Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 1999

Hospodin bude súdiť národy..

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 1999

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 1999

Túžobne som čakal na Hospodina, a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 1999

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie.

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 1999

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočišťom.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 1999

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 1999

Vytrhol si moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 1999

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 1999

Hospodin ponižuje i povyšuje.

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 1999

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národami.

Register to read more...

Streda, 11. augusta 1999

Ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného?

Register to read more...

Štvrtok, 12. augusta 1999

Ja, Hospodin, som strážcom vinice, každú chvíľu ju zalievam. Dňom i nocou ju strážim.

Register to read more...

Piatok, 13. augusta 1999

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Register to read more...

Sobota, 14. augusta 1999

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, ale boj sa svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 15. augusta 1999

Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!

Register to read more...

Pondelok, 16. augusta 1999

Toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 17. augusta 1999

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha.

Register to read more...

Streda, 18. augusta 1999

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy.

Register to read more...

Štvrtok, 19. augusta 1999

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!

Register to read more...

Piatok, 20. augusta 1999

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom.

Register to read more...

Sobota, 21. augusta 1999

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Register to read more...

Nedeľa, 22. augusta 1999

Vzdajte česť nášmu Bohu!

Register to read more...

Pondelok, 23. augusta 1999

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami.

Register to read more...

Utorok, 24. augusta 1999

Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou.

Register to read more...

Streda, 25. augusta 1999

Obráť sa teda pomocou na svojho Boha, zachovávaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha!

Register to read more...

Štvrtok, 26. augusta 1999

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinu!

Register to read more...

Piatok, 27. augusta 1999

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Register to read more...

Sobota, 28. augusta 1999

Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal.

Register to read more...

Nedeľa, 29. augusta 1999

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Register to read more...

Pondelok, 30. augusta 1999

Ajhľa, ako je hlina v rukách hrnčiarových, tak ste vy v mojej ruke.

Register to read more...

Utorok, 31. augusta 1999

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Register to read more...

KALENDÁR