Slovak Czech English German Polish

Január

Piatok, 01. januára 1999

Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Register to read more...

Sobota, 02. januára 1999

Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň.

Register to read more...

Nedeľa, 03. januára 1999

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Register to read more...

Pondelok, 04. januára 1999

Veď či môže prebývať Boh na zemi?

Register to read more...

Utorok, 05. januára 1999

K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam, nezbav ma života.

Register to read more...

Streda, 06. januára 1999

Hospodin ... z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu.

Register to read more...

Štvrtok, 07. januára 1999

Ó, kiež sú pevné moje cesty pri zachovávaní Tvojich ustanovení!

Register to read more...

Piatok, 08. januára 1999

Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba niet nič nemožného.

Register to read more...

Sobota, 09. januára 1999

Či Boh nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Register to read more...

Nedeľa, 10. januára 1999

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Register to read more...

Pondelok, 11. januára 1999

Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja, milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj poľúbia sa.

Register to read more...

Utorok, 12. januára 1999

Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Register to read more...

Streda, 13. januára 1999

Dobre mi, že som bol pokorený, aby som sa učil Tvojim nariadeniam.

Register to read more...

Štvrtok, 14. januára 1999

Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia.

Register to read more...

Piatok, 15. januára 1999

Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta?

Register to read more...

Sobota, 16. januára 1999

Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýňajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú.

Register to read more...

Nedeľa, 17. januára 1999

Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti zbožia a muštu.

Register to read more...

Pondelok, 18. januára 1999

Všemohúci neprekrúca právo.

Register to read more...

Utorok, 19. januára 1999

Nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom.

Register to read more...

Streda, 20. januára 1999

Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!

Register to read more...

Štvrtok, 21. januára 1999

Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinu.

Register to read more...

Piatok, 22. januára 1999

Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým.

Register to read more...

Sobota, 23. januára 1999

Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu, nebesá, aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk.

Register to read more...

Nedeľa, 24. januára 1999

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.

Register to read more...

Pondelok, 25. januára 1999

Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky.

Register to read more...

Utorok, 26. januára 1999

Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky.

Register to read more...

Streda, 27. januára 1999

Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk.

Register to read more...

Štvrtok, 28. januára 1999

Hospodine, Ty si náš Boh! Nech človek nič nezmôže proti Tebe.

Register to read more...

Piatok, 29. januára 1999

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia.

Register to read more...

Sobota, 30. januára 1999

V Teba dúfajú tí, čo znajú Tvoje meno; lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú Ťa, Hospodine!

Register to read more...

Nedeľa, 31. januára 1999

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Register to read more...

KALENDÁR