to read more...

Nedeľa, 27. decembra 1998

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca učinil si všetky tie veľké veci.

Register to read more...

Pondelok, 28. decembra 1998

Haleluja! Ďakujem Hospodinu z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Register to read more...

Utorok, 29. decembra 1998

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Register to read more...

Streda, 30. decembra 1998

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej.

Register to read more...

Štvrtok, 31. decembra 1998

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Register to read more...

KALENDÁR