Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 1999

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.

Register to read more...

Štvrtok, 02. septembra 1999

Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha.

Register to read more...

Piatok, 03. septembra 1999

Z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova.

Register to read more...

Sobota, 04. septembra 1999

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Nedeľa, 05. septembra 1999

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré.

Register to read more...

Pondelok, 06. septembra 1999

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka!

Register to read more...

Utorok, 07. septembra 1999

Budeš sa rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť, ... keď ti odpustím všetko, čo si popáchala - znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Streda, 08. septembra 1999

Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Register to read more...

Štvrtok, 09. septembra 1999

Hospodin sám pošle pred tebou anjela.

Register to read more...

Piatok, 10. septembra 1999

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!

Register to read more...

Sobota, 11. septembra 1999

Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 12. septembra 1999

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás.

Register to read more...

Pondelok, 13. septembra 1999

Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre činiť.

Register to read more...

Utorok, 14. septembra 1999

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k Tebe, lebo Ty si Hospodin, náš Boh!

Register to read more...

Streda, 15. septembra 1999

Hľa, opovrhli mudrci slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Register to read more...

Štvrtok, 16. septembra 1999

Tvoja reč je rýdza, Tvoj služobník ju miluje.

Register to read more...

Piatok, 17. septembra 1999

Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

Register to read more...

Sobota, 18. septembra 1999

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie,... a bude trvať naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 19. septembra 1999

Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!

Register to read more...

Pondelok, 20. septembra 1999

Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí bremeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.

Register to read more...

Utorok, 21. septembra 1999

Boh vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo.

Register to read more...

Streda, 22. septembra 1999

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Register to read more...

Štvrtok, 23. septembra 1999

Ty si dobrý, Pane, hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú.

Register to read more...

Piatok, 24. septembra 1999

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví?

Register to read more...

Sobota, 25. septembra 1999

Hospodin nech ti odplatí,... pretože si prišla hľadať útočište pod Jeho krídlami.

Register to read more...

Nedeľa, 26. septembra 1999

Neboj sa, lebo ja som s tebou!

Register to read more...

Pondelok, 27. septembra 1999

On uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany.

Register to read more...

Utorok, 28. septembra 1999

Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul.

Register to read more...

Streda, 29. septembra 1999

Zo súženia som vzýval Hospodina; Hospodin vyslyšal ma, keď mi uľavil.

Register to read more...

Štvrtok, 30. septembra 1999

Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Register to read more...

KALENDÁR